Babie Doły

Babie Doły

Babie Doły to najbardziej północna i najmniejsza pod względem liczby mieszkańców dzielnica Gdyni. Propozycja objęcia fragmentu tej dzielnicy wsparciem rewitalizacyjnym wyszła od mieszkańców podczas konsultacji projektu uchwały i została uznana za zasadną. Obszar rewitalizacji zamieszkały jest przez ok. 100 osób i obejmuje historyczny, XIX-wieczny folwark składający się m.in. z pałacu, czworaków i pozostałości po założeniu parkowym. Obecnie zabudowania te stanowią własność komunalną. Dodatkowo w granicę obszaru ujęto tereny klifu o wyjątkowych walorach przyrodniczych.

Obszar jest w całości objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana.

Wskaźniki, które najbardziej odbiegają od średniej miejskiej i średniej wojewódzkiej to przede wszystkim: liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 1 tysiąc ludności, liczba przestępstw na 1 tys. Ludności, a także poziom dochodów ludności.

Babie Doły

ikona