Aktualności

Karty parkingowe dla osób z niepełnosprawnością

karta parkingowa

karta parkingowa

Karty parkingowe dla osób z  niepełnosprawnością oraz karta parkingowa dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością.

Karty parkingowe dla osób z  niepełnosprawnością oraz karta parkingowa dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się .
Kartę parkingowa uprawniającą do parkowania na tzw. „kopertach” posiadają osoby z niepełnosprawnością.
Jest ona dokumentem międzynarodowym i jej zastosowanie obowiązuje w całej Unii Europejskiej.
Zezwalająca parkowanie na kopertach uprzywilejowanych nie jest przyznawana na samochód lecz na osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Kartę parkingowa należy umieszczać w widocznym miejscu, za przednią szybą.

Kto wydaje karte parkingowa dla osoby indywidualnej?

Zgodnie z ustawą z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446) imienną kartę parkingową można otrzymać na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Gdzie otrzymasz kartę parkingową?

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni.
81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43
(budynek HOSSA – piętro II)
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW 08:00 – 14:30, pokój nr 4.

Kto może otrzymać kartę parkingową?

Od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową może otrzymać:

 • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
 • osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia ),
 • osoba do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się.

W orzeczeniu o niepełnosprawności w punkcie 9 musi być zaznaczona przesłanka określona w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) o wskazaniu do wydania karty parkingowej.
 
Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:
 • osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Jak odebrać kartę?


Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty.

Opłatę za kartę parkingową należy dokonać na niżej wskazany rachunek bankowy:
91 1020 1811 0000 0102 0321 2883
Gdyńskie Centrum Zdrowia
81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43
tytułem: opłata za wydanie karty parkingowej
wraz z imieniem i nazwiskiem osoby ubiegającej się o wydanie karty parkingowej.
 

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • wniosek o wydanie karty parkingowej;
 • 1 fotografię o wymiarach 35×45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby w chwili składania wniosku o wydanie karty parkingowej, przedstawiający osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł;
 • oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień wraz z pozytywnym wskazaniem dotyczącym spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
 • dokument tożsamości;
 • dokument potwierdzający ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe oraz ustanowienie opiekuna prawnego lub kuratora.

Kto wydaje karte parkingowa dla placówki?


Zgodnie z ustawą z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446)  kartę parkingową można otrzymać na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Gdzie otrzymasz kartę parkingową?


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43
(budynek HOSSA – piętro II)
telefon: 58 880 83 78
e-mail: pzon@gcz.gdynia.pl
 
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW 08:00 – 14:30, pokój nr 4.

Jakie dokumenty należy złożyć?


Warunkiem ubiegania się przez placówkę o wydanie karty parkingowej jest złożenie następujących dokumentów:

 • wniosek o wydanie karty parkingowej;
 • dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania placówki;
 • oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł;
 • dowód rejestracyjny pojazdu placówki;
 • dokument tożsamości osoby upoważnionej do reprezentowania placówki.

Opłatę za kartę parkingową należy dokonać na niżej wskazany rachunek bankowy:
91 1020 1811 0000 0102 0321 2883
Gdyńskie Centrum Zdrowia
81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43
tytułem: opłata za wydanie karty parkingowej wraz z nazwą placówki uprawnionej do otrzymania karty parkingowej.

Jak odebrać kartę?

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotacje o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.
 
Aktualny wniosek o wydanie karty parkingowej znajduje się na stronie Gdyńskiego Centrum Zdrowia.


Kiedy karta parkingowa traci ważność?

 1. po upływie terminu ważności karty;
 2. w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę lub placówkę, której wydano kartę;
 3. w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał;
 4. w razie likwidacji placówki, której wydano kartę;
 5. w razie śmierci osoby, której wydano kartę.

 • ikonaOpublikowano: 27.07.2020 12:05
 • ikona

  Autor: Magdalena Biegańska (m.bieganska@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 01.06.2021 09:13
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona