1431 (1031) 2020-11-20 - 2020-11-26

Rozmawiali o planach wokół zielonego serca Śródmieścia

Rejon skweru Kościuszki, ulic Borchardta, Armii Krajowej oraz pl. Grunwaldzkiego to kulturalne i turystyczne serce Śródmieścia. 17 listopada odbyło się spotkanie dotyczące przyszłego zagospodarowania przestrzennego tej części dzielnicy. Część miała charakter informacyjny, pracownicy Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni odpowiedzieli też na pytania osób, które uczestniczyły w dyskusji.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 17 listopada odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni z osobami zainteresowanymi przyszłym zagospodarowaniem obszaru objętego granicami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon skweru Kościuszki, ulic Borchardta, Armii Krajowej oraz pl. Grunwaldzkiego.
Przedstawiciele BPPMG przedstawili uwarunkowania zagospodarowania tego terenu w tym m.in. własnościowe, historyczne oraz planistyczne wynikające ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Wskazali, że w planie miejscowym zamierzają zintegrować funkcje publiczne i komercyjne z uwzględnieniem potrzeby miejsc rekreacji i spotkań mieszkańców oraz turystów.
W spotkaniu wzięły udział 32 osoby, z których część przedstawiła swoją opinię na temat przeznaczenia i docelowego zagospodarowania tego terenu. Zdecydowana większość wystąpień dotyczyła Parku Rady Europy, jego przyszłej funkcji oraz powiązań z sąsiednimi terenami zielonymi, zabudową sąsiadującą oraz infrastrukturą drogową. Nawiązano również do lokalizacji zabudowy mieszkaniowej na omawianym terenie w stosunku do kierunków wynikających ze studium.
Głosy zainteresowanych osób wskazują na zasadność decyzji władz miasta dotyczącej sporządzenia planu miejscowego i określenia nowego przeznaczenia i zasad zagospodarowania i zabudowy tego terenu.
Na stronie internetowej miasta w zakładce przedmiotowego planu zamieszczane są informacje dotyczące przedmiotowego projektu planu, w tym ogłoszenia i rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta Gdyni.
Termin na składanie wniosków do planu upływa 30 listopada 2020 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni:
- w formie papierowej, na adres, Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia),
- elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: bpp@gdynia.pl lub przez platformę ePUAP.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko/nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.
Rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta Miasta Gdyni nastąpi w trakcie sporządzania projektu planu miejscowego.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie rozpatrzenia wniosków będzie dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.gdynia.pl