Co nowego

Rekrutacja do placówek oświatowych na rok szkolny 2018/2019

rekrutacja 2018/2019

rekrutacja 2018/2019

31.01.2018 r.

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni rozpocznie się 26 marca 2018 roku zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w Zarządzeniu Nr 7434/2018/VII/O  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 stycznia 2018 r.

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

Lp. Rodzaj czynności Temin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
1
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26 marca 2018 r.
do 9 kwietnia 2018 r.
do godz. 16.00
od 1 czerwca 2018 r.
do 8 czerwca 2018 r.
do godz. 16.00
2 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
23 kwietnia 2018 r.
o godz. 15.00
15 czerwca 2018 r.
o godz.15.00
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 7 maja 2018 r.
o godz. 15.00
22 czerwca 2018 r.
o godz.15.00
4 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli występują jeszcze wolne miejsca x 30 sierpnia 2018 r.
o godz.15.00


2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:
 
1) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się - 55 pkt. -  kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej;
2) dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się w systemie dziennym - 20 pkt.;
3) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym  pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 10 pkt.;
4) dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie -  8 pkt.; - kryterium dotyczy tylko przedszkoli;
5) dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek  dochodowy   od  osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia – 5 pkt.; 
6) przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie  ubiega się dziecko jest  najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od  jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych)  -  2 pkt.            
 
3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:
      
1) oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;
2) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej  z uwzględnieniem nr NIP
i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;
3) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie
o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;
4) oświadczenie o deklarowanej  liczbie godzin  korzystania z opieki przedszkolnej;
5) oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia;
6) oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca  zamieszkania  lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).

4. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

Lp. Rodzaj czynności Temin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
1
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły lub oddziału sportowego szkoły podstawowej, oddziału mistrzostwa sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego
w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym


od 30 marca 2018 r.
do 27 kwietnia 2018 r.
do godz. 15.00


od 30 marca 2018 r.
do 27 kwietnia 2018 r.
do godz. 15.00od  30 marca 2018 r.
do 20 kwietnia 2018r.
do godz. 15.00
od 28 maja 2018 r.
do 5 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00

od  4 maja 2018 r.
do 5 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00
2
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej


Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych


od  7 maja 2018 r.
do 11 maja 2018 r.

25 kwietnia 2018 r.
11 czerwca 2018 r.
3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych


14 maja 2018 r.
o godz. 12.00
 

 30 kwietnia 2018 r.
o godz. 12.00
12 czerwca 2018 r.
o godz.12.00
4
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych
 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do oddziałów dwujęzycznych


21  maja 2018 r.
o godz. 12.00
 
 
 
7  maja 2018 r.
o godz. 12.00
9 czerwca 2018 r.
o godz.12.00
5
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych
 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych

25 maja 2018 r.
o godz. 12.00
 
 

14 maja 2018 r.
o godz. 12.00
28 czerwca 2018 r.
o godz.12.00
6 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami x 30 sierpnia 2018 r.
o godz.12.00


5. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:
 
1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt,
2) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt,
3) niepełnosprawność kandydata – 30 pkt,
4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt,
5) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt,
6) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt,
7) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt,
8) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt.
 
6.  Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:
 
1) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 1 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek,
2) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 2 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek,
3) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 3 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
4) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 4 - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
5) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 5 - oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej,
6) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 6 - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
7) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 7 - zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
8) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 8 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek.