Oksywie

Dawna wieś Oksywie

Oksywie to najstarsza dzielnica Gdyni, pozostająca silnie związana z wojskowością.
Wskazywany do objęcia wsparciem obszar Dawna Wieś Oksywie wraz z ulicami Dickmana i Śmidowicza, rozszerzony o tereny leśne między ul. Bosmańską a ul. Jana Śmidowicza oraz rejon wąwozu na północ od ul. Osada Rybacka stanowi ok. 15 proc. powierzchni całej dzielnicy (ok. 32 powierzchni zamieszkałej jej części - bez lasów oraz innych terenów niemieszkalnych).
Na terenie Dawnej Wsi Oksywie żyje 18,53 proc. wszystkich mieszkańców dzielnicy.

To obszar o złożonej charakterystyce funkcjonalnej, przestrzennej, topograficznej i środowiska naturalnego. W jego granicach znajduje się dobrze zachowany zespół dawnej wsi Oksywie wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego (najstarsza część miasta).
Znaczną część obejmują tereny należące do Marynarki Wojennej (w tym zabudowania Akademii Marynarki Wojennej), dwa cmentarze (w tym wojskowy) oraz najstarszy gdyński kościół. Ten fragment Oksywia graniczy bezpośrednio z linią brzegu morskiego, przystanią rybacką, portem Marynarki Wojennej, terenem Portu Gdynia oraz zalesionym wzgórzem Kępy Oksywskiej, co nadaje mu unikatowy w skali miasta charakter przestrzenny o walorach historycznych (dziedzictwo ruralistyczne i urbanistyczne, gdyńskie dziedzictwo rybackie, marynistyczne i wojskowe) i przyrodniczych.
Ta część Oksywia, podobnie jak cała dzielnica położona w północnej części miasta, ma utrudniony dostęp do centrum Gdyni. Utrwala to wrażenie separacji zarówno w sensie komunikacji, jak i dostępu do miejskich zasobów. Niektóre rejony sprawiają wrażenie, że w tej części miasta „czas się zatrzymał". Z jednej strony stanowi to o potencjale historycznym i tożsamościowym obszaru, z drugiej - zagraża mu gettoizacją. Ryzyko to nasila zlokalizowane tu największe w Gdyni skupisko lokali socjalnych (przy ul. Dickmana i przy ul. Żeglarzy).
W związku ze złożoną historią na obszarze tym znajduje się niewiele terenów gminnych o potencjale przestrzeni publicznej.

Teren jest częściowo pokryty obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego - w rejonie ulic Dickmana, Muchowskiego i Kępa Oksywska oraz w rejonie ulic Dickmana i Osada Rybacka .

W tej części Oksywia rekordową wartość przyjmuje wskaźnik „liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 1 tys. ludności" - 120, 06 przy średniej wojewódzkiej 52,9; liczba długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym (2,31) zbliża się do średniej wojewódzkiej (2,4), a wysokość wskaźnika „liczba przestępstw na 1000 osób" to 31,58 (woj. 27,7). Wskaźnik „liczba przestępstw przeciwko rodzinie i opiece na 10 000 osób" przy średniej wojewódzkiej 6,30 na omawianym obszarze wynosi 21,53.

Oksywie

Spotkanie konsultacyjne na Okswyiu

Spotkanie konsultacyjne na Oksywiu

 

 Spotkanie konsultacyjne na Oksywiu

Spotkanie konsultacyjne na Oksywiu

ikona