Nauka

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

rekrutacja uzupełniająca

rekrutacja uzupełniająca

04.06.2019 r.

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2019/2020 do dysponujących wolnymi miejscami przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni

Strona do logowania: https://gdynia.formico.pl/formico-parents/main.action

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzone jest zgodnie z terminami ustalonymi w Zarządzeniu nr 371/2019/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 stycznia 2019 roku. Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnej z wybranych placówek mogą w dniach od 4 do 10 czerwca 2019 r. do godz. 16.00 złożyć wniosek o przyjęcie do placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.
 
Lista wolnych miejsc w gdyńskich przedszkolach samorządowych:

l.p. Numer przedszkola Dzielnica Adres Telefon Liczba wolnych miejsc/rok ur.
1 Przedszkole nr 4 Działki Leśne ul. Tatrzańska 18
81- 313 Gdynia
58 621 63 99 6 (2016)
2 Przedszkole nr 7 Śródmieście ul. Władysława IV 56
81- 364 Gdynia
58 620 01 44 11 (2015-2016)
3 Przedszkole nr 8 Grabówek ul. Kapitańska 15
81- 396 Gdynia
58 620 36 79 1 (2014)
1 (2013)
4 Przedszkole nr 9 Wzgórze Św. Maksymiliana ul. Bpa Dominika 5
81- 402 Gdynia
58 622 26 51 10 (2016)
5 (2015)
4 (2013)
5 Przedszkole nr 14 Orłowo ul. Ks. St. Zawackiego 5
81 - 514 Gdynia
58 624 81 23 10 (2015-2016)
4 (2014)
4 (2013)
6 Przedszkole nr 16 Śródmieście ul. Jana z Kolna 29
81- 354 Gdynia
58 621 09 24 9 (2016)
4 (2013-2014)
7 Przedszkole nr 21 Demptowo ul. Demptowska 42
81- 094 Gdynia
58 623 89 28 20 (2014-2015-2016)
8 Przedszkole nr 25 Środmieście ul. A. Necla 14
81- 377 Gdynia
58 620 18 28 4 (2016)
1 (2014)
9 Przedszkole nr 30 Babie Doły ul. Zielona 53
81 –  197 Gdynia
58 665 82 88 15 (2014-2015)
1 (2013)
10 Przedszkole nr  46 Pustki Cisowskie ul. Pusta 9
81 - 078 Gdynia
58 623 82 80 2 (2014-2015-2016)
11 Przedszkole nr 51 Śródmieście ul. Władysława IV 52
81 – 384 Gdynia
58 620 85 03 18 (2016)
12 Przedszkole nr 60 Pogórze

ul. Porębskiego 21
81- 185 Gdynia

58 661 32 62 5 (2016)
7 (2015)
                                                                                                                                                        Razem miejsc: 140
Publiczne przedszkole przy Parafii NMP, ul. Armii Krajowej 26
tel: 58 661 94 47, 8 miejsc dla r. 2016, 5 miejsc dla r. 2015 i 2 dla r. 2013


Lista wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

l.p Numer szkoły podstawowej Dzielnica Adres Telefon Liczba wolnych miejsc
1 SP 6 Obłuże ul. Cechowa 22
81-197 Gdynia
58 625 40 25 1
2 SP 8 Orłowo ul. Orłowska 27
81-522 Gdynia
58 624 84 62 6
3 SP 10 Chylonia ul. Morska 192
81-205 Gdynia
58 623 06 33 49
4 SP 11 Orłowo ul. Wrocławska 51
81-547 Gdynia
58 664 69 05 8 (2013-2014)
3 (2015-2016)
5 SP 12 Witomino ul. Stawna 4/6
81-629 Gdynia
58 624 26 63 29
6 SP 13 Mały Kack ul. Halicka 8
81-506 Gdynia
58 622 23 43 16
7 SP 16 Pustki Cisowskie ul. Chabrowa 43
81-079 Gdynia
58 623 85 67 11
8 SP 17 Grabówek ul. Grabowo 12
81-265 Gdynia
58 620 89 78 22
9 SP 21 Śródmieście ul. Jana z Kolna 5
81-351 Gdynia
58 620 88 67 8
10 SP 23 Wzgórze Św. Maksymiliana ul. Grottgera 19
81-438 Gdynia
58 622 07 33 17
11 SP 26 Działki Leśne ul. Tatrzańska 40
81-313 Gdynia
58 620 66 64 15
12 SP 29 Leszczynki ul. P. Ściegiennego 8
81-257 Gdynia
58 623 12 44 33
13 SP 31 Cisowa ul Chylońska 227
81-007 Gdynia
58 782 11 51 64
14 SP 33 Oksywie ul. Godebskiego 8
81-134 Gdynia
58 625 04 01 7
15 SP 35 Witomino ul. Uczniowska 1
81-647 Gdynia
58 624 09 74 35
16 SP 37 Wiczlino ul. Wiczliońska 93
81-577 Gdynia
58 624 15 64 1
17 SP 39 Obłuże ul. Adm. Unruga 88A
81-166 Gdynia
58 625 09 71 11
18 SP 40 Chylonia ul. Rozewska 33
81-055 Gdynia
58 623 25 88 42
19 SP 42 Karwiny ul. L. Staffa 10
81-575 Gdynia
58 629 20 00 25
20 SP 43 Pogórze ul. Porębskiego 21
81-155 Gdynia
58 625 57 08 19
21 SP 44 Obłuże ul. Sucharskiego 10
81-157 Gdynia
58 625 48 25 13
22 SP 45 Dąbrowa ul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
58 6290648 24
23 SP 46 Karwiny ul. Chwaszczyńska 26
81-571 Gdynia
58 6291269 45
24 SP 47 Dąbrowa ul. Nagietkowa 73
81-589 Gdynia
58 629 00 37 40
25 SP 48 Chwarzno ul. Jowisza 60
81-601 Gdynia
58 621 40 34 10
26 SP 51 Śródmieście ul. Słowckiego 53
81-392 Gdynia
58 621 72 24 15
27 SP 53 Wzgórze Św. Maksymilina ul. Gen. Hallera 9
81-453 Gdynia
58 622 22 24 12
                                                                                                                                                 Razem miejsc: 581

  
O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń!
 
I. Przebieg rekrutacji uzupełniającej:
1) Etap wstępny – 4 czerwca o godz. 12.00 – uruchomienie strony internetowej dla rodziców z wykazem wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz wniosku o przyjęcie i dokumentów potwierdzających wybór danego kryterium.
           
Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia wniosku o przyjęcie dziecka, w którym deklaruje wybór maksymalnie trzech placówek.
 
2) Wypełnianie wniosków o przyjęcie dziecka do placówki.
 
Elektroniczna rekrutacja trwa od 4 czerwca od godz. 12.00 do 10 czerwca do godz. 16.00 i obejmuje:
* wprowadzanie danych dzieci do systemu,
* składanie wniosków o przyjęcie oraz kompletu dokumentów potwierdzających wybór danego kryterium do placówki pierwszego wyboru (poz. nr 1 na liście preferencji).
                                                                              
Dwa sposoby składania wniosków o przyjęcie dziecka:
a) rodzic wypełnia wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, drukuje, podpisuje, a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 10 czerwca do godz. 16.00 do placówki pierwszego wyboru, czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie,
b) jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu, wypełnia ręcznie „papierowy” wniosek (można go otrzymać również w przedszkolu/szkole), a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 10 czerwca do godz. 16.00 do placówki pierwszego wyboru (na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie).
 
W placówce pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie wprowadzony zostanie do systemu, a rodzic otrzyma potwierdzenie jego złożenia.
 
3) Rekrutacja automatyczna.
Kolejny etap to automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Oznacza to, iż system przydziela dzieci do placówki na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają we wniosku o przyjęcie kryteria, które spełnia ich dziecko).
 
4) Wyniki rekrutacji:
W dniu 14 czerwca o godz. 15.00 komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.
 
Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na dwa następujące sposoby:
* logując się na stronie internetowej dla rodziców
* w placówce pierwszego wyboru.
 
5) Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do placówki.
 
Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do przedszkola/oddziału przedszkolnego, to rodzic
w terminie do 18 czerwca do godz. 17.00 musi udać się do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę zapisu dziecka.
 
W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola/szkoły podstawowej, do której zostało zakwalifikowane!
 
6) Listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych zostaną podane przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości w dniu 21 czerwca o godz. 15.00.

KRYTERIA USTAWOWE

l.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Liczba punktów
1 Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
(wzór oświadczenia będzie dostępny w zał. nr 1)
110 pkt
2 Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
3 Niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110pkt
6 Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie
(oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia będzie dostępny w zał. nr 2)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt

KRYTERIA SAMORZĄDOWE

l.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Liczba punktów
1 dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się - kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej; oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;- zał. nr 3
 
 
55 pkt
2 dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się
 w systemie dziennym;
oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej
z uwzględnieniem nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;- zał. nr 4
 
 
20 pkt
3 dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru,
do którego o przyjęcie ubiega się
w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja;
(kryterium tego nie można zaznaczyć, jeżeli starsze dziecko kończy etap przedszkolny/szkolny i w roku szkolnym na który przeprowadzana jest rekrutacja nie będzie już uczęszczać do przedszkola/oddziału przedszkolnego)
oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się; - zał. nr 5  
 
10 pkt
4 dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie - kryterium dotyczy tylko przedszkoli; oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej; - zał. nr 6  
8 pkt
5 dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie - kryterium dotyczy tylko przedszkoli; oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; - zał. nr 7  
 
5 pkt
6 przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – zał.8  
 
2 pkt

Przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 
Procedura odwoławcza:
1. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętychi nieprzyjętych.
2. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.
3. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez Komisję Rekrutacyjną.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania  odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicowi służy skarga do sądu administracyjnego.
 
Rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2017 możliwa będzie w przypadku wolnych miejsc od 30 sierpnia 2019 r.