Co nowego

Zrównoważona Mobilność Miejska dla metropolii

Zrównoważona Mobilność Miejska dla metropolii // fot. Paweł Kukla

Zrównoważona Mobilność Miejska dla metropolii // fot. Paweł Kukla

Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot został wybrany, obok pięciu innych
ośrodków miejskich w Polsce, do wzięcia udziału w pilotażu w zakresie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plans - SUMP). Podczas ostatniego posiedzenia zarządu OMGGS powołano zespół do jego przygotowania. Plan zakłada poprawę skuteczności i wydajności systemu mobilności oraz zapewnienie jego integracji z rozwojem miejskim i terytorialnym przy jednoczesnych zaangażowaniu mieszkańców.

Gdynia, jako jedno z pierwszych dużych miast w Polsce, stworzyła Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który w 2016 roku został przyjęty przez Radę Miasta Gdyni. Teraz zrównoważone podejście do zagadnień mobilności i planowania transportu będzie opracowywane dla całego obszaru metropolitalnego. Wszystko po to, aby mimo zmiany stylu życia mieszkańców, transportowych nawyków oraz wzrostu liczby samochodów, jakość życia wzrastała, a między ruchem pieszym, rowerowym, samochodowym i komunikacją miejską została zachowana harmonia.
 
- Obecnie „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej” jako dokument strategiczny posiadają Gdynia i Gdańsk. Opracowanie planu dla całej metropolii jest niebywałą okazją do włączenia pozostałych miast i powiatów w ten nastawiony na partycypację społeczną proces równoważenia transportu, poprzez zachęcanie do ruchu pieszego, rowerowego, poruszania się transportem zbiorowym i współdzielonym przy jednoczesnym regulowaniu ruchu samochodowego – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
 
Jednym z dwóch kierowników projektu została Alicja Pawłowska z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
 
- Podczas opracowywania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni (2016-2025), wyznaczyliśmy sobie cel „Zintegrowane planowanie systemu transportowego i mobilności na poziomie metropolitalnym”, co jasno wskazuje na świadomość konieczności działania nie tylko w obrębie naszego miasta. Dla osiągnięcia efektywnego systemu transportowego kluczowe jest wypracowanie procesu planowania obejmującego cały obszar funkcjonalny naszego obszaru metropolitalnego, odzwierciedlającego codzienne podróże mieszkańców metropolii – mówi Alicja Pawłowska z gdyńskiego ZDiZ.
 
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) jest narzędziem planowania strategicznego obejmującym długoterminową wizję systemu mobilności miejskiej, który ma na celu osiągnięcie zestawu celów środowiskowych, gospodarczych i społecznych. Podejście SUMP zachęca do bliższej współpracy między różnymi poziomami instytucjonalnymi, a także wzmocnionej współpracy między sąsiadującymi obszarami miejskimi. Kładzie też szczególny nacisk na zaangażowanie mieszkańców.
 
Celem pilotażu jest zachęcenie władz lokalnych do kompleksowych działań związanych z kształtowaniem mobilności miejskiej obejmującej transport, ochronę środowiska, zdrowie, rozwój społeczny i gospodarczy, transfer wiedzy i dobrych praktyk do jednostek samorządu terytorialnego oraz wsparcie miast i obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu lub aktualizacji Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Zakres pilotażu obejmuje współpracę z ekspertami Inicjatywy Jaspers przy przygotowaniu, a także udziale w cyklu sesji warsztatowych przedstawiających wyniki tej współpracy.
 
W całym przedsięwzięciu pilotażowym bierze udział 37 obszarów miejskich, miast i gmin, natomiast bezpośrednią współpracą z ekspertami Inicjatywy Jaspers objętych zostało pięć miast i obszarów funkcjonalnych w Polsce - obok OMGGS, Białostocki Obszar Funkcjonalny, Subregion Centralny Województwa Śląskiego, Konin i Rawicz.
 
Jaspers (ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Wspólna Inicjatywa Wsparcia Projektów w Regionach Europejskich) jest przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, mającym na celu udzielenie państwom członkowskim UE z Europy Środkowej i Wschodniej pomocy w przygotowaniu projektów ubiegających się o wsparcie funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

Inicjatywa swoimi działaniami obejmuje wszystkie państwa, które przystąpiły do Unii Europejskiej od 2004 roku. Wsparcie Jaspers ma charakter wyłącznie doradczy, nie wiąże się z jakąkolwiek pomocą finansową.
 
Skład stałego Zespołu ds. opracowania SUMP:
 
- kierownictwo projektu: Alicja Pawłowska z ZDiZ w Gdyni oraz Karolina Orchowska z GZIZ,
- Przedstawiciele miast (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew, Rumia, Malbork, Władysławowo, Pruszcz Gdański, Żukowo, Kartuzy, Puck, Wejherowo) i powiatów (gdański, kartuski, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, tczewski, wejherowski),
- Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej,
- Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego,
- Uniwersytet Gdański,
- Politechnika Gdańska,
- Tomasz Mackun – ekspert w zakresie transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- dr Marcin Wołek – ekspert w zakresie transportu i planów zrównoważonej mobilności miejskiej.
 
Pierwszy etap przygotowania planu ma zostać ukończony do końca 2019 roku. Koordynatorem pilotażu jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, przy współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Czas jego trwania szacowany jest na 2 lata. Jest to niezbędny czas na stworzenie dobrej jakości planu mobilności.

  • ikonaOpublikowano: 13.06.2019 14:55
  • ikona

    Autor: Redakcja portalu Gdynia.pl (wydz.komsp@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 13.06.2019 15:30
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona

Najnowsze