Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności powyżej 16 roku życia i orzeczeń o niepełnosprawności do 16 roku życia.

1. Pokój i godziny przyjęć:
ul. Władysława IV 43 (II piętro)
81-395  Gdynia
tel. 58 880 83 78
e-mail: pzon@gcz.gdynia.pl

Pokój nr 1 - wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

 • poniedziałek - 8:00-17:00
 • wtorek, środa, piątek 8:00-14:30
 • czwartek - nieczynne
Pokój nr 4 - wnioski o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność oraz karty parkingowe
 • poniedziałek, wtorek, środa, piatek 8:00-14:30
 • czwartek - nieczynne

Więcej informacji na stronie: https://gcz.gdynia.pl/aktualnosci/pzon/ 2. Wymagane dokumenty:
a.  wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności - czytelnie wypełniony i podpisany przez osobę zainteresowaną;
b.  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (wypełnione czytelnie w j. polskim)
- z drukiem zaświadczenia należy się zgłosić do lekarza, pod którego opieką znajduje się  wnioskodawca, aby dokonał   szczegółowego opisu stanu zdrowia,
- zaświadczenie jest ważne 30 dni od daty wypisania przez lekarza do dnia złożenia w PZON;
c.     kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (ORYGINAŁY DO WGLĄDU)
         w tym: - opinie lekarskie i konsultacje, - karty informacyjne z leczenia szpitalnego,
    - opisy badań i prześwietleń, - wyniki testów, - opinie psychologiczne, pedagogiczne,
    - orzeczenia z innych organów (ZUS, MON, WKL, KRUS).

3. Opłaty - za wydanie orzeczenia nie pobiera się opłat.

4. Termin odpowiedzi - rozpatrzenie sprawy wg KPA, tj. 30 dni.

5. Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

6. Tryb odwoławczy - wg KPA.

7. Uwagi:
Orzeczenie Powiatowego Zespołu poza ustaleniem niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, zawiera wskazania dotyczące:
odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby;
szkolenia, w tym specjalistycznego;
zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej;
uczestnictwa w terapii zajęciowej;
konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby;
korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a ustawy Prawo o ruchu drogowym;
stwierdzenia, że niepełnosprawność osoby wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
Osoba ubiegająca się o wydanie od dnia 1 września 2017 r. legitymacji osoby niepełnosprawnej zobowiązana jest złożyć do powiatowego zespołu:

1. wniosek na obowiązującym druku (druk dostępny w siedzibie PZON)
2. kserokopię ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
3. 1 aktualną fotografię o wymiarach 35x45 mm,
4. dowód osobisty do wglądu
5. pełnomocnictwo lub upoważnienie jeżeli w imieniu osoby niepełnosprawnej wniosek składa inna osoba, wraz z dowodem osobistym wnioskodawcy i osoby upoważnionej.


8. Komórki współpracujące:
Organizacje i Stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych
 
9. Podstawa prawna:
Ustawa  z dnia 27 sierpnia 1997 roku rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

10. Dodatkowe informacje - wnioski rozpatrywane są wg kolejności zgłoszeń.

11. Druki:
Druki są dostępne w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni oraz https://gcz.gdynia.pl/niepelnosprawnosc/powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci/dokumenty-do-pobrania/

 • ikonaOpublikowano: 29.05.2018 14:10
 • ikona

  Autor: Anna Klupa (a.klupa@gcz.gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 06.06.2024 13:59
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona