Co nowego

Mały Kack, Redłowo i Witomino-Radiostacja się zmienią

Mały Kack, Redłowo i Witomino-Radiostacja się zmienią // Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Mały Kack, Redłowo i Witomino-Radiostacja się zmienią // Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

09.03.2018 r.

Od 12 marca do 3 kwietnia będzie można zapoznać się z planami zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo, rejon ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa oraz części dzielnicy Witomino-Radiostacji, rejon ulic Widnej i Rolniczej. 20 i 22 marca odbędą się także dyskusje publiczne na ten temat.

Każdy mieszkaniec Gdyni może mieć realny wpływ na wygląd swojego miasta. Wystarczy, że zapozna się z planami zagospodarowania przestrzennego i wyrazi swoje zdanie. Tym razem zmiany obejmą Witomino-Radiostację oraz Mały Kack i Redłowo.
 

Witomino-Radiostacja


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja, rejon ulic Widnej i Rolniczej, obejmuje obszar o powierzchni 2,32 ha. Jego granice przebiegają:

‒ od wschodu – wzdłuż ul. Rolniczej (zgodnie z granicą ustaloną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej),

‒ od południa – wzdłuż ul. Chwarznieńskiej (zgodnie z granicą ustaloną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej),

‒ od zachodu – wzdłuż ul. Widnej,

‒ od północy – wzdłuż terenu zabudowy usługowej i terenu Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej, następnie wzdłuż ul. Strażackiej do ul. Rolniczej, obejmując teren wokół budynku przy ul. Rolniczej 10.Obecnie w granicach obszaru objętego projektem planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej.

Projekt nowego planu wyznacza teren przeznaczony pod usługi związane z kulturą oraz ustala zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w dostosowaniu do koncepcji architektonicznej budynku Centrum Sąsiedzkiego, wyłonionej w konkursie przeprowadzonym w 2017 roku. Jest to jedno z przedsięwzięć wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Gdyni.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w tym projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 20 marca o godz. 17.00 w I Akademickim Liceum Ogólnokształcącym, ul. Narcyzowa 6.
 

Mały Kack i Redłowo

 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo, rejonu ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa, obejmuje obszar o powierzchni 7,20 ha, którego granice przebiegają:

‒ od zachodu i północy – wzdłuż zachodniej i północnej linii rozgraniczającej rondo im. Macieja Brzeskiego, zachodniej linii rozgraniczającej ul. Łużyckiej, północnej granicy działek: nr 855, nr 859, nr 860, nr 866, nr 874 i nr 876 (obręb 0019) i przedłużenia tej granicy do działki nr 4 (obręb 0025). Następnie wzdłuż wschodniej granicy tej działki do północnej linii rozgraniczającej terenu byłej zajezdni komunikacji miejskiej, pod poszerzenie ul. Stryjskiej (04 KZ 1/2, (2/2)),

‒ od wschodu – wzdłuż wschodnich granic działek: nr 177, nr 23, nr 24, nr 25 i nr 118 (obręb 0025),

‒ od południa – wzdłuż południowych granic działek: nr 95, nr 17, nr 18 i nr 19 (obręb 0025), wschodniej granicy działek: nr 6, nr 7, nr 8, nr 120, południowej granicy działek: nr 175 (obręb 0025) i działek: nr 1057, nr 1060, nr 1028 (obręb 0019) oraz wzdłuż południowej linii rozgraniczającej ul. Stryjskiej.Obecnie w granicach obszaru objętego projektem planu obowiązują trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

‒ terenu ogródków działkowych przy alei Zwycięstwa 136,

‒ części dzielnicy Redłowo, terenu byłej zajezdni komunikacji miejskiej,

‒ oraz części dzielnicy Mały Kack, rejonu ulic Stryjskiej i Łużyckiej.

Głównym założeniem projektu jest wykorzystanie wyjątkowego potencjału lokalizacji – w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku SKM i przystanków ZKM oraz Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego – dla rozwoju funkcji metropolitalnych opartych na nauce i wiedzy. Projekt nowego planu przewiduje możliwość realizacji zabudowy biurowej o większej intensywności i wysokości, niż dopuszczają obowiązujące plany miejscowe. Planowana jest także przebudowa skrzyżowania ul. Stryjskiej z al. Zwycięstwa, przystanków komunikacji miejskiej oraz tras pieszych i rowerowych, a co za tym idzie – poprawa funkcjonowania węzła komunikacyjnego w rejonie przystanku SKM Redłowo. Projekt planu określa także docelową szerokość pasa drogowego ul. Stryjskiej i wyznacza plac miejski w rejonie skrzyżowania.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w tym projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 22 marca o godz. 17.00 w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30).

Z każdym z tych projektów będzie można zapoznać się od 12 marca do 3 kwietnia w gdyńskim InfoBoksie (ul. Świętojańska 30), a także uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Są one dostępne także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.
 
Swoje uwagi będzie można składać do 17 kwietnia do prezydenta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia), wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Te zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.