Gdynia Buduje

Zbiorniki retencyjne i nowy układ drogowy na Dąbrowie

Zbiorniki retencyjne i nowy układ drogowy na Dąbrowie, mat. Dzielnice#wGdyni

Zbiorniki retencyjne i nowy układ drogowy na Dąbrowie, mat. Dzielnice#wGdyni

21.10.2020 r.

Miasto szuka wykonawców na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac geodezyjnych dla zadania pn. „Budowa ul. Cynamonowej, Bazyliowej, Pokrzywowej, Goździkowej i drogi dojazdowej ul. Łanowej do planowanego cmentarza w rejonie Góry Donas oraz budowa zbiorników przeciwpowodziowych na rzece Kaczej”. Inwestycja ze względu na duży obszar działania i zakres prac podzielona została na dwie fazy projektowe.


- Działania związane z retencją wód opadowych i roztopowych są jednym z istotnych zadań inwestycyjnych w Gdyni. To bardzo świadomie i konsekwentnie prowadzony proces, który trwa w naszym mieście od wielu lat, również przy wsparciu zewnętrznie pozyskiwanych środków finansowych. Jego przykładem jest obecnie odtwarzany Potok Wiczliński – inwestycja o łącznej wartości ponad 60 mln złotych z niezwykle wysokim dofinansowaniem POOiŚ – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

W fazie I inwestycja podzielona została na dwa kolejne etapy, po części projektowej przewidują one budowę trzech zbiorników retencyjnych o funkcji przeciwpowodziowej na rzece Kaczej.

Etap I obejmuje zaprojektowanie suchego zbiornika retencyjnego „Dąbrowa” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną m.in.oświetleniem zapory, urządzeniami pomiarowymi monitoringu meteo-hydrologicznego oraz odcinków ulicy Wiczlińskiej. W ramach inwestycji powstanie most nad rzeką Kaczą, droga rowerowa oraz umocnienie koryta, które ma na celu zwiększenie retencji doliny rzeki Kaczej na odcinku od Obwodnicy Trójmiasta do ok. km 11+100 rzeki Kaczej.

Etap II to zaprojektowanie kolejnych dwóch „suchych” zbiorników retencyjnych „Wiczlino I” i „Wiczlino II” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz umocnieniem koryta doliny rzeki Kaczej na odcinku od ok. km 11+100 do ok. km 13+500 rzeki Kaczej.

Faza I przedsięwzięcia dotyczy inwestycji przeciwpowodziowej, która wpisuje się w cele szczegółowe Planu Adaptacji Miasta Gdyni do zmian klimatu do roku 2030, przyjętego uchwałą Nr VIII/233/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. tj. zwiększenie odporności Miasta na występowanie powodzi od strony rzek. Realizacja zbiorników retencyjnych o funkcji przeciwpowodziowej na rzece Kaczej ma na celu znaczącą poprawę zabezpieczenia terenów zabudowanych Gdyni, położonych wzdłuż jej dolnego odcinka. Jednocześnie realizacja fazy I przedmiotu zamówienia jest niezbędna dla zrealizowania projektowanego odwodnienia układu drogowego dzielnicy Dąbrowa realizowanego w ramach fazy II inwestycji.

1 faza inwestycji, zaprojektowanie 3 zbiorników retencyjnych, mat. Dzielnice#wGdyni

- Inwestycja jest bezprecedensowa – zarówno obszarowo, jak również skalą oddziaływania. Urbanizacja nowych przestrzeni musi się odbywać w sposób zrównoważony, a tego typu działania są również odpowiedzią na zmiany klimatyczne. Deszcze nawalne są coraz częstszym zjawiskiem, które nie przekłada się tylko na zagrożenia lokalne, ale również dla niżej położonych dzielnic. W ramach inwestycji zaplanowanych jest również dużo działań infrastrukturalnych wpływających na codzienne życie mieszkańców Dąbrowy przez realizację układu drogowego – mówi Marek Łucyk wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Faza II polegać będzie na zaprojektowaniu budowy ulic Cynamonowej, Bazyliowej, Pokrzywowej i Goździkowej oraz ulicy Łanowej, stanowiącej dojazd do planowanego cmentarza w rejonie Góry Donas, wraz z koncepcją miejskiego systemu odwodnienia, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogą rowerową.
 
Etap I dotyczy zaprojektowania infrastruktury drogowej w dzielnicy Dąbrowa. Planowany układ komunikacyjny w ciągu ulic Cynamonowa (od pętli „Miętowa”) – Łanowa będzie stanowił drogę dojazdową do planowanego cmentarza w rejonie Góry Donas. Natomiast etap 2 obejmuje koncepcje budowy ulic: Bazyliowej, Pokrzywowej i Goździkowej w dowiązaniu do ul. Cynamonowej i Łanowej. Zadanie ma na celu poprawę warunków mieszkańców dzielnicy Dąbrowa i Wiczlino, a także uporządkowanie terenu i polepszenie warunków w zakresie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi.

Faza II polegać będzie na zaprojektowaniu budowy ulic Cynamonowej, Bazyliowej, Pokrzywowej i Goździkowej oraz ulicy Łanowej stanowiącej dojazd do planowanego cmentarza w rejonie Góry Donas, mat. Dzielnice#wGdyni

- Gdynia była tym samorządem, który jako pierwszy - kilkanaście lat temu - sygnalizował wagę kwestii związanych z zagospodarowaniem wód opadowych. Dzięki temu odpowiednie zapisy znalazły się w programach operacyjnych, na podstawie których są przyznawane środki UE. Od lat skutecznie pozyskujemy duże dotacje na realizację projektów deszczówkowych, realizując strategię miasta związaną z jednej strony z ekologią, ale również bezpieczeństwem - mówi Michał Guć wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. - Inwestycje to nie tylko budowa nowych kolektorów deszczowych czy zbiorników retencyjnych ale także zmiana nawierzchni boisk z betonowych na trawiaste czy tworzenie ogrodów deszczowych. To działania bardzo kosztowne, ale będące ważną inwestycją w przyszłość. Obecnie szykując się do kolejnego budżetu UE, przygotowujemy zadania, które są odpowiedzią na wyzwania związane z deszczówką w południowo-zachodniej części miasta, na Dąbrowie, Wiczlinie – wskazuje wiceprezydent.

W ramach postępowania potencjalni wykonawcy zobligowani będą do:
  • Zadanie 1 – opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień, opinii;
  • Zadanie 2 – wykonanie prac geodezyjnych,
  • Zadanie 3 – wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich,
  • Zadanie 4 – sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.
Na oferty miasto czeka do 18.11 do godz. 11:00, szczegóły postępowania pod linkiem w BIP.