Co nowego

Przemiany wokół „Kępy Redłowskiej” – miej na nie wpływ

Granice na ortofotomapie// mat. Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Granice na ortofotomapie// mat. Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

12.08.2020 r.

Ponownie wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 19 sierpnia o godz. 17.00.

Każdy mieszkaniec Gdyni może mieć realny wpływ na wygląd swojego miasta. Wystarczy, że zapozna się z planami zagospodarowania przestrzennego i wyrazi swoje zdanie. Tym razem zmiany obejmą Wzgórze św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo.

Do 25 sierpnia można zapoznać się z wyłożonym po raz trzeci w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30) do publicznego wglądu projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem.
Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Jest on dostępny także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem obejmuje obszar, którego granice przebiegają:

  • od wschodu – wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej,
  • od południa – wzdłuż północnego odcinka ul. Orłowskiej, wzdłuż dolinki rzeki Kaczej, dalej wzdłuż ul. Zapotocznej do ul. Huzarskiej,
  • od zachodu – wzdłuż ulicy Huzarskiej obejmując sąsiednią zabudowę mieszkaniową, następnie wzdłuż ulic: Powstania Wielkopolskiego, M. Kopernika i K. Tetmajera,
  • od północy – wzdłuż ul. J. Ejsmonda i jej przedłużenia do brzegu morskiego.
Celem nadrzędnym opracowywanego planu jest wzmocnienie ochrony rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” oraz zachowanie terenów zielonych (lasów, terenów zadrzewionych) położonych na jego obrzeżach. Opracowanie planu ma na celu również ograniczenie niekontrolowanej ekspansji nowej zabudowy. Plan ma ustalić zasady realizowania zabudowy na terenach inwestycyjnych sąsiadujących z rezerwatem, z zachowaniem walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Do prac nad planem przystąpiono na podstawie uchwały nr VI/91/11 Rady Miasta Gdyni z 23 marca 2011 r. Jest to trzecie wyłożenie do publicznego wglądu.

Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 19 sierpnia o godz. 17.00. Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej znajdują na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany w zakładce przedmiotowego planu.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w nieprzekraczalnym terminie do 8.09.2020 r., w formie:
  • papierowej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
  • elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: bpp@gdynia.pl, przez platformę ePUAP lub formularz dostępny tutaj.
Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdyni w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.
Informacje o ochronie danych osobowych: https://www.gdynia.pl/bppmg_oia

  • Granice na ortofotomapie// mat. Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni