Informacje RODO - zgłoszenia

Dot. zgłoszeń: instalacji na podstawie ustawy Poś, zgłoszeń robót geolog. w celu wykorzystania ciepła Ziemi oraz zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew

Wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 122h KPA, dotyczącego przetwarzania danych osobowych w sprawach załatwianych milcząco
Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, od której UM Gdyni uzyska dane osobowe
Na podstawie art. 13.1 i 2 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1.     Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000.
2.     Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: iod@gdynia.pl, adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
3.     Cel przetwarzania:
a.      zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia lub instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (podstawa prawna: art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze zm.),
b.     rozpatrzenie zgłoszenia robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi (podstawa prawna: art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze – tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 868).
c.     rozpatrzenie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (podstawa prawna: art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2012r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1614, ze zm.)

ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniu poprzedzającym, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

4.     ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
5.     ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6.     ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
7.     Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z realizacją właściwej procedury administracyjnej, w tym również nadzwyczajnych trybów  postępowania, kontrolą realizacji procedury administracyjnej oraz przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
8.     Ma Pani/Pan prawo do:
a.      żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)
b.     żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c.      żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
d.     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
e.      cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO).
9.     Na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

  • ikonaOpublikowano: 06.06.2019 09:25
  • ikona

    Autor: Jakub Sokolnicki (j.sokolnicki@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 07.06.2019 08:23
  • ikonaZmodyfikował: Jakub Sokolnicki
ikona