Co nowego

Pracuj przy wyborach!

fot. Dorota Nelke

fot. Dorota Nelke

13.05.2019 r.

Przeliczenie kart do głosowania, sprawdzanie tożsamości wyborców, wydawanie im kart wyborcom, pilnowanie tajności głosowania, ustalenie wyniku głosowania – tak w dużym skrócie wygląda praca członka Obwodowej Komisji Wyborczej. Wynagrodzenie od 350 do 500 złotych. Zainteresowany? Zgłoś jak najszybciej swoją kandydaturę w Urzędzie Miasta Gdyni.
 
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 26 maja 2019 r. W Gdyni głosować będzie można w 119 Obwodowych Komisjach w godz. 7.00 – 21.00. Do pracy w komisjach brakuje blisko 300 osób.

Co zrobić, aby zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Wypełnij zgłoszenie i dostarcz jak najszybciej do Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), pok. 216 w godz. 8.00 – 16.00.

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1. jest obywatelem polskim;
2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3. stale zamieszkuje na obszarze województwa pomorskiego, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze województwa.
4. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
5. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
6. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
 

Kandydatem do składu komisji nie może być:

1. kandydat w wyborach;
2. komisarz wyborczy;
3. pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
4. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
5. urzędnik wyborczy;
6. mąż zaufania;
7. obserwator społeczny;
8. osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
a) małżonkiem,
b) wstępnym,
c)  zstępnym,
d) rodzeństwem,
e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
f)  osobą pozostającą w stosunku przysposobienia
– jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;
9. pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.
 

Osobom, które zdecydują się na zasiadanie w obwodowej komisji wyborczej, przysługuje zryczałtowana dieta:

  • dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 500 zł,
  • dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 400 zł,
  • dla członków obwodowych komisji wyborczych – 350 zł.

Członków komisji czeka udział w pierwszym posiedzeniu, które w zależności od nr obwodu odbędzie się 13, 14 lub 16 maja w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, gdzie dokładnie poznają swoje prawa i obowiązki oraz wybiorą przewodniczącego i zastępcę komisji.