Pekin

Wzgórze Orlicz-Dreszera: tzw. Pekin

Rejon tzw. Pekinu w okolicach ulicy gen. Orlicz-Dreszera wskazywany do objęcia wsparciem stanowi 14,13 proc. powierzchni całej dzielnicy, żyje tu 19,20 proc. mieszkańców Leszczynek.

Wzgórze „Orlicz Dreszera" - tzw. Pekin to, obok historycznej Osady Kolejowej, drugi w Leszczynkach obszar zabudowy mieszkaniowej, którego powstanie sięga czasów międzywojennych. Prowizoryczne budynki mieszkalne (ich początków należy szukać w latach 20. i 30. XX w.) stanowią zwarty i wyizolowany od reszty dzielnicy kompleks substandardowej zabudowy parterowej.
Wewnątrz osiedla brak podstawowego układu drogowego oraz infrastruktury miejskiej, takiej jak sieć gazowa czy kanalizacja deszczowa. Kanalizacja sanitarna znajduje się jedynie na obrzeżach.

Obok niskiego standardu zamieszkiwania zasadniczym problemem utrudniającym wdrażanie przedsięwzięć naprawczych są kwestie prawne. Trudne do ustalenia są stany własnościowe, niewyjaśniona jest własność nakładów poczynionych bezumownie i bez zgód administracyjnych. Stan prawny wzniesionych tam obiektów jest nieokreślony.
Na wskazanym obszarze występuje duża liczba przestępstw przeciwko rodzinie i opiece na 10 tys. ludności. Dla Pekinu wskaźnik ten wynosi 17,99, blisko trzykrotnie przekraczając wartość woj. pomorskiego (6,30). Wskaźnik dotyczący liczby przestępstw na 1 tys. ludności osiąga wartość 26,39, zbliżając się do średniej dla województwa (27,70). W porównaniu do reszty miasta na Pekinie obserwowana jest prawie trzykrotnie wyższa liczb ofiar przemocy na 10 tys. ludności, tzw. niebieskie karty (wskaźnik dla Pekinu 43,31 vs Gdynia 13,89). Jednocześnie ponad dwukrotnie większa niż w całej dzielnicy Leszczynki (1,75) oraz Gdyni (1,64) jest liczba czynów popełnianych przez nieletnich na 1 tys. ludności (w 2013 roku wynosiła na Pekinie 3,09).
Choć liczba osób długotrwale bezrobotnych mieszkających na Pekinie (1,23) nie przekracza wskaźnika, który dla woj. pomorskiego wynosi 2,4, to wskaźnik osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności osiąga wartość wyższą (17,99) od średniej wartości w województwie (16,40). Również odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej w ogólnej liczbie bezrobotnych to problem, który na Pekinie dość mocno nasila się (30,88 przy średniej wojewódzkiej 28,30).
Choć liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 1 tys. ludności nie przekracza wskaźnika dla województwa pomorskiego (48,00 dla Pekinu przy 52,90 dla województwa) to zdecydowanie przekracza średnią dla Gdyni (29,69). Podobnie jest z liczbą osób pobierających zasiłki pomocy społecznej na 1 tys. ludności (Pekin 27,59 vs gmina Gdynia 15,54). Wśród mieszkańców Pekinu liczba osób na wniosek przymusowego leczenia alkoholowego na 1 tys. ludności uzyskała wartość dokładnie taką samą jak średnia ogólnomiejska (Pekin i Gdynia 0,64).
W dzielnicy Leszczynki, a tym samym na Pekinie, nie ma lokali socjalnych.

Pekin

Spotkanie konsultacyjne na Leszczynkach

Spotkanie konsultacyjne na Leszczynkach

Spotkanie konsultacyjne na Lesczynkach

Spotkanie konsultacyjne na Leszczynkach

ikona