Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
Co nowego

Rekomendacje Gdyńskiego Dialogu o Klimacie przyjęte

Grafika

Grafika "Gdyński Dialog o Klimacie" // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

26.07.2021 r.

74 rekomendacje wypracowane przez mieszkańców i mieszkanki podczas Gdyńskiego Dialogu o Klimacie zostaną wdrożone! Prezydenckie kolegium przyjęło je, wskazując jednostki i wydziały Urzędu Miasta odpowiedzialne za ich realizację. Wszystkie rekomendacje zostaną wpisane do „Planu Adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu do roku 2030”.


Gdyński Dialog o Klimacie to proces konsultacyjny, który trwał od listopada 2020 do maja br. Celem było wypracowywanie rozwiązań i rekomendacji oraz zebranie opinii i pomysłów, które na trzech poziomach – całego miasta, wspólnot lokalnych oraz indywidualnego mieszkańca – mogą ograniczyć negatywne zjawiska związane kryzysem klimatycznym, przez co pozwolą nam lepiej się do niego przygotować. Proces podzielono na cztery etapy. W sumie wzięło w nim udział niemal 600 osób. Konsultacje przeprowadziło Laboratorium Innowacji Społecznych we współpracy z Wydziałem Środowiska Urzędu Miasta Gdyni.

W etapie drugim – naradzie społecznej – mieszkańcy i mieszkanki Gdyni pod okiem ekspertów ze świata nauki oraz Urzędu Miasta dyskutowali na temat działań, których efektem byłoby ograniczenie negatywnego wpływu na klimat lub co najmniej adaptacja do zmieniającego się klimatu.

Narada społeczna w ramach "Gdyńskiego Dialogu o Klimacie" // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych
Narada społeczna w ramach Gdyńskiego Dialogu o Klimacie // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Uczestnicy wypracowali łącznie 88 rekomendacji i pomysłów, które zostały przeanalizowane przez jednostki merytoryczne i przekazane prezydenckiemu kolegium. Propozycje podzielono na trzy obszary. To: powietrze, zieleń w mieście oraz woda.

– Rekomendacje wypracowane przez uczestników Gdyńskiego Dialogu o Klimacie są bardzo cenne i z pewnością pomogą miastu lepiej odpowiadać na wyzwania związane z globalnymi zmianami. Bardzo nas cieszy zaangażowanie mieszkańców oraz fakt, że nasza wizja miasta przyszłości jest spójna. Niektóre z rekomendacji zaczęliśmy realizować już wcześniej, a inne są rozszerzeniem tego, co jako samorząd wdrażamy. Nie brakuje też nowych rozwiązań, dzięki którym nasz zestaw narzędzi ochrony klimatu będzie jeszcze szerszy. We wnioskach płynących z konsultacji przebija bardzo wyraźna potrzeba prowadzenia proekologicznej kampanii edukacyjnej, co stawiamy sobie za priorytet, gdyż zmiana zaczyna się na poziomie każdego mieszkańca. Każdy z nas na co dzień może podejmować działania, które przyczynią się do ochrony klimatu: zaczynając od wyboru środka transportu czy decyzji zakupowych – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Wśród przyjętych rekomendacji z obszaru dotyczącego powietrza jest m.in. wdrożenie w gdyńskiej polityce przestrzennej idei miasta krótkich odległości, czyli tworzenia w dzielnicach mikrocentrów z dostępem do różnych usług. Powstanie także punkt konsultacyjny z doradztwem na temat rozwiązań mitygacyjnych i adaptacyjnych. Będzie tam można dowiedzieć się, jakie wsparcie proceduralne czeka na tych, którzy chcą wymienić piec, w jaki sposób można aplikować o środki itp.

W rekomendacjach z obszaru dotyczącego wody jest m.in. stworzenie długofalowej strategii retencji w mieście z uwzględnieniem np. ogrodów deszczowych, stawów, niecek czy rowów bioretencyjnych, rowów infiltracyjnych, zielonych przystanków, dachów, fasad i ścian, nawierzchni przepuszczalnych, podłoży strukturalnych. Ma zostać przeprowadzona także renaturalizacja cieków wodnych i terenów przyległych przy planowanych inwestycjach w obszarze dorzeczy cieków (Chylonka, Kacza).

Wśród przyjętych pomysłów z obszaru dotyczącego zieleni w mieście jest m.in. stworzenie wytycznych i przewodnika oraz systemu zachęt dla inwestorów w zakresie tworzenia zielonych dachów na istniejących budynkach. Ma też zostać wprowadzony zakaz koszenia trawników w czasie suszy oraz zakaz używania dmuchaw do liści.

Wśród działań edukacyjnych rekomendowanych przez uczestników Gdyńskiego Dialogu o Klimacie jest stworzenie przez Urząd Miasta Gdyni zweryfikowanego źródła wiedzy nt. zmian klimatu oraz przyczyn i sposobów ich ograniczania. Prezydent Gdyni zdecydował m.in. o przygotowaniu serwisu internetowego o roboczej nazwie „Klimatyczna Gdynia”, dostępnego w ramach strony www.gdynia.pl, na którym znajdą się informacje o działaniach klimatycznych podejmowanych w Gdyni, Polsce i na świecie, mających na celu ograniczenie przyczyn i skutków kryzysu klimatycznego.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z zaangażowania mieszkańców Gdyni w konsultacje społeczne w ramach Gdyńskiego Dialogu o Klimacie. Zarówno liczba uczestników, jak i jakość zgłoszonych rekomendacji zasługują na wysoką ocenę, bo przecież cały proces odbywał się w warunkach pandemii, a więc zdalnie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, raz w roku będziemy zapraszać uczestników narady społecznej do udziału w pracach działającego w Urzędzie Miasta Gdyni zespołu ds. adaptacji do zmian klimatu, aby wspólnie omówić postępy w wykonywaniu rekomendacji i zaproponować ewentualne zmiany w sposobie ich realizacji – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Rekomendacje przyjęte do realizacji zostaną uwzględnione w aktualizacji „Planu Adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu do roku 2030”, przygotowywanej aktualnie w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Gdyni. Realizacja rekomendacji – podobnie jak „Plan…” – jest przewidziana na lata 2021-2030.

Szczegóły dotyczące Gdyńskiego Dialogu o Klimacie są dostępne w raporcie podsumowującym na stronie internetowej gdynia.pl/oklimacie oraz www.lis.gdynia.pl.