Żłobki i Kluby dziecięce

Gdyńskie żłobki gotowe do rekrutacji

Mała dziewczynka i bańka mydlana

Już startuje rekrutacja do żłobków w Gdyni // fot. Pixa bay

Już w najbliższą środę, 17 kwietnia o godz. 9.00 rozpocznie się rekrutacja do gdyńskich żłobków samorządowych. Rodzice mają kilka tygodni na podjęcie decyzji. Podobnie jak w latach ubiegłych rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie – w systemie Nullo. Ważne jest to, że nie decyduje kolejność zgłoszeń.
W Gdyni funkcjonują dwa żłobki samorządowe – Koniczynka i Niezapominajka oraz ich filie. Są zlokalizowane tak, aby wszyscy rodzice mogli łatwo dojechać do placówek.


W Gdyni funkcjonują dwa żłobki samorządowe Koniczynka i Niezapominajka oraz ich filie, rozmieszczone tak, aby wszyscy rodzice mogli łatwo dojechać do placówek.
 
– Rozpoczęcie przygody ze żłobkiem to często trudny czas nie tylko dla małych dzieci, ale także ich rodziców i opiekunów. Dlatego w gdyńskich żłobkach samorządowych osoby opiekujące się dziećmi i kadra zarządzająca nastawiona jest na ich wspieranie oraz zapewnienie dzieciom opieki zbliżonej do warunków jakie mają w domu – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – W filii żłobka Koniczynka na Cisowej świadczona jest opieka także dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

W tegorocznej rekrutacji mogą wziąć udział dzieci urodzone od 17 kwietnia 2024 roku. Do żłobka przyjmowaną są dzieci, które 1 rok życia ukończą najpóźniej 1 września 2024 roku. Jedynie do żłobka Niezapominajka z siedzibą przy ul. Wójta Radtkego 23 rekrutowane są także dzieci, które 20 tydzień życia skończą nie później niż 1 września 2024 roku.
System automatycznie odrzuci wniosek, jeśli dziecko na dzień 1 września 2024 r. nie będzie miało ukończonego 1. roku życia (lub 20. tygodnia życia – w przypadku wyboru żłobka Niezapominajka). Dzieci urodzone po 17 kwietnia mogą być przyjęte do żłobka w ramach rekrutacji uzupełniającej lub w ramach kolejnego naboru. Rekrutacja uzupełniająca do żłobka będzie prowadzona o ile palcówka nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami i nie będzie kandydatów na liście rezerwowej.
 

Rekrutacja do żłobków odbywa się raz w roku za pomocą strony internetowej https://gdynia-zlobki.nullo.pl, na której można również znaleźć dokładne informacje o zasadach naboru.

W tym roku rekrutacja rozpocznie się 17 kwietnia o godz. 9.00, a zakończy 11 maja
o godz. 15. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do żłobka.
 
Uwaga!
Rodzice lub opiekunowie, których dzieci uczestniczyły w rekrutacji w roku 2023 i nie dostały się do żłobka, w tym roku muszą ponownie wziąć w niej udział.
 

Zapisy do żłobka składają się z kilku etapów:


 
1.      Wniosek o przyjęcie do żłobka należy złożyć za pomocą systemu elektronicznej rekrutacji Nullo w terminie od 17 kwietnia do 11 maja 2024 r. Rodzic ma możliwość zaznaczenia żłobka pierwszego i drugiego wyboru.
2.      Zarejestrowany wniosek zostanie potwierdzony w systemie elektronicznej rekrutacji bezpośrednio przez wybrany żłobek pierwszego wyboru w terminie 7 dni od daty rejestracji .
3.      W dniu 15 maja nastąpi ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do żłobka.
4.      W terminie max. 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia 
w żłobku dokumentów potwierdzających osiągniętą punktację wraz z dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania lub zameldowania na terenie miasta Gdynia.
5.      15 czerwca nastąpi ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do żłobka.  
6.      W terminie max. 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy dzieci przyjętych rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania umowy w żłobku, do którego zakwalifikowało się dziecko.
Dzieci, które nie zostaną przyjęte w ramach rekrutacji, będą automatycznie umieszczone na liście rezerwowej – obowiązującej do czasu naboru na przyszły rok szkolny. Ich rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzania w systemie raz na dwa miesiące chęci oczekiwania na miejsce w żłobku.
 
W Gdyni funkcjonują dwa żłobki samorządowe oraz ich filie:

·        Żłobek Koniczynka z siedzibą przy ul. Uczniowskiej 2
Filia żłobka Koniczynka przy ul. Chylońskiej 237
·         Żłobek Niezapominajka z siedzibą przy ul. Wójta Radtkego 23
Filia żłobka Niezapominajka przy ul. W. Adm. K. Porębskiego 21
Filia żłobka Niezapominajka przy ul. Wiczlińskiej 33
 

 

Podczas rekrutacji do gdyńskich żłobków samorządowych obowiązuje system punktacyjny:

 

 •       35 punktów: dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym na terenie Gdyni; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko;
 •         30 punktów: dziecko, którego dotyczy wniosek, poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych;
 •        25 punktów: dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko;
 •        10 punktów: wielodzietność rodziny (troje dzieci i więcej);
 •        10 punktów: dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało uczęszczanie do tej samej placówki w roku, na który prowadzona jest aktualna rekrutacja;
 •        10 punktów: rodzeństwo biorące udział w rekrutacji razem;
 •        5 punktów: samotne wychowywanie dziecka (tj. wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem).
 

Dzieci przyjęte do żłobka będą do niego uczęszczać od 1 września 2024 roku.

 • ikonaOpublikowano: 15.04.2024 11:18
 • ikona

  Autor: Aneta Marczak (a.marczak@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 15.04.2024 16:02
 • ikonaZmodyfikował: Magdalena Czernek
ikona