Świadczenia finansowe

Renta socjalna

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. poz. 982 z 2013 r. z późn. zm.)
Stan prawny na dzień 24.02.2015 r.     


Prawo do renty socjalnej przysługuje:
  • osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium RP na warunkach określonych ustawą
  • cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy"  
  • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP obywatelom Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA na warunkach określonych ustawą

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
  1. przed ukończeniem 18. roku życia,
  2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia,
  3. w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
Osobie, która spełnia warunki określone powyżej przysługuje:
  • renta socjalna stała - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała,
  • renta socjalna okresowa - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa (renta socjalna okresowa przysługuje przez okres wskazany w decyzji jednostki organizacyjnej ZUS)  
Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik ZUS. Renta socjalna wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. 
Renta podlega waloryzacji na zasadach i w trybie określonych dla emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Postępowanie w sprawie przyznania renty socjalnej wszczyna się na podstawie wniosku osoby ubiegającej się o rentę socjalną lub jej przedstawiciela ustawowego. Postępowanie w sprawie przyznania renty socjalnej wszczyna się również na wniosek innej osoby albo kierownika ośrodka pomocy społecznej za zgodą w/w osób. Decyzję w sprawie przyznania renty socjalnej wydaje i świadczenie to wypłaca jednostka organizacyjna ZUS właściwa ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o rentę socjalną. Więcej informacji na temat renty socjalnej oraz innych świadczeń realizowanych przez ZUS można znaleźć na stronie www.zus.pl.