Podstawowe uprawnienia i ulgi

Zwolnienie od podatków i opłat lokalnych

Podstawa prawna: Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn.zm.) oraz Uchwała Rady Miasta Gdyni Nr XXXVII/820/09 z 25 listopada 2009 r. w sprawie: zwolnień z podatków i opłat lokalnych.
Stan prawny na dzień 16.02.2015 r.    
 

Podatek od posiadania psów

Nie pobiera się opłaty od posiadania psów od:
- osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa,
- osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego.    

Podatek od nieruchomości

Z podatku od nieruchomości zwolnione są garaże służące do przechowywania wózków inwalidów o napędzie mechanicznym i innych pojazdów samochodowych należących do inwalidów, których przydatność posiadania ze względu na inwalidztwo potwierdzona jest przez lekarza.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy, są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. 
   
Opłata miejscowa


Opłaty miejscowej (pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe, status obszaru ochrony uzdrowiskowej - za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach) nie pobiera się od osób przebywających w szpitalach, osób niewidomych i ich przewodników, zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.