Konkurs – Gdynia bez barier

Laureaci

Gdynia bez barier2019
medale


Anna Dobkowska z Centrum Integracja w Gdyni za konsekwentną realizację swoich pasji i marzeń, samodzielność, niezależność, które są wzorem do naśladowania dla innych, a także za wsparcie tych, którzy tego potrzebują.

Magdalena Kownacka za wyjątkową wrażliwość i konsekwencję w dążeniu do stworzenia optymalnych warunków do rehabilitacji i rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami. Dzięki jej staraniom powstał zespół specjalistów, który rozwija potencjał dzieci z niepełnosprawnościami oraz stanowi wsparcie dla ich rodziców i opiekunów.

Katarzyna Karczewska która zmienia rzeczywistość osób z zespołem Downa i buduje dla nich Dom Marzeń w Małym Kacku - za konsekwentne dążenie do zachowania podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez przestrzeganie praw do samodzielnego, niezależnego i godnego życia, a przede wszystkim za wieloletnie działania zmierzające do umożliwienia osobom z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkanie poza domem rodzinnym i pełnienie różnych ról społecznych.

Firma Euro Styl za szczególną wrażliwość społeczną, otwartość w poszukiwaniu rozwiązań podnoszących jakość życia gdynian o szczególnych potrzebach oraz skuteczne wdrażanie idei projektowania uniwersalnego i społecznej odpowiedzialności biznesu przy realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie Gdyni.


Gdynia bez barier2018
medale


Fundacja "Podróże Bez Granic" za stworzenie możliwości realizacji marzeń, pasji i motywowanie osób z niepełnosprawnościami do zdobywania świata.
http://fundacja.podrozebezgranic.pl/

Urszula Kubicka - Formela za zaangażowanie i podnoszenie wiedzy o potrzebach i funkcjonowaniu osób ze spektrum autyzmu, a także za wspieranie opiekunów osób z autyzmem w ich codziennych zmaganiach o niezależne i godne życie swoich podopiecznych.

Elżbieta i Marek Biernaccy za mądrą miłość rodzicielską, która pokonuje wszelkie ograniczenia i bariery w walce o pełne radości życie córki Julii.

Teatr Społeczny Biuro Rzeczy Osobistych za wieloletnią działalność artystyczną i udowodnienie, że można dokonywać rzeczy pięknych i wielkich pomimo pozornych ograniczeń.


Gdynia bez barier 2018
wyróżnienia

Ewa Dygaszewicz
za działalność na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością poprzez edukację i prowadzenie z pasją warsztatów z zakresu zdrowego odżywania.

Pomorski Festiwal Małych Form Artystycznych „Nasz Dom – Nasze Życie” za działania artystyczne, które pokazują, że potrzeba bliskości, miłości i akceptacji, tak jak i nadzieja, są potrzebne w każdym momencie życia człowieka.

Beata Szewczyk za wrażliwość, entuzjazm i zaangażowanie we wszelkich przedsięwzięciach, gdzie są potrzebne pomoc, wsparcie i nadzieja.


Gdynia bez barier 2017
medale


Beata i Dariusz Podlasek prowadzący Rodzinny Dom Dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej za przełamywanie stereotypów myślenia o dzieciach niepełnosprawnych oraz podejmowanie działań promujących rodzicielstwo zastępcze dla dzieci niepełnosprawnych.

Fundacja na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju ADAPA za wieloletnie aktywne działania na rzecz osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, w szczególności za pomysł i realizację nowatorskiego projektu „Gdyńska Rybka”.
http://www.adapa.pl/


Gdynia bez barier 2017
wyróżnienia


Urszula Morga za piękną bajkę „Panda Bonia” z mądrym przesłaniem motywującym dzieci do pokonywania wszelkich życiowych wyzwań.
http://www.esy-floresy.com/

Muzeum Emigracji w Gdyni i projekt „Muzeum bez wyjątku” za otwartość, kreatywność i wrażliwość pracowników, którzy wyznaczają nowatorskie standardy dostępności dla wszystkich.
http://www.polska1.pl/

Sonia Zając, koordynatorka projektów w Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni za wrażliwość, efektywność działań oraz pełne zaangażowanie w integrację osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni miasta.
http://www.cwm.org.pl/


Gdynia bez barier 2016
medale


Alter Art Festival Sp. z o.o. za kompleksową dostępność Festivalu Open'er dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
http://alterart.pl/pl/

Katarzyna Napiórkowska za nowatorski przekaz i odwagę mówienia o trudnym temacie jakim jest depresja.
https://zdrowie.trojmiasto.pl/Pokazala-swiatu-jak-wyglada-depresja-Jej-film-podbil-YouTubea-n97339.html

Magdalena Biegańska za pełną entuzjazmu zachetę i "poruszenie" do wszelkiej aktywności osób poruszających się na wózkach, ich rodziny i przyjaciół.
http://gdyniasport.pl/events/gdynskie-poruszenie-zajecia-sportowe-dla-niepelnosprawnych-ruchowo/


Gdynia bez barier 2016
wyróżnienia


Agnieszka Kokorzycka wraz ze społecznością Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdyni Orłowie oraz organizatorami akcji "Obudź w sobie Anioła dla Mateusza Przybył" za pomysł, zaangażowanie i realizację akcji, dzięki której udało się uratować życie chorego chłopca.

Gdyńskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych za zaangażowanie w realizację kompleksowych działań dedykowanych osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom, wyznaczenie adekwatnych do potrzeb kierunków rozwoju sieci usług społecznych oraz inspirowanie do zmiany społecznej w drodze otwartego dialogu.


Gdynia bez barier 2015
medale

Fundacja DOGIQ
za nadanie zupełnie innego znaczenia roli psa w życiu człowieka.
http://www.dogiq.org.pl/

Jadwiga Wójtowicz-Paciorek za rozwijanie talentów oraz wspracie i towarzyszenie osobom z niepełnosprawnością we wszystkich aspektach życia.

Marek Ciszewski Dyrektor Centrum Riviera w Gdyni za odwagę i otwartość w realizacji działań edukacyjno-społecznych na rzecz wszystkich mieszkańców Gdyni z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wyznaczanie nowych standardów dostępności przestrzeni publicznej w Centrum Riviera w Gdyni.
http://www.centrumriviera.pl/

Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji "Między Słowami" za towarzyszenie w procesie odbudowy świata i przywracanie radości życia osobom z trudnościami w porozumiewaniu się.
http://www.miedzy-slowami.org.pl/


Gdynia bez barier 2015
wyróżnienia

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku
za realizację pionierskiego projektu "Wsparcie domowej rehabilitacji dla chorych na mukowiscydozę", dzięki któremu poprawiła się jakość życia tych osób.
http://muko.gda.pl/


Gdynia bez barier 2014
medale

Romuald Schmidt i Beata Dobak - Urbańska ze Sportowego Stowarzyszenia Inwalidów START w Poznaniu
za wieloletnie aktywne działania na rzecz promocji sportu oraz upowszechnianie sportów ekstremalnych, które przełamują stereotypy i są sposobem na realizację pasji przez osoby niepełnosprawne.
http://www.start.org.pl/

Patryk Rudziński za odwagę, upór i konsekwencję w dążeniu do celu i udowodnienie, że nie ma rzeczy niemożliwych.


Gdynia bez barier 2014
wyróżnienia

Wojciech Girucki Prezes Spółdzielni Socjalnej RAZEM
za skuteczność działania w obszarze aktywizacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami - stworzenie wyjątkowej atmosfery i warunków pracy oraz sieci wspracia dla zatrudnionych w Spółdzielni osób.
http://spoldzielnia.razem.org/

Lions Club Gdańsk Amber za wszelką pomoc dzieciom z niepełnosprawnością, aby ich dzieciństwo miało jak najwięcej radości i blasku.
http://www.gdynia.lions.org.pl/


Gdynia bez barier 2013
medale

Andrzej Riss
za wieloletnie aktywne działania na rzecz promocji sportu wśród osób niepełnosprawnych.

Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdyni za kształtowanie aktywnych postaw społecznych propagujących tolerancję i akceptację każdego z nas.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku za program kompleksowego wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi pn. "Żyć razem".

Artur Labudda za godną naśladowania postawę, otwartość i pasję, przełamywanie barier i stereotypów, pokonywanie własnych ograniczeń i pomoc innym.

Marek Wysocki za konsekwentne i bezkompromisowe propagowanie projektowania uniwersalnego.


Gdynia bez barier 2013
wyróżnienia

Filip Jacobson
za pomysł i realizację etiudy filmowej pt. "Spacer", która pobudza naszą wyobraźnię i skłania do refleksji.

Fabryka Rajstop ADRIAN za niekonwencjonalną reklamę pozytywnie wykorzystującą wizerunek osoby z niepełnosprawnością.


Gdynia bez barier2012
medale

Morski Instytut Rybacki
za konsekwentne udostępnianie Akwarium Gdyńskiego dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością.

Centrum Integracja w Gdyni za niekonwencjonalne metody aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Pomorski Oddział Rejonowy w Gdyni za wieloletnie, aktywne i kompleksowe działania na rzecz osób po amputacji krtani.


Gdynia bez barier 2012
wyróżnienia

Stowarzyszenie Turystyka Bez Barier
za stworzenie portalu turystycznego dla osób z niepełnosprawnością.
http://www.kaszubybezbarier.pl/

Pomorska Fundacja Filmowa za projekt Trójmiejski Przegląd Filmów Polskich z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i niedowidzących oraz za niekonwencjonalne podejmowanie tematyki związanej z osobami z niepełnosprawnością.


Gdynia bez barier2011
medale


Elżbieta Gurska za długoletnie i konsekwentne przełamywanie stereotypów myślenia o osobach niesłyszących i głuchoniemych.

Fundacja Gdyński Most Nadziei za ogólnopolski program Akademii Walki z Rakiem oraz kampanię informacyjno-edukacyjną "Odważni wygrywają".

Redakcja magazynu Wysokie Obcasy za kreowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej i edukacyjną rolę w łamaniu społecznych stereotypów.


Gdynia bez barier 2011
wyróżnienia


Gdyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie DOM MARZEŃ
za stworzenie i realizację innowacyjnych projektów zmieniających wizerunek osoby niepełnosprawnej intelektualnie.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Gdyni
za stworzenie wyjątkowej atmosfery i warunków kształcenia i wychowania dla uczniów z różnorodnymi dysfunkcjami.

kmdr Mirosław Łuka
za wrażliwość na potrzeby osób niepełnosprawnych.


Gdynia bez barier2010
medale


Waldemar Pożarowszczyk za długoletnie zaangażowanie i pomoc osobom niewidomym i niedowidzącym oraz ich rodzinom. Kapituła szczególnie doceniła Pana konsekwentne działania i rolę w rozwoju Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Niedowidzących w Gdyni. Dzięki Pana staraniom osoby niewidome, w tym szczególnie dzieci, poprzez wprowadzenie audiodeskrypcji mogą w pełni uczestniczyć w projekcji filmów.

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn za szczególne osiągnięcia w leczeniu choroby genetycznej zespołu Sanfilippo, które dały nadzieję dzieciom i ich rodzinom.

Fundacja „Otwórz Oczy" z Grodziska Mazowieckiego za pomysł i wydanie książeczek „Moja mama jeździ na wózku", „Moja mama nie widzi", „Moja mama nie słyszy" w ramach projektu „Porozmawiajmy o uczuciach".


Gdynia bez barier2010
wyróżnienia


dr Dariusz Wójcik za długoletnie i konsekwentne zaangażowanie i pomoc w rodzicielstwie osób z niepełnosprawnością. Pana działania wykraczają poza ramy misji społecznej, pełna wrażliwość i zrozumienie człowieka są godne naśladowania.

Samorządowe Przedszkole Nr 7 w Gdyni za stworzenie wyjątkowej atmosfery i warunków kształcenia i wychowania dla dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami.

Krzysztof Orłowski za wieloletnie redagowanie czasopisma „Życie pod Wiatr", które nie tylko wspiera osoby chore na Stwardnienie Rozsiane, ale ich rodziny i przyjaciół. Swoją postawą zyskał Pan podziw i uznanie wielu osób, które podkreślają Pana ciepły i serdeczny stosunek do ludzi potrzebujących pomocy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Gdyni za stworzenie wyjątkowej atmosfery i warunków pracy dla osób z różnymi dysfunkcjami. Kapituła konkursu zwróciła szczególną uwagę na pełne zrozumienia podejście pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektoratu w Gdyni w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych, jak i stworzenie możliwości zatrudnienia w kompleksowo dostępnej placówce.


Gdynia bez barier2009
medale


Elżbieta Ciesielska-Sołtysek za niezwykłe zaangażowanie, pomoc i wsparcie kobiet chorych na raka piersi oraz wieloletnią działalność w Stowarzyszeniu Amazonek Gdyńskich.

Klasa II „b" 2008/09 z XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni za wrażliwość, spontaniczność i niezwykłe zaangażowanie w organizowaniu pomocy niepełnosprawnemu koledze - Kubie Ciecierskiemu.

Rotary International Club Gdynia za wspieranie działalności na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz promowanie standardów europejskich, uwzględniających potrzeby terapeutyczne osób niepełnosprawnych.


Gdynia bez barier2009
wyróżnienia


Gdyńska Spółdzielnia Socjalna „Promyk" za aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi.

Maja i Radosław Surała właściciele Ośrodka Szkolenia Kierowców „Elka School" w Gdyni za inicjatywę i organizację profesjonalnych kursów prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych ruchowo i głuchoniemych.

Stefan Sierakowski za wsparcie i wieloletnią pomoc osobom niepełnosprawnym.


Gdynia bez barier2008
medale


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Koło w Gdyni za konsekwentne działania i stworzenie kompleksowych warunków rozwoju dzieciom niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością w Ośrodku Wczesnej Interwencji.

NORDEA BANK POLSKA SA za udźwiękowienie stron internetowych banku i transakcji w serwisie bankowości elektronicznej dla osób niewidomych i niedowidzących.

Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej ARKI za kształtowanie wrażliwości społecznej i łączenie pozytywnych emocji sportowych z otwartością na potrzeby drugiego człowieka.

Stanisław Fiedur Prezes Zarządu TORELL za współtworzenie i pomoc w organizacji stanowisk pracy małej poligrafii dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.


Gdynia bez barier2007
medale


Firma VECTRA S.A. za szczególną wrażliwość na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 28 w Gdyni-Babich Dołach za stworzenie przyjaznego klimatu do nauki i zawierania przyjaźni oraz wspieranie dzieci ze szczególnymi potrzebami.

II Urząd Skarbowy w Gdyni ul. Hutnicza za otwartość, życzliwość i pomoc osobom niepełnosprawnym w załatwianiu spraw urzędowych.


Gdynia bez barier2007
wyróżnienie


Morski Instytut Rybacki za konsekwentne udostępnianie Akwarium Gdyńskiego dla potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością.


Gdynia bez barier 2006
medale


Przewodniczący Rady Fundacji RK Ryszard Krauze za wrażliwość i konsekwencje w wspieraniu osób niepełnosprawnych, aby mogły aktywnie żyć oraz realizować swoje marzenia i pasje.

Prezes Spółdzielni Pracy Wyrobów Skórzanych im. J.Kilińskiego w Gdyni Marian Czajka za otwartość i konsekwencje w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Teatr Muzyczny w Gdyni im. Danuty Baduszkowej za kompleksowe dostosowania Teatru dla potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością, tak aby mogły w pełni uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta i korzystać z bogatej oferty Teatru.


Gdynia bez barier2006
wyróżnienia


Prezes Klubu Sportowego "Złoty Tur" w Gdyni Igor Mazurenko za propagowanie aktywności i rywalizacji sportowej wśród osób niepełnosprawnych.

Centrum Pomocowe Caritas im.Ojca Pio w Gdyni za program "Być razem" adresowany dla osób niepełnosprawnych z chorobami otępiennymi oraz ich rodzin i opiekunów.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni za tworzenie atrakcyjnej oferty w całym cyklu edukacyjnym dla dzieci z dysfunkcją słuchu.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Gdańsku za działania wspierające osoby chore na stwardnienie rozsiane i ich rodziny na terenie miasta Gdyni.


Gdynia bez barier2005
medale


Piotr Gotowała za wrażliwość na potrzeby każdego człowieka i odwagę w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które dzięki temu mogą godnie i aktywnie żyć.

Telewizja Polska S.A. - Oddział w Gdańsku za przyjazny klimat dla osób niepełnosprawnych, szczególnie w programie "Rozmowy o nadziei" oraz za jedyny w Polsce finansowany ze środków TVP "Telefoniczny Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych".

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 10 im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni za otwartość na dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych i stworzenie przyjaznej atmosfery, która czasami jest ważniejsza niż bariery architektoniczne.


Gdynia bez barier2005
wyróżnienia


Politechnice Gdańskiej za warsztaty studenckie w ramach programu "Projektowanie Przestrzeni Wspólnej" realizowanego przez Wydział Architektury.

Przedsiębiorstwu Budowlanemu Panorama sp. z o.o. za budowę pierwszego w Gdyni integracyjnego placu zabaw dla dzieci na osiedlu Fikakowo.

Nadleśnictwu Gdańsk z siedziba w Gdyni za dostosowanie budynku Nadleśnictwa dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Polonii Polskiej z Malmö za długoletnią pomoc osobom niepełnosprawnym w podnoszeniu jakości życia, tak, aby mogły godnie żyć i realizować swoje marzenia.


Gdynia bez barier2004
medale


Marek Kamiński, Wojciech Moskal, Wojciech Ostrowski, Jan Mela za wyprawę "Razem na biegun", która jest dowodem, że marzenia się spełniają i wiarą, że nie ma rzeczy niemożliwych, to my sami wyznaczamy granice naszych możliwości.

Przedszkole Samorządowe Nr 22 w Gdyni za wyjątkowy profesjonalizm pracy i stworzenie przyjaznego klimatu do pełnego rozwoju każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości, potrzeby i wrażliwość.

IVO Software za "Mówiące telefony komórkowe - polski syntezator mowy Speaker Mobile" dla osób niewidomych i niedowidzących, który przemówił "ludzkim głosem" i przełamał kolejną barierę w komunikacji między ludźmi.


Gdynia bez barier2004
wyróżnienia


Aleksandra Grzywacz - Kałaska, Katarzyna Heba, Magdalena Korewa - Łubniewska za projekt "Pomorskie Centrum Wczesnego Wspomagania i Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Dysfunkcją Wzroku", którego realizacja umożliwi dzieciom z uszkodzonym narządem wzroku pełne i równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym.

Fundacja DOGTOR za pracę terapeutyczną z osobami niepełnosprawnymi z udziałem zwierząt, które wiernie nam towarzyszą w chwilach szczęścia i smutku, nastawiając pozytywnie do życia.

Tadeusz Mazurek za szczególną wrażliwość na problemy osób niepełnosprawnych.

Morski Port Gdynia S.A. za kompleksowe dostosowanie terminalu pasażerskiego dla osób niepełnosprawnych i "otwarcie im drogi" na świat.


Gdynia bez barier2003
medale


Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON za konsekwencję i upór w pokazywaniu osobom niepełnosprawnym jak pokonywać codzienne trudności i jak odnaleźć własne miejsce w życiu.

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gdyni za realizację programu "Terapia Osób Niepełnosprawnych w warunkach ekstremalnych" podczas rejsów morskich na żaglowcu "Zawisza Czarny" i wspinaczek górskich w Słowenii - TAK TRZYMAĆ!

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Gdyni za aktywność i otwartość w poszukiwaniu i realizowaniu różnorodnych form wspierajacych rozwój dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, a także za życzliwość i radość, jakie wypełniają codzienny i odświętny czas pracy Ośrodka.


Gdynia bez barier2003
wyróżnienia


Hotel Nadmorski za kompleksowe dostosowanie hotelu, otwartość i wspieranie działalności na rzecz integracji społecznej oraz promowanie standardów europejskich z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni za naukę języka migowego, niezawodność w najtrudniejszych sytuacjach, a przede wszystkim podejmowanie wszelkich działań mających na celu ratowanie ludzkiego życia, nawet wówczas gdy ono samo nie może zawołać o pomoc.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji za kompleksową pomoc osobom po urazie kręgosłupa w powrocie do niezależnego i samodzielnego życia oraz przekonanie nas, że wózek inwalidzki nie musi być ograniczeniem w realizacji sportowych pasji i marzeń.


Gdynia bez barier2002
medale


Gdyńska Szkoła Społeczna za "nauczanie integracyjne dzieci niewidomych i niedowidzących na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum". Gdyńska Szkoła Społeczna przy ul. Kapitańskiej od 1999 r. przyjmuje dzieci niewidome i niedowidzące. Obecnie uczy się ich dziewięcioro. Wszystko zaczęło się od Wadima, który po czterech latach nauki w ośrodku w Laskach chciał się uczyć blisko domu. Szkoły obawiały się przyjąć niewidomego chłopca. Wyzwanie podjęła Gdyńska Szkoła Społeczna zapewniając edukację na wysokim poziomie, działania te wsparła firma Prokom Invest zakupując kosztowny sprzęt specjalistyczny. Dzieci uczą się tolerancji wrażliwości na drugiego człowieka.

Polski Związek Niewidomych - Koło w Gdyni za "WIARĘ przekazywaną osobom niewidomym z Gdyni", w to, że "najważniejsze jest niewidoczne dla oczu". Działające od trzech lat Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Słabowidzących w Gdyni prowadzone przez Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych z roku na rok rozszerza swoją ofertę pomocy osobom niepełnosprawnym. Tysiące udzielonych porad, setki usług asystenckich, dziesiątki spotkań, szkoleń, wycieczek i turnusów rehabilitacyjnych to tylko fragment mówiący o skali działań Centrum. Miejsca, które stale pozytywnie zaskakuje nas swoimi inicjatywami na rzecz osób niewidomych.

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej za "przeciwdziałanie izolacji i wyobcowaniu osób niepełnosprawnych umysłowo oraz stworzenie szansy znalezienia miejsca w społeczeństwie poprzez program mieszkań chronionych". Mieszkania chronione są jednym z etapów programu "Przeciw Społecznemu Wykluczeniu" realizowanego przez Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gdyni na ul. Maciejewicza. Przez 6 miesięcy osoby niepełnosprawne uczą się samodzielności i sprostać codziennym obowiązkom.

Halina Gorajska ze Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania i Rozwoju Otolaryngologii Gdyńskiej "Laryngo-Progres" za wielką radość życia, wskazywanie drogi powrotu do normalności dziesiątkom osób "po operacji krtani". Pani Halina Gojarska sama doświadczona operacją amputacji krtani nauczyła się mówić przy użyciu przepony. Od 18 lat umiejętnością tą dzieli się z innymi osobami niepełnosprawnymi. Prowadzi pracownię rehabilitacji mowy w Szpitalu Miejskim w Gdyni oraz aktywnie działa w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania i Rozwoju Otolaryngologii Gdyńskiej "Laryngo-Progres". Jest przy chorych w trudnych chwilach przed i zaraz po operacji. Pokazuje, że niemożliwe - staje się możliwe.


Gdynia bez barier2002
wyróżnienia


Samorządowe Przedszkole nr 25 przy ul. Necla w Gdyni za życzliwość i stworzenie poczucia bezpieczeństwa dla każdego dziecka.

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej w Gdyni za zaangażowanie i współpracę młodzieży w pracę z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Jolanta Szulkowska za kompleksowe programy radzenia sobie z niepełnosprawnością osób z padaczką.

Centrum GEMINI za organizację imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich za "wszechstronną rehabilitację i opiekę sprawowaną nad kobietami po masektomii".


Gdynia bez barier2001
medale


Kazimierz Leśniewski - właściciel Warsztatu Rowerów Nietypowych TROP za to, że rower może być dla każdego i za stworzenie "roweroterapii".

Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, Ich Rodzin i Przyjaciół "EFETHA" za przystosowanie do życia osób głuchych w środowisku osób słyszących.

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Gdyni za pierwszy w Gdyni Warsztat Terapii Zajęciowej i za nieustanne budowanie godnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością umysłową w życiu społecznym.

Firma "INTERPLAST" Roger Żółtowski za mądry mecenat, który służy działaniom na rzecz integracji.


Gdynia bez barier2001
wyróżnienia


Zarząd Komunikacji Miejskiej za stworzenie systemu komunikacji, przyjaznego osobom niepełnosprawnym.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym za wdrożenie skutecznych i nowatorskich metod w pracy z dziećmi autystycznymi.

Jadwiga Górska - radna dzielnicy Grabówek za integracyjne wycieczki turystyczno-krajoznawcze dla dzieci specjalnej troski.


Gdynia bez barier2000
medale


Wspólnota Mieszkaniowa przy budynku Nauczycielska 5 za budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Jolanta Budny za projekt przystosowania Teatru Muzycznego dla osób niepełnosprawnych.

Ewa Kopytyńska, prezes Stowarzyszenia Osób z Wadą Słuchu "Cisza" za umożliwienie osobom z wadą słuchu uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym w Gdyni.


Gdynia bez barier2000
wyróżnienia


Teatr Miejski za przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej za przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych oraz integrację osób upośledzonych umysłowo ze społecznością lokalną.