Głosowanie w wyborach

Pełnomocnictwo do głosowania w wyborach

Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub taki, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat ma prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.  
Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy najpóźniej w 6 dniu przed dniem wyborów. Za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do Urzędu Miasta Gdyni. Wniosek składa się na odpowiednim formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do wniosku należy dołączyć m.in.:  
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa.
Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa. W postępowaniu w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborcę reprezentuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do w/w Rozporządzenia.
Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania. Akt pełnomocnictwa załącza się do spisu wyborców.         
Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.
Pozostałe informacje dla wyborcy niepełnosprawnego znajdują się na stronie:  http://www.gdynia.pl/bip/wybory/7234_.html