Gdynia Mobilna

Zarzuty prokuratury odrzucone w całości

parkometr z niebieskimi oznaczeniami

WSA rozpatrzył skargi skargi wniesione na uchwałę Rady Miasta Gdyni dotyczącą zmian w SPP // fot. ZDiZ w Gdyni

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzył skargi wniesione na uchwałę Rady Miasta Gdyni dotyczącą zmian w gdyńskiej Strefie Płatnego Parkowania. Zdaniem sądu skarga Prokuratury Okręgowej w Gdańsku była niezasadna i została odrzucona w całości.

 
Skarga prokuratury odnosiła się do uchwały Rada Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2020 r. nr XIX/602/20 zmieniającej zasady płatnego parkowania w Gdyni. Wśród podnoszonych przez Prokuratora Okręgowego w Gdańsku zarzutów czytamy:

„Przyjęcie uchwały nastąpiło w zmienionych warunkach wynikających z ogłoszenia w marcu stanu epidemii. Skutkujących ograniczeniem poruszania się oraz zamknięciem określonych obiektów użyteczności publicznej, restauracji i barów, obiektów handlowych. Wprowadzone ograniczenia powinny wpłynąć na przyjęte zaskarżoną uchwałą rozstrzygnięcia”.

Należy też mieć na uwadze, że podobne skargi na samorządy zmieniające zasady parkowania miały miejsce w różnych miastach w Polsce. Za każdym razem sąd oddalał zarzuty prokuratury.
 
W czasie pierwszego lockdownu, w marcu 2020 roku, Gdynia – jako jedno z pierwszych miast w Polsce – zdecydowała się na zawieszenie poboru opłat postojowych na terenie ówczesnej Strefy Płatnego Parkowania. Decyzja ta obowiązywała od 16 marca do 20 maja 2020 roku.
 
Warto również podkreślić, że przyjęta 15 maja 2020 roku uchwała miała wejść w życie po sześciu miesiącach od daty głosowania, jednak w październiku ubiegłego roku – w związku z trwającą pandemią – na wniosek prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka radni odroczyli ten termin o osiem miesięcy – do 1 lipca 2021 roku. Inicjatywa motywowana była przede wszystkim bardzo poważną sytuacją epidemiczną w kraju. Prezydent uznał, że obciążanie mieszkańców dodatkowymi opłatami parkingowymi w tak ciężkim okresie jest niewłaściwe i zasugerował przesunięcie daty ich wprowadzenia. Ostatecznie rozszerzona strefa oraz nowe stawki zaczęły obowiązywać od 1 lipca br. Zmiany zostały poprzedzone odpowiednimi analizami i są zgodne z zapisami ustawy.
 
W piśmie przygotowanym przez Prokuratora Okręgowego w Gdańsku znalazł się również zarzut, jakoby celem przyjętej uchwały było osiągnięcie skutku fiskalnego, a nie zwiększenie rotacji, zmiana przyzwyczajeń transportowych czy odciążenie newralgicznych punktów w mieście z ruchu samochodowego. Trudno jednak nie zauważyć, że zgodnie z uchwałą nie mniej niż 65% wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania miasto przeznacza m.in. na remonty chodników, nową infrastrukturę rowerową, miejskie tereny zielone czy inwestycje w zakresie transportu zbiorowego. Dodatkowo, jak zauważył sam skarżący była to pierwsza podwyżka po 9 latach utrzymywania się niezmienionych stawek.
 
Ostatecznie Wojewódzki Sąd Administracyjny prawomocnie oddalił skargę na uchwałę Rady Miasta dotyczącą ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Gdyni.
 
Równocześnie sąd uwzględnił dwie odrębne skargi, które zostały złożone przez Rzecznika Praw Obywatelskich i osobę fizyczną w wyniku czego stwierdził nieważność § 1 pkt 5 zaskarżonej uchwały nr XIX/602/20. Sąd przyjął za zasadne argumenty, że pominięcie w zakresie podstaw prawnych użytkowania pojazdu samochodowego uprawniającego do uzyskania abonamentu typu „M” umowy użyczenia stanowi naruszenie zasady równego traktowania obywateli przez władze publiczne, określonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Należy jednak wspomnieć, że zgodnie z najnowszą uchwałą Rady Miasta Gdyni dotyczącą Strefy Płatnego Parkowania (nr XXXVIII/1219/22 z dnia 23 lutego 2022 r.), umowa użyczenia uzasadnia już wydanie abonamentu typu „M”, po spełnieniu wszystkich pozostałych wymogów określonych w uchwale. Ta możliwość weszła w życie pod koniec marca.
 
***
 
Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego miesiąca w życie weszła już część zmian w funkcjonowaniu Stref Płatnego Parkowania w Gdyni. Najważniejsze zmiany, które już obowiązują to:
 
 • Zmniejszenie liczby stref do dwóch – funkcjonuje Strefa Śródmiejska (niebieska), a pozostałe zostały połączone w Strefę Płatnego Parkowania (żółta, potocznie zwana „dzielnicową”);
 • Abonament mieszkańca upoważnia do parkowania w promieniu do 300 metrów od miejsca zamieszkania (niezależnie od granic strefy);
 • Opłata dodatkowa za brak opłaconego miejsca postojowego wynosi 150 zł (wcześniej wynosiła 200 zł z możliwością obniżenia do 150 w przypadku wpłaty w ciągu 7 dni);
 • Zgodnie z wnioskami mieszkańców Strefa Płatnego Parkowania na Wzgórzu Św. Maksymiliana została rozszerzona o drogę publiczną o nazwie: Batalionów Chłopskich;
 • Wniesienie opłaty w droższej strefie (niebieskiej) upoważnia do postoju w tańszej strefie (żółtej);
 • Prawo do zakupu abonamentu dla mieszkańców mają osoby korzystające z pojazdu na podstawie umowy życzenia, przy spełnieniu pozostałych warunków (zameldowanie oraz rozliczanie podatku od osób fizycznych (PIT) w Gdyni).
 

Bezpłatne parkowanie w niedziele będzie możliwe z Identyfikatorem Mieszkańca Gdyni. Obecnie wdrażany jest system przyjmowania wniosków i nadawania identyfikatorów. Wnioski od mieszkańców zaczniemy przyjmować w tym miesiącu, bezpłatny postój w niedziele dla posiadaczy identyfikatorów wejdzie w życie w drugiej połowie maja – zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdyni.

 • ikonaOpublikowano: 14.04.2022 14:26
 • ikona

  Autor: Magdalena Wojtkiewicz (m.wojtkiewicz@zdiz.gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 14.04.2022 15:56
 • ikonaZmodyfikował: Redakcja portalu Gdynia.pl
ikona

Zobacz także