Nauka

Piszesz pracę dyplomową o Gdyni? Zgłoś się do konkursu!

Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem Gdyni, podnoszeniem jej konkurencyjności oraz posiadać związek z przyjętymi przez samorząd Miasta planami i programami.

Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem Gdyni, podnoszeniem jej konkurencyjności oraz posiadać związek z przyjętymi przez samorząd Miasta planami i programami.

19.05.2020 r.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego naszego miasta.
 
Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem Gdyni, podnoszeniem jej konkurencyjności oraz posiadać związek z przyjętymi przez samorząd miasta planami i programami. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: praca dyplomowa inżynierska lub magisterska oraz praca dyplomowa doktorska.
 
W ocenie prac Komisja Konkursowa zwracać będzie uwagę m. in. na:

  1. możliwe do osiągnięcia, w przypadku wdrożenia pracy, efekty dla zrównoważonego rozwoju miasta oraz użyteczności dla mieszkańców lub rozwiązania problemów społecznych, infrastrukturalnych, środowiskowych itp.;
  2. twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem miasta wraz ze wskazaniem możliwości wdrażania projektu na terenie Gdyni;
  3. innowacyjność zaproponowanych rozwiązań w kontekście realnych możliwości ich wdrożenia;
  4. aspekt badawczy, który wykorzystany może być przez miasto w podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz rozwoju miasta.
 
ETAPY I NAGRODY
 
Konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni zostanie przeprowadzony w 3 etapach:

  • I etap Konkursu - składanie prac dyplomowych do dnia 30.09.2020 roku.
  • II etap Konkursu - ocena przez Komisję Konkursową i wyłonienie laureatów w dwóch kategoriach - do dnia 30 listopada 2020 roku.
  • III etap Konkursu - ogłoszenie wyników Konkursu i uroczyste wręczenie nagród: do dnia 15 grudnia 2020 roku.
 
Autorom najlepszych prac dyplomowych przyznawane są nagrody:

  • w kategorii prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich - nagroda finansowa w wysokości 5 000 zł;
  • w kategorii prac dyplomowych doktorskich - nagroda finansowa  w wysokości 5 000 zł.
 
ZGŁOSZENIA 

W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, których obrona odbyła się w okresie poprzedzającym datę ogłoszenia Konkursu tj. w okresie między: 1 stycznia 2015 r., a 30 września 2020 r.  Do Konkursu można zgłaszać prace obronione na ocenę bardzo dobrą lub wyższą, jeżeli dana uczelnia dysponuje inną skalą ocen.
 
Prace konkursowe (w wersji drukowanej oraz elektronicznej - PDF) wraz z załącznikami należy nadesłać pocztą do dnia 30 września 2020 roku na adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54; 81-382 Gdynia, Wydział Strategii, z dopiskiem „Konkurs - praca dyplomowa” (przy wysyłce drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin Konkursu, Formularz Zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem dostępne są na stronach internetowych www.gdynia.pl oraz www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl.
  • Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego naszego miasta.