Sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne ze środków PFRON

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1190 z późn.zm.)
Stan prawny na dzień 24.02.2015 r.    
 

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym mogą być finansowane w części lub całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
(dotyczy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale - wskaźnik ten ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego)
c) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy uzyciu tego sprzętu.

Dofinansowanie zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych następuje na pisemny wniosek złożony przez osobę niepełnosprawną odpowiednio do powiatowego centrum pomocy rodzinie (dla Gdyni jest to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Grabowo 2).   

Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków Funduszu powinien zawierać:
 1. imię, nazwisko, adres zamieszkania,
 2. numer PESEL- w przypadku jego nadania,
 3. przedmiot dofinansowania,
 4. oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 5. nazwę banku i numer rachunku bankowego,
 6. miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
 7. przewidywany koszt realizacji zadania,
 8. termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,
 9. informację o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania,
 10. udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
 11. informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu z okresleniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
 12. wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu.    

Przepisu pkt 5-12 nie stosuje się w przypadku wniosku osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Przepisu pkt 8-10 nie stosuje się w przypadku wniosku osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. 

Rozporządzenie określa dokumenty, które należy dołączyć do wniosku.         

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w:

 1. sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,
 2. przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
  a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli taki udział jest wymagany,
  b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a), wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Podstawę dofinansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi umowa zawarta przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.