Co nowego

Za nami LI sesja Rady Miasta Gdyni

Radni podczas LI sesji Rady Miasta Gdyni // fot. Kamil Złoch

Radni podczas LI sesji Rady Miasta Gdyni // fot. Kamil Złoch

W środę, 22 marca odbyła się LI sesja Rady Miasta Gdyni. Podczas obrad przyjęto uchwały dotyczące m.in.: przystąpienia Gdyni do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”, udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gdyni, a także projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu HATAY Metropolitan Municipality  w Turcji.

 
LI sesja Rady Miasta Gdyni rozpoczęła się tradycyjnie o godzinie 12.00. Radni spotkali się w sali obrad Urzędu Miasta Gdyni. Posiedzenie było transmitowane na żywo na stronie Gdynia.pl oraz portalu eSesja.tv.

Podczas sesji radni przyjęli projekty uchwał dotyczące m.in.:


  • przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”

„Porozumienie Burmistrzów na rzecz klimatu i energii” to największy na świecie ruch na rzecz lokalnego klimatu i energii na poziomie miast. Jego celem jest skupienie przedstawicieli władz samorządowych, które chcą dobrowolnie podjąć zobowiązanie realizacji celów w zakresie klimatu i energii. Porozumienie Burmistrzów powstało w 2008 roku w Europie, a „Porozumienie Burmistrzów na rzecz klimatu i energii” zrzesza sygnatariuszy z ponad 10 tys. miast z prawie wszystkich europejskich krajów.

Samorządy przystępujące do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii” w Europie zobowiązują się do wypełnienia założeń porozumienia paryskiego, a mianowicie ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Prezydent Gdyni w dniu 4 listopada 2022 r. publicznie zadeklarował, że miasto w terminie do 2030 roku zredukuje emisje CO2e o 43% w stosunku do roku 2020.

Sygnatariusze „Porozumienia…” zobowiązują się do opracowania „Planu działań na rzecz zrównoważonejenergii i klimatu (SECAP)”, czyli strategicznego dokumentu dekarbonizacyjnego zawierającego plan działań służących osiągnięciu przyjętych celów w ciągu 2 lat od przystąpienia do niego.

Przystępując do Porozumienia Burmistrzów Gmina Miasta Gdyni zyskuje możliwość korzystania ze wspólnych ram monitorowania i sprawozdawczości postępów założonych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych, gromadzenia i analizowania danych w sposób zorganizowany i systematyczny, co prowadzi do stworzenia dobrego systemu zarządzania kwestiami dotyczącymi klimatu i energii oraz śledzenia postępu wdrażanych działań oraz sposobność wymiany najlepszych praktyk na arenie międzynarodowej.

  • udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni

Przyznaje się dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy następujących zabytkach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, podanym niżej wnioskodawcom:

1) Kościół pw. św. Michała Archanioła, Gdynia, ul. Arciszewskich 2, nr w rejestrze zabytków 1154, dotacja na remont części dachu i orynnowania dla parafii pw. św. Michała Archanioła w wysokości 173 846,03 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć i 03/100), nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

2) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Arciszewskich 29, nr w rejestrze zabytków 1859, dotacja na remont kominów i wymianę orynnowania, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynków przy ul. Arciszewskich 26, 27, 29, 30, w wysokości do 125 749,86 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć i 86/100), nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

3) Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Gdynia, ul. Armii Krajowej 46, nr w rejestrze zabytków 1927, dotacja na renowację mozaiki na elewacji północnej i remont instalacji odgromowej, dla parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni w wysokości do 116 832,95 zł (słownie złotych: sto szesnaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa i 95/100), nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

4) Uniwersytet Morski, Gdynia, ul. Morska 81-87, nr w rejestrze zabytków 1153, dotacja na etap I i III remontu elewacji południowo-wschodniej budynku A Uniwersytetu Morskiego, dla Stowarzyszenia „Zabytkowa Gdynia”, w wysokości do 128 400,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta i 00/100), nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

5) Budynek „Polska YMCA”, Gdynia, ul. S. Żeromskiego 26, nr w rejestrze zabytków 1911, dotacja na renowację elewacji z pustaków szklanych, dla Związku Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska YMCA”, w wysokości do 117 000,00 zł (słownie złotych: sto siedemnaście tysięcy i 00/100), nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

Przyznaje się dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy następujących budynkach objętych indywidualną ochroną zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których zaliczono je do grupy A i jednocześnie figurujących w gminnej ewidencji zabytków, podanym niżej wnioskodawcom:

1) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Nowogrodzka 24, dotacja na renowację tynków szlachetnych balustrady balkonu, dla właścicieli budynku przy ul. Nowogrodzkiej 24, w wysokości do 5 670,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt i 00/100), nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac oraz dotacja na pozostałe prace remontowe balustrady w wysokości do 922,50 zł (słownie złotych: dziewięćset dwadzieścia dwa i 50/100), nie więcej jednak niż 50% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

2) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Olsztyńska 28, dotacja na renowację tynków szlachetnych elewacji wschodniej i cokołu, dla właścicieli budynku przy ul. Olsztyńskiej 28, w wysokości do 62 188,90 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem i 90/100), nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac oraz dotacja na pozostałe prace remontowe elewacji północnej i wschodniej w wysokości do 72 246,40 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści sześć i 40/100), nie więcej jednak niż 50% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

Przyznaje się dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy następujących budynkach położonych na obszarze Śródmieścia uznanego za Pomnik Historii, zbudowanych przed 1989 r. lub figurujących w gminnej ewidencji zabytków, podanym niżej wnioskodawcom:

1) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. J. Słowackiego 34, dotacja na renowację stolarki drzwiowej wejścia głównego, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Słowackiego 34, w wysokości do 22 125,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia pięć i 00/100), nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

2) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 11/K. Pułaskiego 9, dotacja na remont balustrady balkonu ostatniej kondygnacji, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 11 / K. Pułaskiego 9, w wysokości do 25 142,40 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści dwa i 40/100), nie więcej jednak niż 30% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

3) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 48, dotacja na renowację detali i tynków szlachetnych elewacji frontowej, dla spółki Manaja Sp. z o.o. - właściciela budynku przy ul. Świętojańskiej 48, w wysokości do 129 273,90 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy i 90/100), nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac oraz dotacja na pozostałe prace remontowe elewacji frontowej w wysokości do 50 071,36 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt jeden i 36/100), nie więcej jednak niż 30% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

4) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 73, dotacja na renowację tynków szlachetnych gzymsu, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 73, w wysokości do 22 939,08 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć i 08/100), nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac oraz dotacja na pozostałe prace remontowe przy gzymsie w wysokości do 10 159,50 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć i 50/100), nie więcej jednak niż 30% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

  • udzielenia pomocy finansowej miastu HATAY Metropolitan Municipality w Turcji

Udziela się z budżetu miasta Gdyni pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 50 000 zł miastu Hatay Metropolitan Municipality w Turcji, poszkodowanemu podczas trzęsienia ziemi w dniu 6 lutego 2023 r. Zadanie to zostanie sfinansowane ze środków budżetu miasta Gdyni na 2023 rok.

W trzęsieniu ziemi, które 6 lutego 2023 roku dotknęło południowo-wschodnią Turcję i północno-zachodnią Syrię, zginęło ponad 52 tys. osób, a tysiące nadal uważa się za zaginione. Skala katastrofy humanitarnej jest niewyobrażalna. Osoby, które przeżyły trzęsienie ziemi, znalazły się w dramatycznej sytuacji. Muszą zmierzyć się nie tylko z traumą związaną ze stratą bliskich, ale także z utratą całego dobytku, z brakiem własnego domu. Wiele z nich wymaga leczenia i rehabilitacji z powodu odniesionych urazów, ale też długofalowego wsparcia psychologicznego.

Trzęsienie ziemi w Turcji zniszczyło całe połacie miast, w gruzach legły budynki mieszkalne i obiekty publiczne. Koszt odtworzenia, niezbędnej do normalnego funkcjonowania, infrastruktury jest niewyobrażalny, zarówno w wymiarze materialnym, ale przede wszystkim społecznym. Wśród priorytetowych problemów, z którymi muszą zmierzyć się władze regionów dotkniętych katastrofą, wymienia się zapewnienie natychmiastowej opieki medycznej i rehabilitacji pourazowej, kontrolę potencjalnych ognisk epidemiologicznych, udzielenie schronienia, zapewnienie podstawowych środków do życia oraz dostęp do wsparcia psychospołecznego.

Wobec takiej tragedii gdynianie nie powinni pozostawać obojętni. Przyjęcie niniejszej uchwały umożliwi udzielenie pomocy miastu HATAY Metropolitan Municipality znajdującemu się na obszarze dotkniętym skutkami trzęsienia ziemi.

  • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2023 rok

W wyniku wprowadzonych w uchwale zmian, budżet miasta Gdyni wynosi po stronie:

  • dochodów – 1.910.345.686,41 zł;
  • wydatków – 2.192.727.899,41 zł;
  • przychodów – 398.546.065 zł;
  • rozchodów – 116.163.852 zł.
 
Ponadto podczas posiedzenia przedstawiono sprawozdania z pracy Rady Dzielnicy Śródmieście, Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni oraz Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii.

Kolejna sesja Rady Miasta Gdyni odbędzie się 26 kwietnia.

Pełny porządek obrad można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

ikona

Najnowsze