Gdynia Buduje

Budowa ulic Leszczynki II i Stoigniewa - znamy projektanta

Budowa ulic Leszczynki II i Stoigniewa znamy projektanta, zakres realizacji dokumentacji // mat.prasowe UM

Budowa ulic Leszczynki II i Stoigniewa znamy projektanta, zakres realizacji dokumentacji // mat.prasowe UM

18.11.2021 r.

Poldukt Projekt z Gdyni opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową dla inwestycji pn. „Budowa ulicy Leszczynki II w Gdyni oraz rozbudowa ulicy Stoigniewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Miasto podpisało umowę z projektantem, który w ciągu 50 tygodni przygotuje projekt budowlany, a projekt wykonawczy powinien być gotowy za 58 tygodni.


Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień i opinii, wykonanie prac geodezyjnych, jednorazowej aktualizacji kosztów inwestorskich oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. Koszt dokumentacji opiewa na 520,905 zł brutto, na mocy porozumienia - PEWIK Sp. z o.o. współfinansuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w tym zadaniu.

- Po podpisaniu umowy na przebudowę ulic Lidzkiej i Trockiej przystępujemy do kolejnego zadania, które w swoim zakresie nie należy do najprostszych od strony wykonawczej i projektowej. Duże różnice wysokości, a także dostosowanie do trudnych warunków gruntowych powodują, iż jest to jedna z trudniejszych realizacji - mówi Marek  Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Projektowany układ drogowy ul. Leszczynki II dowiązany zostanie do sieci dróg ul. Stoigniewa, którego odcinek zostanie przebudowany i również dołączony do istniejącego układu drogowego, wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej. Rozbudowa obszaru ul. Stoigniewa polegała będzie na budowie zbiornika retencyjnego z budową drogi dojazdowej dla służb eksploatacyjnych. Ponadto opracowanie uwzględniać ma budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Leszczynki II, a także oświetlenie i małą architekturę.

- Dzielnica Leszczynki rozpoczyna znaczącą metamorfozę – od procesu rewitalizacji, po wielomilionowe nakłady w przestrzeń publiczną jak np. rozbudowa Zespół Szkół Chłodniczych. Atrakcyjna lokalizacja dzielnicy w ujęciu komunikacyjnym, ale również niezwykle wymagająca ze względu na specyfikę terenu. Jestem przekonany, że szereg nakładów inwestycyjnych, m.in. takich jak obecnie opisywany będzie zmieniał jakość życia w dzielnicy – mówi Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta.

Przy projektowaniu wykonawca będzie musiał uwzględnić zapisy uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok. Na obszarze objętym planem występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, ujęte w bazie danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO. Na potrzeby planu zostało sporządzone opracowanie „Koncepcja zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych z obszaru objętego granicami sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok”, listopad 2019 r., autorstwa NKM Pro Sp. z o.o. wykonane na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.

- Każda inwestycja jest bardzo cenna, a działania drogowe w rejonie górnych tarasów są niezwykle oczekiwane przez mieszkańców. Jako Rada Dzielnicy zgłaszaliśmy potrzebę zajęcia się ul. Leszczynki, jednak zakres i złożoność działania przewyższała nasze możliwości. Wierzę, że projekt i w jego efekcie inwestycja usatysfakcjonuje mieszkańców – dodaje Łukasz Strzałkowski, przewodniczący Rady Dzielnicy Leszczynki. 
Dokumentacja projektowo–kosztorysowa dla ulicy Widok znajdująca się w sąsiedztwie inwestycji, opracowana zostanie odrębnie na podstawie umowy drogowej.