Uwaga! Rząd przedłużył obowiązywanie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa do 25 kwietnia Uwaga! Rząd przedłużył obowiązywanie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa do 25 kwietnia
Co nowego

Za nami XXVII sesja Rady Miasta

fot. Sławomir Okoń

fot. Sławomir Okoń

24.02.2021 r.

Za nami XXVII sesja VIII kadencji Rady Miasta Gdyni. Radni zebrali się na obradach online w środę, 24 lutego o godzinie 12:00. Przyjęto szereg uchwał dotyczących m.in. pomocy lokalnej branży gastronomicznej w związku z epidemią COVID-19 czy przystąpienia miasta do porozumienia Green City Accord.


Środowa sesja rozpoczęła się inaczej niż zwykle. Radni uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego kolegi – radnego Krzysztofa Chachulskiego.

- W Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa – spokojny, merytoryczny, prowadzący dyskusje. Swoją postawą umiał w przekonujący sposób wpływać na decyzję radnych. W Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dał się poznać jako radny pracowity, rzetelny i tak po ludzku zainteresowany sprawami, które wraz z całą komisją rozpatrywał. Krzysztof Chachulski to człowiek wysokiej kultury, niedzisiejszej już trochę kindersztuby, zatem nie dziwi, że trafił również do Komisji Kultury. Spośród wszystkich instytucji najbardziej ukochał sobie Teatr Miejski. Jeszcze tydzień temu, po premierze, na której nie mógł być obecny, w mediach społecznościowych pisał: „Jeszcze trochę i też zacznę z żoną nadrabiać kulturalne przeżycia i wzruszenia”. Z sercem podchodził do swojej pracy i do miasta. Utrzymywał kontakt z radami dzielnic. Ze swoich obowiązków zawsze wywiązywał się w stu procentach. Był odpowiedzialny i zawsze można było na niego liczyć. Aktywnie uczestniczył w sesjach Rady Miasta. Dawał dobry przykład, bo był zawsze do nich perfekcyjnie przygotowany. Do ostatnich niemal dni starał się być na bieżąco z pracą radnego: czytał dokumenty na dzisiejszą sesję, dzwonił, by dopytać o ten czy ów szczegół. Będzie go nam brakowało – wspominała zmarłego kolegę Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni.


Podczas XXVII sesji Rady Miasta Gdyni przyjęto uchwały dotyczące m.in.:

- częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 na terenie miasta Gdyni,

Niniejszą uchwałą zwalnia się przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie miasta Gdyni z opłacenia II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, ze zm.), wnoszonej do 31 maja 2021r.

Jednocześnie przyznaje się zwrot części pobranej od przedsiębiorców opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021, w wysokości odpowiadającej jednej trzeciej opłaty należnej za 2021 rok, tym przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży na terenie miasta Gdyni, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021r.

Zwolnienie z opłacenia II raty oraz zwrot części pobranej opłaty stanowi realną pomoc i wsparcie lokalnych przedsiębiorców działających w branży gastronomicznej, szczególnie dotkniętych zaistniałym stanem epidemii. Przyznanie powyższej ulgi nie wpłynie negatywnie na realizacje zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

- przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do zainicjowanego przez Komisję Europejską porozumienia Green City Accord,

Porozumienie Green City Accord, zainicjowane przez Komisję Europejską w październiku 2020 roku, jest ruchem europejskich samorządów zaangażowanych w ochronę środowiska naturalnego. Koncentruje się ono na pięciu kluczowych obszarach: jakości powietrza, jakości i wydajności wody, ograniczaniu hałasu, zachowaniu i zwiększeniu różnorodności biologicznej w miastach oraz dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Miasto Gdynia od lat podejmuje szereg działań i inicjatyw w powyższym zakresie, to m.in.:

1) w obszarze wód deszczowych:
a) renaturalizacja rzeki Kaczej i odtwarzanie potoku Wiczlińskiego,
b) likwidacja podłączeń deszczówki do kanalizacji sanitarnej oraz ciągła rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (obecnie 98% gospodarstw w Gdyni jest podłączonych do kanalizacji),
c) obowiązek zagospodarowania wód deszczowych na własnej nieruchomości w uchwalanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - z wyjątkiem obszarów osuwiskowych i terenów z wysokim poziomem wód gruntowych,
d) rozwój błękitno-zielonej infrastruktury (łąki kwietne, ogrody deszczowe, zielone dachy, pasaże roślinne, powierzchnie przepuszczalne, rowy chłonne, muldy chłonne, stawy hydrofitowe itp.),
e) od września 2020 roku z budżetu miasta dotowana jest mała retencja – do 12.02.2021r.
wpłynęło 10 wniosków od mieszkańców o dotacje. Cztery zostały już przyznane.

2) w obszarze ochrony powietrza, ograniczania strat ciepła i emisji CO2:
a) konsekwentna likwidacja pieców węglowych w zasobie komunalnym (w 2020 roku zlikwidowano 132 piece),
b) od 1999 roku miasto dotuje likwidację pieców na paliwo stałe i ich wymianę na niskoemisyjne źródła ciepła – w roku 2020 z udziałem dotacji z budżetu miasta zlikwidowano 99 pieców węglowych,
c) od 2017 roku miasto dotuje montaż instalacji OZE - w roku 2020 z udziałem dotacji z budżetu miasta zamontowano 55 takich instalacji,
d) szeroko zakrojony program termomodernizacji budynków, z uwzględnieniem OZE i automatyki zarządzania energią – od 2007 roku termomodernizacji poddano 47 budynków komunalnych,
e) system doradztwa energetycznego w mieście m. in. w celu zwiększenia ilości likwidowanych pieców węglowych,
f) szkolenia administratorów budynków wielorodzinnych z zakresu efektywności energetycznej budynków,
g) mapa strat ciepła sieci ciepłowniczej i budynków.

3) w obszarze zieleni:
a) tworzenie parków, w tym kieszonkowych,
b) dosadzanie drzew na istniejących terenach zielonych i wzdłuż ulic,

4) w zakresie transportu publicznego:
a) konsekwentnie rozszerzany jest zasięg i skala transportu trolejbusowego, co zapewnia bardzo
wysoki i stale rosnący udział zeroemisyjnego transportu w komunikacji miejskiej,
b) niskoemisyjne (spełniające wymogi normy Euro6d) i zeroemisyjne (elektryczne) autobusy.

5) w zakresie bioróżnorodności:
a) miejska pasieka na dachu Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego,
b) konkurs dla mieszkańców pod hasłem „Zapraszamy ptaki do Gdyni” na wykonanie budek lęgowych i
karmników dla ptaków,
c) niskoemisyjne, zapewniające dobrostan schronisko dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo” z szeroko rozbudowanym i efektywnym programem adopcji - w latach 2006–2020 nowy dom znalazło 14 123 psów oraz 6 109 kotów.

6) w zakresie odpadów komunalnych:
a) przyjazny mieszkańcom system gospodarki odpadami oparty o projekt edukacyjno-informacyjny wyrzucam.to,
b) osiąganie wysokich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Wszystkie w/w działania wpisują się w ideę tzw. Zielonego Ładu wdrażaną przez Komisję Europejską, dlatego przystąpienie miasta Gdyni do porozumienia Green City Accord – jako praktyczne rozwinięcie tej idei – jest uzasadnione.

Przystąpienie Gdyni do porozumienia pozwoli na:
  1. otrzymywanie zindywidualizowanych wskazówek i wsparcia świadczonego przez specjalne centrum pomocy,
  2. dostęp do informacji o możliwościach finansowania unijnego,
  3. wpływanie na kształtowanie unijnej polityki ochrony środowiska i stanie się częścią społeczności miast o podobnym nastawieniu, które stoją na czele transformacji na rzecz czystej i zdrowej Europy,
  4. porównywanie osiągnięć Gdyni z postępami innych miast.
Przystąpienie Gdyni do porozumienia Green City Accord będzie stanowić wyraz poparcia realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

- przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni,

Na podstawie ustawy o prawie oświatowym z dniem 31 sierpnia 2021 roku Rada Miasta Gdyni nadaje Szkole Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gdyni akt założycielski w brzmieniu:

  1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej
  2. Typ szkoły: szkoła podstawowa
  3. Siedziba szkoły: ul. Tatrzańska 40, Gdynia 81-313
  4. Obwód szkoły, w skład którego wchodzą następujące ulice lub ich części: Białostocka, Bydgoska, Elbląska, Fromborska, Kazimierza Górskiego, Karpacka, Kielecka od 1 do 94, Kołobrzeska, Królewiecka, Kujawska, Kwidzyńska, Lęborska, Litewska, Malborska, Mazurska, Nowogrodzka, Olsztyńska, Podlaska, Podolska, Poleska, Pomorska, Poznańska, Słupecka, Szczecińska, Sztumska, Śląska, Tatrzańska, Toruńska, Urszulanek, Warszawska, Wileńska od 1 do 64, Witomińska - z wyłączeniem 100 i 102, Wolności, Wołyńska, Zakopiańska, Zjazdowa.

- wyrażenia zgody na zmianę nazwy Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Administracyjno–Ekonomicznych w Gdyni,

W Technikum Ekonomicznym w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni od roku szkolnego 2019/2020 funkcjonują oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim jako wykładowym w zawodzie technik ekonomista. Cieszą się one zainteresowaniem młodzieży, a uczniowie tych klas osiągają bardzo dobre wyniki w nauce.

Szkoła dynamicznie się rozwija i weszła na kolejny etap, oferując lepsze warunki kształcenia. Efektem tego jest prowadzenie zajęć w ww. języku. Podjęcie niniejszej uchwały nie jest przypadkową zmianą, ale efektem wieloletniej pracy znakomitej kadry, która także dzięki zaangażowaniu miasta – przeniesieniu szkoły do nowej lokalizacji, remontom, budowaniu nowej auli - przyczyniła się do nowej jakości kształcenia zawodowego na poziomie odpowiadającym współczesnym wyzwaniom, oczekiwaniom pracodawców i wymaganiom na rynku pracy.

Wprowadzenie do nazwy szkoły elementu „z Oddziałami Dwujęzycznymi” podkreśli charakter technikum stawiającego sobie za cel osiąganie jak najwyższych wyników edukacyjnych.


- zamiaru likwidacji filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów

Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni zlokalizowana jest przy ul. Śląskiej 56 w dzielnicy Działki Leśne. To niewielki lokal – powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynosi 70 m2, w złym stanie technicznym, nieprzystosowany do pełnienia funkcji lokalu użyteczności publicznej. Jego niewielka powierzchnia sprawia, że nie można zaoferować użytkownikom żadnych dodatkowych usług poza wypożyczaniem zbiorów.

W bliskiej odległości, około 700 metrów, znajduje się filia nr 16. Mieści się ona przy ul. Warszawskiej 3 i skupia w dużej mierze tę samą grupę odbiorców. Filia nr 16 zlokalizowana jest w tej samej dzielnicy – Działki Leśne, w wyremontowanym lokalu, z dobrym dojściem pieszym oraz dobrym dojazdem, usytuowana jest tuż przy przystanku komunikacji miejskiej.

Druga pobliska filia, Wypożyczalnia Centralna, mieszcząca się przy ul. Abrahama 60, w odległości około 550 metrów pieszo (schody), to jedna z największych i najlepiej zaopatrzonych filii Biblioteki Gdynia. Zamknięcie placówki zlokalizowanej przy ul. Śląskiej pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie środków i kadry bibliotekarskiej w innych filiach oraz na optymalizację sieci filii dzielnicowych (planowane nowo otwarte, duże placówki: Mały Kack, Pustki Cisowskie, Cisowa).

Bliskość filii nr 16 i Wypożyczalni Centralnej oraz zasięg ich działania pozwoli na przejęcie użytkowników z likwidowanej placówki. Majątek ruchomy oraz księgozbiór pozostający dotychczas w dyspozycji filii nr 7 zostanie zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni. Pracownicy filii oraz księgozbiór zostaną przeniesieni do powstającej biblioteki przy ul. Łowickiej (Mały Kack). Planowane zamknięcie filii nastąpi 31 grudnia 2021 roku.

- nadania dwóm drogom wewnętrznym położonym w Gdyni na terenie portu morskiego nazw: ulica Magazynowa i Zygmunta Adamskiego.

Drodze wewnętrznej położonej na nieruchomościach gruntowych pozostających w użytkowaniu
wieczystym Zarządu Portu Morskiego Gdynia S.A., łączącej ul. Logistyczną z ul. Kontenerową, nadaje się nazwę ul. Magazynowa. Z kolei ulica łącząca ul. Janka Wiśniewskiego z ul. Celną otrzymuję nazwę ul. Zygmunta Adamskiego. Nadania nazw obu drogom dokonuje się na wniosek i za zgodą Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA.

Imię Zygmunta Adamskiego nadaje się z uwagi na jego zasługi w zakresie budowy portu w Gdyni i innych mniejszych portów polskich i jest to zgodne z wnioskiem użytkownika terenu. Inż. Zygmunt Adamski (ur. 29 października 1901 r. w Piotrkowie Trybunalskim) w Skierniewicach kończył gimnazjum. Jako harcerz w 1920 r. zaciągnął się do Wojska Polskiego, gdy Armia Czerwona podchodziła pod Warszawę. Został ciężko ranny w walkach pod Płockiem. Był inżynierem hydrotechnikiem, budowniczym portów w Gdyni i Wielkiej Wsi (od roku 1952 Władysławowo). Studiował inżynierię wodną na Politechnice Warszawskiej, którą ukończył w marcu 1929 roku, a w maju został zatrudniony przez inż. Tadeusza Wendę w Kierownictwie Budowy Portu Gdynia. Brał m.in. udział w budowie basenów: Prezydenta i Kwiatkowskiego. Przed wybuchem II wojny światowej pracował w Urzędzie Morskim na stanowisku kierownika Oddziału Administracji Wybrzeża. Po wkroczeniu Niemców został wysiedlony z Gdyni i w okresie okupacji przebywał w Generalnym Gubernatorstwie. Wrócił natychmiast po zakończeniu działań zbrojnych na Pomorzu.
Powołany na stanowisko naczelnika Wydziału Administracji Wybrzeża w Głównym Urzędzie Morskim w Gdańsku, energicznie przystąpił do organizacji usuwania zniszczeń w portach. Pod koniec 1946 roku został dyrektorem Społecznego Przedsiębiorstwa Budowlanego Robót Morskich, a od lutego 1949 kierował oddziałem Państwowego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Morskich w Gdańsku. Od stycznia 1953 roku, jako naczelny inżynier Zjednoczenia Budownictwa Inżynieryjno-Morskiego, kierował pracami w portach Gdyni, Gdańska, Darłowa, Kołobrzegu, Łeby i Ustki. Był wielokrotnie nagradzany wysokimi odznaczeniami państwowymi, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zmarł 1 lutego 1979 r.


Projekty wszystkich uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.