Edukacja

Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Dokumenty prawne regulujące problematykę kształcenia dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 392 z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 414 z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1157 r. z późn.zm.).  
Stan prawny na dzień 26.02.2015 r.    

System oświaty zapewnia m.in.:  możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami oraz opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwienie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych.

Kształcenie, wychowanie i opieka dla uczniów niepełnosprawnych mogą być prowadzone w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach i szkołach integracyjnych i ośrodkach.
Przy doborze szkoły należy uwzględnić indywidualne potrzeby dziecka niepełnosprawnego.
Ocenę potrzeb dziecka oraz wybór odpowiedniej do możliwości ucznia szkoły (przedszkola) dokonuje poradnia psychologiczno - pedagogiczna.

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne m.in.:

 • udzielają dzieciom i młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
 • wspomagają dzieci i młodzież niepełnosprawną odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
 • udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży
 • współpracują przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych
 • udzielaja pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno - wychowawczych    

Opinie poradni wydawane są na wniosek rodziców dziecka lub pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia. Na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko.
W Gdyni działają trzy poradnie psychologiczno - pedagogiczne, prowadzone przez gminę:

 • Poradnia Nr 1
  ul. L.Staffa 10
  tel. 58-622-09-42
 • Poradnia Nr 2
  ul. Opata Hackiego 13
  tel. 58-623-31-39
 • Poradnia Nr 3
  ul. Płk. Dąbka 207
  tel. 58-625-35-02

  Kształceniedzieci i młodzieży niepełnosprawnych,  niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:  
  1. 18. rok życia - w przypadku szkoły podstawowej;
  2. 21. rok życia - w przypadku gimnazjum;
  3. 24. rok życia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej.  
 1. W gdyńskich szkołach klasy integracyjne utworzono w:
  szkołach podstawowych:
  Nr 8 ul. Orłowska 27/33, tel. 58-624-84-62
  Nr 10 ul. Morska 192, tel. 58-623-06-33
  Nr 13 ul. Halicka 8, tel. 58-622-23-43
  Nr 23 ul. Grottgera 19, tel. 58-622-07-33
  Nr 28 ul. Zielona 53, tel. 58-665-84-62
  Nr 34 ul. Cylkowskiego 5, tel. 58-622-14-34
  Nr 35 ul. Uczniowska 1, tel. 58-624-09-74
  Nr 43 ul. Porębskiego 21, tel. 58-625-57-09
  Nr 47 ul. Nagietkowa 73, tel. 58-629-00-37
  Gdyńska Szkoła Społeczna ul. Kapitańska 37, tel. 58-621-65-00
  gimnazjach:
  Nr 3 ul. Gospodarska 1, tel. 58-623-67-45
  Nr 5 ul. Orłowska 27/33, tel. 58-624-84-62
  Nr 15 ul. Staffa 10, tel. 58-629-20-00
  Nr 16 ul. Porębskiego 21, tel. 58-625-57-09
  Nr 19 ul. Nagietkowa 73, tel. 58-629-00-37
  ponadto działają:
  Zespół Szkół Specjalnych nr 17, ul. Witomińska 25/27, tel. 58-620-72-25
  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, ul. Płk. Dąbka 277, tel. 58-625-48-55
  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Energetyków 13, tel. 58-621-95-10  


Przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych, szkoły specjalne oraz oddziały specjalne w szkołach ogólnodostępnych organizuje się dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych:  

 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • niewidomych,
 • słabowidzących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  

Nauczanie indywidualne

Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. Dyrektor przedszkola lub szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania.
Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego wynosi od 4 do 6 godzin w ciągu co najmniej 2 dni a indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem wynosi:

 • dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - od 6 do 8 godzin;
 • dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 godzin;
 • dla uczniów gimnazjum - od 10 do 12 godzin;
 • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - od 12 do 16 godzin.

Dzieciom i młodzieży, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych i szkolnych.    

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice lub opiekunowie.