1171 (771) 2014-11-21 - 2014-11-27

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 12/2014 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: Śląska 51 m 90, Śląska 51A m 13B.
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od 18.11.2014 r. do 30.12.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2015 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 12 stycznia 2015 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy: ul. Morskiej 116B o pow. 8719 m²; ul. Siemiradzkiego 1A o pow. 468 m²; ul. Przemyskiej 34 o pow. 27 536 m²; ul. Legionów 23A o pow. 701 m²; ul. Strzelców 28 o pow. 1457 m²; ul. Sanockiej 26 (obecnie Bądkowskiego) o pow. 1825 m²; ul. Wojewody Wachowiaka 6 o pow. 524 m²; ul. Żeromskiego 6 o pow. 383 m², ul. Chwaszczyńskiej 155 o pow. 43 942 m²; ul. Hutniczej 63 o pow. 11631 m², ul. Dworcowej 11 o pow. 694 m²; ul. Łopianowej o pow. 2300 m²; ul. Olgierda 13 o pow. 675 m² i ul. Aragońskiej-Andaluzyjskiej o pow. 1267 m².
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej" w dniu 14 listopada 2014 roku. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: http://www.investgdynia.pl/, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu. Materiały przetargowe dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl
Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Unieważnienie postępowania na druk i kolportaż tygodnika RATUSZ w 2015 roku
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 16792/14/VI/P z dnia 18 listopada 2014 r. unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro na wybór wykonawcy w zakresie druku i kolportażu tygodnika RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2015 roku wydawanego przez Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni. Na przetarg (oznaczenie sprawy: MN.271.105.2014) wpłynęła jedna oferta. Unieważnienie spowodowane jest ceną oferty, przewyższającą kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
informuje, że w BZP pod numerem 380282 - 2014 z dnia 19.11.2014 r.
został ogłoszony przetarg nieograniczony poniżej 207.000 euro
na druk i kolportaż tygodnika RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2015 roku.
Szczegółowy zakres określa SIWZ. Termin składania ofert - do 9.12.2014 r. do godz. 12.00 w pok. nr 201 Urzędu Miasta Gdyni - Zespół Prasowy.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 9.12.2014 r. o godz. 12.30 w sali 105A Urzędu Miasta Gdyni.
Termin wykonania: 1 stycznia 2015 r. - 31 grudnia 2015 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została umieszczona na stronie:
http://www.gdynia.pl/bip/uslugi/446_.html
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Joanna Grajter, tel. 58 668 81 28 - Zespół Prasowy, Sylwia Szumielewicz-Tobiasz, tel. 58 668 81 29 - Zespół Prasowy.

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Gdyni
informuje, iż w związku z czynnościami ustalenia granic nieruchomości w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków nowoprojektowanych obrębów: Dąbrowa, Karwiny, Mały Kack, Wielki Kack, w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, dnia 12.11. 2014 r. na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu zamieszczono zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic wraz z wykazem podmiotów - właścicieli działek ewidencyjnych objętych modernizacją, dla których nie ustalono adresów.
Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic działek nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia) w pok. 208 na II piętrze w dniach 1.12.2014 r. - 19.12.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - na tablicy ogłoszeń znajdującej się obok pokoju 428 na IV piętrze, w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54:
- wykazu nieruchomości o pow. 365 m² położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków będącej własnością Gminy Miasta Gdyni opisanej na KM 36 obręb Gdynia, jako część działki nr 80/3, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/0008828/4. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 16689/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 5.11.2014 r.
- wykaz nieruchomości o pow. 263 m² położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków będącej własnością Gminy Miasta Gdyni opisanej na KM 36 obręb Gdynia, jako część działki nr 80/3, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/0008828/4. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 16688/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 5.11.2014 r.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 6.11.2014 r. do 27.11.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 11/2014 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: Starowiejska 25 kl. A m 7, Porębskiego 4 kl. B m 10, Gen Maczka 8 m2, Kopernika 5 m 2A, Zamenhofa 4 m 77, Zamenhofa 6 m 43. Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od 13.11.2014 r. do 25.12.2014 r.

Prywatne Technikum Gastronomiczne w Gdyni
zatrudni nauczyciela religii
, telefon kontaktowy: 500 744 801.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 12/2014 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: Śląska 51 m 90, Śląska 51A m 13B.
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od 18.11.2014 r. do 30.12.2014 r.

Zespół Szkół nr 15 ul. Jowisza 60 w Gdyni
zatrudni nauczyciela języka niemieckiego z uprawnieniami na 6/18 etatu na zastępstwo.
CV i list motywacyjny należy składać do 3 grudnia 2014 r., w sekretariacie szkoły lub przesyłać na adres e-mail: sekretariat@zs15.pl

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń wywieszono wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, usytuowanego w suterenie budynku przy ul. Kwidzyńskiej 2 w Gdyni (KW GD1Y/00012295/9, KM 57, dz. nr 179), przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 14.11.2014 r. do 5.12. 2014 r. na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431. w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni. Termin do składania wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2014.518 j.t. z późn. zmianami) upływa 29. 12.2014 r. Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Lokalami Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni - pokój 431 tel. 58 668 89 44.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. J.Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Karpackiej, oznaczonej jako działka nr 610/325, karta mapy 53, obręb Gdynia, o powierzchni 4 m², dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00031067/1. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego skierowanego do właścicieli nieruchomości przyległych.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 16813/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.11.2014 r. wywieszony został na okres od 21.11. 2014 r. do 12.12.2014

Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Przetarg odbędzie się 19 grudnia 2014 roku o godz. 10.00
, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 15 grudnia 2014 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć nieruchomość lokalową (lokal użytkowy) KW nr GD1Y/00111942/4. Nieruchomość położona jest na parterze w budynku III kondygnacyjnym przy ul. M. Kopernika 17 (wejście bezpośrednio od ulicy Kopernika). Nieruchomość lokalowa o powierzchni 20,9 m², która składa się z lokalu (po byłej cukierni) z zapleczem, wc oraz z pomieszczenia w piwnicy o pow. 1,1 m². Z lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej, wynoszący 69/1000 części i obejmuje prawo własności gruntu (dz. nr 202, k.m. 59, obr. Gdynia, pow. 373 m², KW GD1Y/00022686/0) oraz poddasze, korytarze, klatkę schodową, wszystkie elementy elewacji i dachu, a także przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i energii elektrycznej. Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w podstawową infrastrukturę techniczną. Cena wywoławcza nieruchomości - 129 000,00 zł + 23 %VAT. Zapłata wylicytowanej kwoty w całości w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium: 12 900 zł. Minimalne postąpienie: 1 290 zł.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki" 18 listopada 2014 roku. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Mienia Skarbu Państwa przy pok. 424 na IV piętrze tut. Urzędu. Materiały przetargowe dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Mienia Skarbu Państwa w pok. 401 na IV piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej UM Gdyni: www.investgdynia.pl
Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 58 668 89 48.

ikona