Społeczeństwo

Gdyński Program Wsparcia Rodziny: to, co najważniejsze

Gdyński Program Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej to bardzo ważny element Gdyńskiej Strategii Problemów Społecznych. // pexels.com

Gdyński Program Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej to bardzo ważny element Gdyńskiej Strategii Problemów Społecznych. // pexels.com

12.01.2021 r.

Po pierwsze - wsparcie osób o specjalnych potrzebach. Po drugie - rozwijanie i udoskonalanie systemu usamodzielniania młodych ludzi opuszczających pieczę zastępczą. I po trzecie - wzmacnianie działań dla rodzin zagrożonych rozpadem. Gdyński Program Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022 z jednej strony stanowi kontynuację miejskiej polityki, z drugiej - wskazuje obszary, których rozwojowi w ciągu najbliższych trzech lat będzie poświęcona szczególna uwaga.


Gdyński Program Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej odnawiany jest co trzy lata. To wymóg ustawowy, ale też bardzo ważny element Gdyńskiej Strategii Problemów Społecznych.

- Jednym z jej najważniejszych zadań jest, by każda rodzina potrzebująca wsparcia otrzymała je w wymiarze pozwalającym przezwyciężyć trudności – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Działamy tak, by utrzymać integralność rodzin, a tym samym zapobiegać sytuacjom, w których konieczne jest umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. Z kolei w samym systemie pieczy stawiamy na kameralne formy opieki, jak najbardziej zbliżone do rodzinnych, domowych. Bardzo ważnym elementem jest też usamodzielnianie młodych ludzi, którzy nie mogą wrócić do swojej rodziny.

I to właśnie usamodzielnianie jest jednym z trzech celów szczegółowych wskazanych w Gdyńskim Programie Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022, przyjętym przez Radę Miasta Gdyni na ostatniej sesji. Jako obszar do rozwoju wskazano też wzmacnianie działań skierowanych do rodzin zagrożonych rozpadem.

Za priorytet uznano natomiast wsparcie dla osób o szczególnych potrzebach, czyli lepszy dostęp do usług w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży doświadczających kryzysów.

- Przyjęta hierarchia to efekt podsumowania naszych gdyńskich działań dla osób usamodzielnianych. Jedną z największych bolączek jest brak wystarczającego wsparcia dla dzieci o szczególnych potrzebach. Dostęp do specjalistów – psychiatrów dzieci i młodzieży to problem ogólnopolski, ale mający przełożenie także na sytuację w naszym mieście – zauważa Franciszek Bronk, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. – Dlatego, by skutecznie wspierać gdyńskie dzieci i młodzież doświadczającą kryzysów psychicznych, powstanie oferta wsparcia dziennego. Poszerzymy też wsparcie dla osób z tzw. podwójnym problemem uzależnienia, czyli uzależnienia, któremu towarzyszy zaburzenie psychiczne.

Drugim z celów programu jest zwiększenie skuteczności usamodzielniania się młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą – z naciskiem na zaspokajanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy zaburzeniami psychicznymi, ale też samotnych matek.

Z przygotowanego w 2019 roku raportu wynika, że w Gdyni usamodzielniało się 456 osób: 247 kobiet i 206 mężczyzn. O tym, jak trudna jest ich sytuacja, mówią statystyki - około 30 osób ma orzeczony stopień niepełnosprawności, a około 40 choruje psychicznie.

- Pracując z osobami usamodzielnianymi, często stosujemy rozwiązania nieobligatoryjne, nasze gdyńskie, autorskie i sprawdzone – mówi wiceprezydent Michał Guć. – Mam tu na myśli np. dofinansowanie do wynajmu mieszkania czy pokoju na wolnym rynku, indywidualne plany pomocy odpowiadające potrzebom konkretnych osób, a także z grup o specjalnych potrzebach, czy mieszkania treningowe dla młodych kobiet borykających się z problemami zdrowia psychicznego. Przy Zespole Placówek Specjalistycznych działa Placówka Animacji Środowiskowej „Starter”, w której młodzi wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych uczą się tego, co jest potrzebne w dorosłym życiu, nabywają kompetencji społecznych, dowiadują się na czym polega samodzielność. Warto też zauważyć, że do gdyńskiego systemu wprowadzono m.in. funkcje psychologa dla osób usamodzielnianych i zawodowego opiekuna usamodzielnienia. Psycholog zapewnia diagnozę i terapię, opiekun daje usamodzielnianej osobie o szczególnych potrzebach poczucie bezpieczeństwa. Czuwa też nad realizacją wszystkich zaplanowanych dla danej osoby działań.

Gdyński Program Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej przewiduje zwiększenie liczby mieszkań wspieranych dla osób usamodzielnianych o specyficznych potrzebach oraz poszerzenie oferty wsparcia (np. zapewnienie treningu życiowego w każdym z mieszkań wspieranych czy zwiększenie liczby zawodowych opiekunów osób usamodzielnianych).

- Ważne zadanie na najbliższe lata to wzmocnienie działań profilaktycznych przeznaczonych dla rodzin zagrożonych rozpadem, rozpoznanie kryzysu na jak wcześniejszym etapie – mówi dyrektor Franciszek Bronk.

- To właśnie dzięki m.in. takim działaniom ograniczyliśmy w Gdyni liczbę dzieci trafiających do pieczy zastępczej. W roku 2015 było ich 576, w roku 2019 – 514. W przypadku dzieci trafiających do pieczy zastępczej stawiamy na rozwój form rodzinnych, zaś formy instytucjonalne mają charakter kameralny. Warto pamiętać, że od prawie dziesięciu lat nie ma w Gdyni dużego domu dziecka. Likwidacja placówki na Demptowie była w przełomem. Dziś w Gdyni nie inwestujemy w placówki, lecz w skuteczny system wsparcia dziecka i rodziny - tłumaczy wiceprezydent Michał Guć.