Dzienni opiekunowie

Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Prezydenta Miasta Gdyni

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dziennym opiekunem jest posiadająca odpowiednie kwalifikacje osoba fizyczna prowadząca działalność na własny rachunek lub zatrudniona przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej.Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:

 1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach zbliżonych do domowych;
 2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjną, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do jego wieku.

Wszystkie czynności związane z wpisem, zmianami i wykreśleniem dziennego opiekuna z wykazu odbywają się za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl.


Wykaz dziennych opiekunów
zawierający wszystkie dane dotyczące poszczególnych placówek (min. dane teleadresowe oraz dane dotyczące wysokości opłat, ilości miejsc, ilości zapisanych dzieci, godziny pracy placówki ) znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (kliknij, aby przejść).

W przypadku poszukiwania dziennych opiekunów z terenu Gminy Miasta Gdyni po wejściu na stronę wskazaną wyżej należy wybrać:

 1. województwo – pomorskie;
 2. powiat – Gmina, miasto na prawach powiatu;
 3. gmina – Gdynia.


Wykaz zawiera:

 1. imię i nazwisko dziennego opiekuna;
 2. adres miejsca prowadzenia opieki;
 3. telefon;
 4. dane podmiotu zatrudniającego opiekuna;
 5. godziny pracy opiekuna;
 6. liczbę dzieci objętych opieką;
 7. informacje o opłatach za opiekę i wyżywienie;
 8. informacje o ewentualnych udzielanych zniżkach. • ikonaOpublikowano: 08.06.2018 11:59
 • ikona

  Autor: Sandra Skwarczyńska (s.skwarczynska@gcz.gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 18.05.2021 09:10
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona