Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły
Gdynia Buduje

Potok Wiczliński – 5 wykonawców na budowę II etapu!

Potok Wiczliński // fot. Michał Miegoń, Inne Szlaki

Potok Wiczliński // fot. Michał Miegoń, Inne Szlaki

03.02.2020 r.

Pięciu wykonawców stanęło do przetargu na roboty budowlane pn. „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni – etap II”. Miasto na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 7 463 224,99 zł brutto.

- Niedługo po rozpoczęciu prac nad I etapem tej niezwykle ważnej inwestycji, która ma na celu zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w zachodnich dzielnicach miasta, przystępujemy do wyłonienia wykonawcy II części zadania. Duża konkurencja wśród potencjalnych realizatorów bardzo cieszy, a jednocześnie jest dobrym prognostykiem do uzyskania atrakcyjnej ceny i wysokiej jakości wykonania – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
 
Najniższą cenę w kwocie 7 199 618,25 zł brutto, zaoferowało KONSORCJUM: Zakład Projektowo-Wykonawczy „HABUD” Sp. z o.o. Gdańska z partnerem Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „BIMEL” Sp. z o. o z Pruszcza Gdańskiego, a najwyższą - 8 212 710,00 zł brutto WODKAN-GRZENKOWICZ z Kartuz. Wykonawcy na realizację II etapu Potoku Wiczlińskiego zaplanowali od 30 do 40 tygodni. Każda z ofert zakłada 61 miesięcy gwarancji i rękojmi. O tym, która oferta zwycięży, zadecydują kryteria: ceny, okres wykonania, doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia oraz okres udzielonej gwarancji i rękojmi.

- Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego to istotna wielowymiarowa inwestycja, która ustabilizuje system gospodarowania wodami opadowymi na terenie zachodniej części Gdyni. Cieszy mnie fakt, iż do przetargu przystąpiło aż 5 wykonawców, po wnikliwej analizie ofert wybierzemy firmę, która zrealizuje II etap – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. – Aktualnie trwają prace nad pierwszym etapem, w ramach którego m.in. zrealizowane zostanie odtworzenie koryta Potoku Wiczlińskiego wraz z regulacją istniejącego koryta na łącznej długości 2994 m oraz budową 26 progów retencyjnych oraz budowa suchych zbiorników retencyjnych „Wiczlino-Zielenisz" i „Obwodnica” na rzece Kaczej – dodaje Marek Łucyk.

Firmy, które złożyły oferty w przetargu:

 • ELGRUNT Sp. z o.o. z Gdyni - 7 699 990,66 zł brutto, okres wykonania 35 tygodni,
 • WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. z Kartuz - 8 212 710,00 zł brutto, okres wykonania 30 tygodni,
 • ZAKŁAD PROJEKTOWO – WYKONAWCZY H-BUD HIERONIM SZUKALSKI z Sopotu - 7 900 000,00 zł brutto, okres wykonania 32 tygodnie,
 • Firma Budowlano-Drogowa MTM SA z Gdyni - 7 794 364,30 zł brutto, okres wykonania 32 tygodnie,
 • KONSORCJUM: Zakład Projektowo-Wykonawczy „HABUD” Sp. z o.o. Gdańska z partnerem Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „BIMEL” Sp. z o. o. z Pruszcza Gdańskiego - 7 199 618,25 zł brutto, okres wykonania 40 tygodni.
Potok Wiczliński jest lewostronnym dopływem rzeki Kaczej. Ze względu na ograniczoną możliwość przejęcia wód przez odbiornik – rzekę Kaczą, głównym założeniem planowanego retencjonowania wód opadowych w zlewni potoku Wiczlińskiego jest ograniczenie wielkości przepływu w przekroju ujściowym. Ze względu na duży obszarowo zakres inwestycja pn.: "Odtworzenie potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni" została podzielona na trzy etapy.
 
- Inwestycja od samego początku wzbudza duże zainteresowanie mieszkańców. Prace obecnie w sposób zdecydowany zmieniają przestrzeń, a są dopiero w początkowej fazie. Sama inwestycja to jednak przede wszystkim bezpieczeństwo związane z możliwością przeciwdziałania podtopieniom, a także realizacji inwestycji drogowych w ich docelowym kształcie. Inwestycja ze względu na swoją skalę była przygotowywana przez wiele lat, a przejście do procesu budowlanego w tak dużym tempie jest świetną wiadomością dla gdynian – mówi Jakub Ubych pełnomocnik ds. dzielnic oraz radny miasta.


Mapa graficzna przedstawiająca inwestycję Potok Wiczliński, z wyszczególnieniem I i II etapu realizacji // mat.prasowe

W ramach drugiego etapu realizacji roboty budowlane obejmą:

 • regulację Potoku Wiczlińskiego na odcinku od km 3+029,00 do km 3+384,20,
 • budowę suchego zbiornika retencyjnego „Wiczlino-Szkoła” o pow. 7 tys. m2 wraz z drogą eksploatacyjną i oświetleniem,
 • budowę przepustów (pod drogą eksploatacyjną i ulicą Wiczlińską),
 • przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu,
 • likwidację odcinka rowu infiltracyjno-odwodnieniowego przy ul. Chwarznieńskiej z wykonaniem przelewu do Potoku Wiczlińskiego,
 • budowę dróg eksploatacyjnych z miejscami do odpoczynku oraz zjazdu z placem manewrowym na dno zbiornika,
 • wykonanie zjazdów z ul. Wiczlińskiej i ul. Chwarznieńskiej,
 • wykonanie chodnika przy ul. Chwarznieńskiej,
 • oświetlenie zbiornika,
 • przebudowę sieci telekomunikacyjnej,
 • przebudowę gazociągu średniego ciśnienia i przebudowę sieci wodociągowej,
 • przebudowę studni rewizyjnych na kanale sanitarnym,
 • wykonanie elementów małej architektury (ławki i kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice).
 
Realizacja robót obejmie także prace związane z zielenią:
 
 • wycinkę drzew i krzewów, karczowanie wraz z usunięciem karpin i korzeni,
 • zabezpieczenie istniejących drzew,
 • wykonanie trawników/muraw,
 • nasadzenia żywopłotów wokół zbiornika,
 • pielęgnację trawników/muraw i krzewów w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego.
Pierwszy etap inwestycji realizuje Zakład Projektowo-Wykonawczy H-BUD, który wygrał w drodze przetargu. Koszt przedsięwzięcia to 33 mln złotych, prace zgodnie z umową przewidziane są na około 2 lata. Firma złożyła także ofertę na realizacje II etapu potoku.

Dla etapu III przedsięwzięcia trwają prace projektowe.
 
Inwestycja dotycząca odtworzenia Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych jest elementem projektu pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III”, który został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 35 308 549,07 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych. Planowany całkowity koszt projektu: 50 852 242,99 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych 41 539 469,5 zł.
 
Projekt realizowany jest przy wsparciu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.