Zamenhofa i Opata

Rejon ulic Opata Hackiego - Zamenhofa

Wskazany do objęcia rewitalizacją rejon ulic Zamenhofa i Opata Hackiego, teren klubu sportowego Checz Gdynia oraz teren IV LO stanowi ok. 1,8 proc. powierzchni całej dzielnicy Chylonia (2,07 proc. zamieszkałej jej części - z wyłączeniem lasów). Mieszka tam 13,75 proc. ludności dzielnicy. Ten niewielki obszar ograniczony ulicami Chylońską, Opata Hackiego i Zamenhofa funkcjonalnie ogranicza się do zabudowy mieszkaniowej, biblioteki, kościoła Zielonoświątkowego, trzech obiektów handlowo-usługowych, obiektu sportowego oraz kompleksu w którym mieści się liceum ogólnokształcące. W bliskim lub bezpośrednim sąsiedztwie osiedla znajduje się historyczny obszar dawnej wsi Chylonia z zabytkową zabudową okresu wiejskiego (w tym kościołem i szkołą), teren sportowy, park dzielnicowy oraz stacja Szybkiej Kolei Miejskiej.

Obszar jest dobrze skomunikowany transportem zbiorowym. Budynki tworzą czytelny układ urbanistyczny, wyrazisty, mogący stanowić o tożsamości osiedla. Większość terenu pomiędzy blokami jest własnością gminy, co daje szansę na spójne zagospodarowanie.
Obszar nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przestrzenne problemy osiedla to przede wszystkim słaby stan infrastruktury drogowej, brak kanalizacji deszczowej oraz brak miejsc postojowych przy blokach (poza miejscami zorganizowanymi w ramach ul. Opata Hackiego). Zaniedbania w dostępie do infrastruktury technicznej utrwalają stereotyp osiedla jako miejsca zapomnianego na mapie miasta. Zły stan terenów wspólnych, zupełny brak zagospodarowania, brak zieleni, mała liczba przyblokowych terenów rekreacyjnych (poza dwoma placami zabaw) potęguje problem związany ze złą jakością życia na osiedlu wynikająca z zagęszczenia zlokalizowanych tu mieszkań socjalnych.

Średnią wojewódzką (52,9) przekraczają tu wskaźniki obligatoryjne opisujące liczbę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na tys. ludności - 87,5; długotrwale bezrobotnych w wieku produkcyjnym (woj.: 2,4, ZOH: 3,15); liczby przestępstw na 1000 osób (woj.: 27,7, ZOH:36,28) i liczby przestępstw przeciwko rodzinie i opiece na 10 000 osób (woj. 6,3, ZOH: 32,19).

ZOH
Spotkanie konsultacyjne na Chyloni

Spotkanie konsultacyjne na Chyloni

Spotkanie konsultacyjne na Chyloni

Spotkanie konsultacyjne na Chyloni

 

ikona