Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów
Co nowego

Pracuj przy wyborach!

fot. Dorota Nelke

fot. Dorota Nelke

13.05.2019 r.

Przeliczenie kart do głosowania, sprawdzanie tożsamości wyborców, wydawanie im kart wyborcom, pilnowanie tajności głosowania, ustalenie wyniku głosowania – tak w dużym skrócie wygląda praca członka Obwodowej Komisji Wyborczej. Wynagrodzenie od 350 do 500 złotych. Zainteresowany? Zgłoś jak najszybciej swoją kandydaturę w Urzędzie Miasta Gdyni.
 
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 26 maja 2019 r. W Gdyni głosować będzie można w 119 Obwodowych Komisjach w godz. 7.00 – 21.00. Do pracy w komisjach brakuje blisko 300 osób.

Co zrobić, aby zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Wypełnij zgłoszenie i dostarcz jak najszybciej do Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), pok. 216 w godz. 8.00 – 16.00.

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1. jest obywatelem polskim;
2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3. stale zamieszkuje na obszarze województwa pomorskiego, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze województwa.
4. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
5. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
6. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
 

Kandydatem do składu komisji nie może być:

1. kandydat w wyborach;
2. komisarz wyborczy;
3. pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
4. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
5. urzędnik wyborczy;
6. mąż zaufania;
7. obserwator społeczny;
8. osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
a) małżonkiem,
b) wstępnym,
c)  zstępnym,
d) rodzeństwem,
e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
f)  osobą pozostającą w stosunku przysposobienia
– jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;
9. pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.
 

Osobom, które zdecydują się na zasiadanie w obwodowej komisji wyborczej, przysługuje zryczałtowana dieta:

  • dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 500 zł,
  • dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 400 zł,
  • dla członków obwodowych komisji wyborczych – 350 zł.

Członków komisji czeka udział w pierwszym posiedzeniu, które w zależności od nr obwodu odbędzie się 13, 14 lub 16 maja w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, gdzie dokładnie poznają swoje prawa i obowiązki oraz wybiorą przewodniczącego i zastępcę komisji.