Aktualności

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

wybory 2020

wybory 2020

04.06.2020 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.


Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –Kodeks wyborczy (Dz.U.z2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz ustawy z dnia 2 czerwca2020r. oszczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnychnaPrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979).

Ważne daty:
28 czerwca 2020 -wybory Prezydenta RP.

Głosowanie korespondencyjne:
Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca,w tym również wyborca niepełnosprawny. Wyborca niepełnosprawny głosujący w kraju może zażądać dołączenia dopakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
Zamiar głosowania korespondencyjnegow kraju wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w gminie w której wpisany jest do spisu wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Głosowanie przez pełnomocnika:
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lubumiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z2019 r. poz. 1172, z późn. zm.),w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego.
Pełnomocnictwa udziela sięprzed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składawniosekdo wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej:
Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Każdy wyborca, w tym wyborca niepełnosprawny, może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym takżew lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.Wniosek składa się w urzędzie gminy, właściwym dla wybranego obwodu głosowania najpóźniejw dniu 23 czerwca 2020 r.

Wiecej informacji na stronie https://wybory.gov.pl
lub w załączniku .