Informacje dotyczące wdrażania dostępności

Wnioski o zapewnienie dostępności

fot. Paweł Jałoszewski

fot. Paweł Jałoszewski

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 • osobiście: w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Gdyni w godzinach 8.00-16.00, aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
 • lub korespondencją pocztową na adres: Urząd Miasta Gdyni aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
 • lub korespondencją elektroniczną na adres mailowy Wydziału/Referatu, z którego właściwością merytoryczną związany jest składany wniosek. Odpowiednie adresy mailowe znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
 • lub poprzez ePUAP: /75ci82jswn/skrytkaDostępność architektoniczna lub informacyjno - komunikacyjna


Kto może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej?

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wniosek może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego.
Interes faktyczny to  potrzeba skorzystania z usług świadczonych przez dany podmiot (np. złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego itp.).

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z Wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

W załącznikach poniżej zamieszczono przykładowy wzór wniosku.


Jaki jest termin zapewnienia dostępności?

Wniosek realizowany jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin. Termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
W przypadkach, gdy zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.


Kiedy mogę złożyć skargę na brak zapewniania dostępności?

Jeśli złożyłeś wniosek o zapewnienie dostępności do podmiotu publicznego, a podmiot nie zapewnił Tobie dostępności lub dostępu alternatywnego, masz prawo złożyć skargę na brak dostępności.
Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami masz 30 dni na złożenie skargi na organ, do którego został złożony wniosek. Dni te należy liczyć od daty upływu terminu na zapewnienie dostępności (14 dni od złożenia wniosku) lub terminu wskazanego w powiadomieniu ze względu na opóźnienia. Skargę należy złożyć do Prezesa Zarządu PFRON-u.
Więcej informacji na temat postępowania skargowego w przypadku braku zapewnienia dostępności znajduje się na stronie PFRON-u (kliknij, aby przejść).


Dostępność cyfrowa


Kto może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej?

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub zapewnienie dostępu alternatywnego.


Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek powinien zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

W załącznikach poniżej zamieszczono przykładowy wzór wniosku.


Jaki jest termin zapewnienia dostępności?

Wniosek realizowany jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wyznacza nowy termin lub informuje o braku możliwości jego realizacji ze wskazaniem możliwego dostępu alternatywnego. Wyznaczony termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Podmiot publiczny może odmówić zapewnienia dostępności cyfrowej w przypadku wystąpienia ryzyka naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.


Kiedy mogę złożyć skargę na brak zapewniania dostępności?

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności wskazanych we wniosku lub w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu, masz prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.
Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

 • ikonaOpublikowano: 24.03.2022 15:26
 • ikona

  Autor: Paweł Jałoszewski (p.jaloszewski@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 09.02.2023 15:05
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona