Numer bieżący

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni oraz stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Gorczycowej 27B, opisanej jako działka gruntu nr 2541 obręb 0014 Dąbrowa o pow. 48 m2, przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3837/21/VIII/P z 29.06.2021 r. zostaje opublikowany na okres 21 dni od 13 lipca do 3 sierpnia 2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu (będącego Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3869/2021/VIII/P z 6.07.2021r.) nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zygmunta Augusta, w lokalizacji wskazanej w Załączniku graficznym nr 1 do ww. Zarządzenia, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej na czas oznaczony do 3 lat, na lokalizację schodów do lokalu użytkowego.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 12.07.2021 r. do 2.08.2021 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) i na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip oraz https://uwgdansk.bip.gov.pl/wykazy-nieruchomosci-wnisp/ wykazu nr 17/2021 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej – działka nr 1389 o pow.0.1709 ha, obręb nr 0013 Działki Leśne oraz część działki nr 1388 o pow.0.2286 ha obręb nr 0013 Działki Leśne, przeznaczonej do użyczenia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od 23 lipca 2021 r. do 12 sierpnia 2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 3851/21/VIII/R z dnia 06.07.2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, pod nazwą: „Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 na terenie Gminy Gdynia” oraz zaprasza do składania ofert.
Przewidywana kwota dotacji na realizację zadania objętego konkursem to środki finansowe w wysokości: do 142 188,00 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem 00/100).
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej GCUO i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gdyńskiego Centrum Usług Opiekuńczych i GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 1.09.2021 r. do 30.11.2021 r.
Termin składania ofert:
1. Oferty składane wyłącznie w systemie www.witkac.pl do dnia 28.07.2021 r. do godz. 14.00.
2. „Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane i podpisane z systemu Witkac.pl prosimy złożyć w wersji papierowej do 29.07.2021 r. w sekretariacie Centrum Administracyjno-Rozliczeniowego, ul. Grabowo 2 w Gdyni, w godz. 7.30-15.30.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w: Biuletynie Informacji Publicznej GCUO i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w GCOP, na tablicy ogłoszeń w GCUO oraz w biuletynie „Ratusz”.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Głogowej w Gdyni, oznaczonej jako działka nr 1864/1 obręb Dąbrowa o powierzchni 241 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1Y00014062/1.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3842/21/VIII/P z 29.06.2021 r. wywieszony jest na okres minimum 21 dni. Termin wywieszenia wykazu upływa z 26.07.2021 r.
***
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza rekrutację kandydatów na stanowisko: kontroler Strefy Płatnego Parkowania do Działu Płatnego Parkowania - ZDiZ – 4 etaty.
Szczegóły bip.um.gdynia.pl.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do 28.07 pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
z dopiskiem: „Kontroler SPP do Działu Płatnego Parkowania ZDiZ.”
***
III Liceum Ogólnokształcące (ul. Legionów 27)
od 1 września 2021 roku zatrudni nauczyciela matematyki w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych (18/18).
Kontakt pod nr. tel. 58 622 18 33, e-mail: sekretariat@lo3.gdynia.pl.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 (ul. Wrocławska 52)
zatrudni nauczyciela chemii w wymiarze 8/18 etatu w roku szkolnym 2021/2022.
CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00 lub na adres e-mailowy: sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl. Kontakt pod nr. tel. 58 664 69 05.
***
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Dąbka 207)
zatrudni:
– nauczyciela matematyki i nauczyciela przedmiotów budowlanych (w pełnym wymiarze godzin).
Informacje pod nr. tel. 58/66 997 32, 58/669 97 33, 58 688 26 24, sekretariat@ckziu2.edu.gdynia.pl.
***
X Liceum Ogólnokształcące (ul. Władysława IV 58)
zatrudni sekretarkę oraz konserwatora w wymiarze całego etatu.
Zgłoszenia kierować na adres: sekretariat@xlo.edu.gdynia.pl lub do sekretariatu w godz. 9.00-14.00.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3888/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12 lipca 2021 r., nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej oznaczonej jako część działki nr 3312 obręb 0022 Orłowo, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lata, o pow. 2325 m² z przeznaczeniem na Baza Marzeń, Leśny Ogród Wolnych Dzieci, o pow. 3 800 m² z przeznaczeniem na działalność teatralną i związaną z ekologią oraz o pow. 4 800 m² z przeznaczeniem na realizację wydarzeń związanych z ekologią w tym edukacją ekologiczną, rozwojem osobistym oraz działaniami artystycznymi realizowanymi w ramach przedsięwzięcia „Ogród Kreacji”.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 19.07.2021 r. do 9.08.2021 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni – wykazu nieruchomości Gminy Miasta Gdyni, stanowiących:
– pomieszczenie użytkowe o pow. 50,92 m2, położone w budynku przy ul. Abrahama 80-86 w Gdyni, przeznaczone do oddania w użyczenie na czas oznaczony do 3 lat na rzecz Fundacji Młodorośli. Nieruchomość położona jest w obrębie Śródmieście, na działkach 2289 i 2290, objętych księgą wieczystą nr GD1Y/00010959/8, o łącznej pow. 946 m2;
– pomieszczenie użytkowe o pow. 253,12 m2, położone w budynku przy ul. Widnej 8 w Gdyni, przeznaczone do oddania w użyczenie na czas oznaczony do 3 lat na rzecz Fundacji Młodorośli. Nieruchomość położona jest w obrębie Witomino-Radiostacja, na działkach 193 i 194, objętych księgą wieczystą nr GD1Y/00107161/4, o łącznej pow. 817 m2.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 3864/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 6.07.2021 r., wywieszony został na okres 21 dni, tj. od 9.07.2021 r. do 30.07.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 3852/21//VIII/R z 6.07.2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, pod nazwą: „Realizacja Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 na terenie Gminy Gdynia – pobyt dzienny dla 20 dzieci niepełnosprawnych w innym miejscu niż miejsce zamieszkania” oraz zaprasza do składania ofert. Przewidywana kwota dotacji na realizację powierzonego zadania objętego konkursem to środki finansowe w wysokości: do 65 280,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00 /100).
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej GCUO i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gdyńskiego Centrum Usług Opiekuńczych i GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 1.09.2021 r. do 30.11.2021 r.
Termin składania ofert:
1. Oferty składane wyłącznie w systemie www.witkac.pl do 28.07.2021 r. do godz. 14.00.
2. „Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane i podpisane z systemu Witkac.pl należy złożyć w wersji papierowej do 29.07.2021 r. w sekretariacie Centrum Administracyjno-Rozliczeniowego, ul. Grabowo 2 w Gdyni w godz. 7.30-15.30.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w: Biuletynie Informacji Publicznej GCUO i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w GCOP, na tablicy ogłoszeń w GCUO oraz w biuletynie „Ratusz”.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń (https://eto.um.gdynia.pl) Urzędu Miasta Gdyni, wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Partyzantów 33A, oznaczonej w obrębie Wzgórze św.Maksymiliana jako działka gruntu nr 389 o powierzchni 224m2. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3862/21/VIII/P z 6 lipca 2021 r. wywieszony jest na okres - minimum 21 dni i termin ten ubiega 5.08.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3899/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12 lipca 2021 roku, nieruchomości o powierzchni 5 m² położonej w Gdyni przy ul. Przemysława, obręb 0022 Orłowo, oznaczonej jako część działki nr 2723/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00000322/1, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: zagospodarowanie terenu - działka przydomowa.
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń (https://eto.um.gdynia.pl/) na okres 21 dni od 14 lipca 2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni - wykazu nieruchomości Gminy Miasta Gdyni, stanowiącej pomieszczenie użytkowe o pow. 16,29 m2, położonej w budynku przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony do 3 lat na rzecz wnioskodawcy. Nieruchomość położona jest w obrębie Oksywie, na działce 44, objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00021873/1, o łącznej pow. 859 m2.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia 3889/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12.07.2021 r., wywieszony został na okres 21 dni, tj. od 14.07.2021 r. do 4.08.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń (https://eto.um.gdynia.pl) Urzędu Miasta Gdyni, wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Mickiewicza-Siemiradzkiego (parking), oznaczonej w obrębie Kamienna Góra jako działki gruntu nr 138/3, 139, 231/1, 234/1, 235, 236, 239, 248/3, 249/2, 251, 252/2, 254, 255, 256 o łącznej powierzchni 5.007 m2. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3900/21/VIII/P z 12 lipca 2021 r. wywieszony jest na okres - minimum 21 dni i termin ten ubiega z 3.08.2021 r.