Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji


OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GDYNI

Prezydent Miasta Gdyni, na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamia

o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni udostępniony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 11 stycznia 2017 r. do 10 lutego 2017 r. w formie:
1. Otwartych spotkań informacyjnych z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i propozycji do protokołu, które odbędą się:
a) w dniu 11 stycznia 2017 r. o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 35, ul. Uczniowska 1, dla podobszaru rewitalizacji obejmującego zachodnią część dzielnicy Witomino-Radiostacja,
b) w dniu 12 stycznia 2017 r. o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Morska 192, dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Chylonia, tzw. Meksyk,
c) w dniu 13 stycznia 2017 r. o godz. 17 w budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu, ul. Śmidowicza 49, dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie,
d) w dniu 16 stycznia 2017 r. o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 29, ul. Piotra Ściegiennego 8, dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Leszczynki, tzw. Pekin,
e) w dniu 17 stycznia 2017 r. o godz. 17.00, w Szkole Podstawowej nr 28, ul. Zielona 53, dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Babie Doły,
f) w dniu 30 stycznia 2017 r. o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Morska 192, dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Chylonia w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego,
g) w dniu 31 stycznia 2017 r. w godz. 17 - 19 w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30, dla całego obszaru rewitalizacji.
2. Zbierania uwag ustnych w Laboratorium Innowacji Społecznych, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IV, parter, wejście od al. Zwycięstwa Gdynia, przez cały okres trwania konsultacji w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 10 - 16, w czwartki w godz. 10 - 18 oraz w mobilnych punktach konsultacyjnych:
a)  w poniedziałek, 23 stycznia w godzinach 16-20 oraz we wtorek 24 stycznia w godz. 10-14
w Centrum Aktywnego Mieszkańca „Apteka”, ul. Opata Hackiego 17A - dla podobszarów rewitalizacji obejmujących części dzielnicy Chylonia: w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego oraz tzw. Meksyku
b)   w czwartek, 26 stycznia w godz. 10-14 i środę 8 lutego 15-19 w Placówce Wsparcia Rodziny i Dziecka „Światłowcy”, ul. Żeglarzy 5 oraz we wtorek 24 stycznia w godz. 9-13 i w środę, 1 lutego w godz. 15-19 w Placówce Wsparcia Dziennego „Kreatywni”, ul. Płk. Dąbka 52 - dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie
c)   w czwartek, 2 lutego w godz. 16-20, w siedzibie Rady Dzielnicy Babie w Szkole Podstawowej nr 28, ul. Zielona 53 - dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Babie Doły
d)   w poniedziałek, 6 lutego w godz. 16-20 w siedzibie Rady Dzielnicy Leszczynki w Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych, ul. Morska 186 - dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Leszczynki w rejonie tzw. Pekinu
e)   w poniedziałek, 23 stycznia w godz. 10-14 i we wtorek, 7 lutego, w godz. 15-19 w Placówce Wsparcia Dziennego „Vitava”, ul. Widna 8, dla podobszaru rewitalizacji Witomino – Radiostacja

3. Zbierania uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w terminie do 10 lutego 2017 r. (obowiązuje data wpływu). Wypełnione formularze można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@lis.gdynia.pl,
b) drogą korespondencyjną na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451,
c) bezpośrednio do sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IV, I piętro, pokój nr 103, w godzinach urzędowania biura 08.00-16.00.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdyni wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będą dostępne od dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. od 11 stycznia 2017 r.:
a) w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30, Gdynia, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach otwarcia,
b) w Laboratorium Innowacji Społecznych, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Aleja Zwycięstwa 96/98, budynek IV, parter, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08.00-17.00,
c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem www.gdynia.pl/rewitalizacja,
d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem: www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładki: „Samorząd", „Jednostki i firmy związane z samorządem", „Inne", „Laboratorium Innowacji Społecznych", „Rewitalizacja", „Gminny Program Rewitalizacji").

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:
a) z datą wpływu po dniu 10 lutego 2017 r.,
b) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
c) przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag, propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkań z interesariuszami rewitalizacji).

 

ikona