1361 (1061) 2019-04-05 - 2019-04-11

Za nami VII sesja Rady Miasta

Za nami VII sesja Rady Miasta

Za nami VII sesja Rady Miasta

W środę, 27 marca odbyła się VII Sesja Rady Miasta, podczas której, radni uchwalili m.in. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek, udzielono dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru. Przyjęto też zmiany w budżecie na 2019 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019-2033.

Radni zdecydowali m.in. o:
 
– określeniu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 
Gdynia jako miasto na prawach powiatu realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na podstawie przepisów ustawy z 7 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zadania te są finansowane ze środków PFRON, które przekazywane są przez Prezesa Zarządu tego Funduszu samorządom powiatowym w kwocie wynikającej z zastosowania określonego algorytmu.
 
Powiat Gdynia na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku otrzymał kwotę ogółem 4.454.954,00 zł., w tym środki na zobowiązania działalności warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 2.455.848,00 zł. Wysokość środków PFRON na bieżące zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku wynosi 1.999.106,00 zł., które proponuje się wydatkować w następujący sposób:
 
- od lat pracodawcy tworzą stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. W roku ubiegłym ze wsparcia w ramach środków PFRON wyposażono 10 stanowisk pracy dla 10 osób niepełnosprawnych. Na 2019 rok zaplanowano środki na realizację tego zadania na porównywalnym poziomie,
 
- rozpoczęcie działalności gospodarczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej pozwala osobom niepełnosprawnym na osiągnięcie samodzielności, zaradności oraz integrację z osobami zdrowymi. W 2018 roku przyznano dla 15 osób niepełnosprawnych środki PFRON, w tym 14 osób przeznaczyło je na podjęcie działalności gospodarczej, a 1 osoba wniosła wkład do spółdzielni socjalnej. W związku z dużym zainteresowaniem wśród osób niepełnosprawnych tą formą pomocy na rok 2019 zaplanowano także środki
PFRON na ten cel,
 
- Powiatowy Urząd Pracy w roku 2018 zaktywizował 2 osoby niepełnosprawne, które skorzystały z instrumentów rynku pracy m.in. ze staży, szkoleń związanych z nauką zawodu. Na 2019 rok zaplanowano również środki PFRON z przeznaczeniem na instrumenty rynku pracy,
 
- duże zainteresowanie wśród osób niepełnosprawnych dotyczy dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, którym objęto w roku ubiegłym 819 osób niepełnosprawnych (w tym 89 dzieci). Na rok 2019 również zaplanowano środki PFRON na to zadanie,
 
- niezmiennie od lat zainteresowaniem osób niepełnosprawnych cieszy się uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych, na które w roku ubiegłym wyjechało 157 osób niepełnosprawnych (w tym 124 dzieci). Na rok 2019 zaplanowano środki PFRON na to zadanie na tym samym poziomie,
 
- jednym z najważniejszych problemów dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych pozostają bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne. Środki finansowe PFRON nie są wystarczające na realizację wszystkich zadań w ramach likwidacji barier funkcjonalnych. W związku z powyższym przeważająca część budżetu jest przeznaczona na dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych. W 2018 roku zrealizowano 74 wnioski (w tym dla 13 dzieci). W roku bieżącym również zaplanowano środki
PFRON na to zadanie,
 
- kwota 2.455.848,00 zł. (17.796,00 zł. roczny koszt pobytu 1 uczestnika warsztatu - 90% całkowitego kosztu utrzymania ) jest zobowiązaniem PFRON dotyczącym dofinansowania kosztów działania 4 warsztatów terapii zajęciowej ( 138 - łączna liczba uczestników), które funkcjonują na terenie Gdyni i są prowadzone przez organizacje pozarządowe,
 
- powiat Gdynia w roku 2018 po raz kolejny przeznaczył środki PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zleconym fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. W 2019 roku planuje się również przeznaczyć środki na kontynuację tych zadań, które okazały się szczególnie ważne dla niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni i członków ich rodzin.

– przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia – tzw. Osiedle Meksyk,
 
Obszar objęty projektem planu pokrywa się z obszarem obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia – Osiedla Meksyk w granicach jego obowiązywania. Granice projektu planu przebiegają następująco:

- od wschodu i południa – wzdłuż granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego,

- od zachodu – wzdłuż granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej, obejmując także części działek nie objętych tym planem nr 106, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 115 i 116, obręb 0010 Chylonia,

- od północy – obejmując zabudowę w rejonie ulic Palmowej, Orzechowej i Dachnowskiego.
 
Zapisy planu obowiązującego na przedmiotowym obszarze są częściowo niezgodne z istniejącym zagospodarowaniem, m.in. w zakresie ustaleń dotyczących układu komunikacyjnego. Plan obowiązujący przeznacza część niezagospodarowanych prywatnych działek wyłącznie pod funkcje usługowe, podczas gdy większą możliwość rozwojową dla nich stanowiłoby uzupełnienie funkcji usługowych o funkcję mieszkalną.

W związku ze zmianą organizacji ruchu w rejonie węzła integracyjnego Gdynia-Chylonia oraz planowanego węzła OPATu z ul. Hutniczą skróceniu uległ planowany przebieg ulicy lokalnej wyznaczonej w obowiązującym planie. Na uwolnionym terenie możliwa będzie realizacja terenu rekreacyjnego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

– uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek, rejon ul. Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej,
 
Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek
w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej oznaczony numerem ewidencyjnym 0903, obejmujący obszar o powierzchni 87,21 ha, którego granice przebiegają:

– od zachodu – wzdłuż ulic Hozjusza i Montwiłła Mireckiego,

– od północnego wschodu – wzdłuż ul. Morskiej, następnie skręca na północ obejmując część terenów kolejowych, do wysokości ul. Warszawskiej,

– od południowego zachodu – wzdłuż ul. H. Kołłątaja omijając teren Morskiego Instytutu
Rybackiego (obejmując działkę nr 211), następnie wzdłuż terenów leśnych, obejmując pas lasu o szerokości ok. 30 m, dalej wzdłuż granicy terenu zamkniętego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej.

Głównymi celami opracowania projektu planu są identyfikacja i ochrona wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszaru. Zapisy projektu planu mają za zadanie ochronę mocno zurbanizowanego terenu przed dalszą niekontrolowaną zabudową, uporządkowanie struktury przestrzennej obszaru objętego jego granicami poprzez określenie zasad realizacji uzupełniającej zabudowy, w tym urządzeń rekreacyjnych w intencji poprawy warunków zamieszkania. Ich intencją jest także uporządkowanie układu komunikacyjnego i określenie zasad rozbudowy kampusu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

– udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni,

Radni zadecydowali o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy następujących zabytkach wpisanych do rejestru zabytków:

- budynek mieszkalny, ul. Abrahama 28, dotacja na remont klatki schodowej, w wysokości do 91172,99 zł, nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,

- Kościół p. w. św. Michała Archanioła, prospekt organowy, ul. Arciszewskich 2, dotacja na renowację prospektu organowego w wysokości do 50 117,00 zł, nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,

- Kościół parafialny p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Armii Krajowej 46, dotacja na remont dachu, w wysokości do 93 584,10 zł, nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,

- Budynek mieszkalny, d. F. E. BGK, ul. 3 Maja 27-31, dotacja na remont elewacji wewnętrznej, w wysokości do 106 296,39 zł, nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,

- Uniwersytet Morski, ul. Morska 81-87, dotacja na remont elewacji budynku A, w wysokości do 100 000,95 zł, nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,

- Budynek mieszkalny, ul. św. Mikołaja 9, dotacja na prace restauratorskie przy werandzie i tarasie, w wysokości do 28 500,00 zł, nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,

- Budynek mieszkalny „Willa Sokola", ul. Sieroszewskiego 7, dotacja na kontynuację prac przy odrestaurowaniu historycznego ogrodzenia oraz wykonanie izolacji pionowej
fundamentów, w wysokości do 26 250,00 zł, nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,

- Zespół kościoła parafialnego p. w. św. Antoniego Padewskiego i klasztoru franciszkanów, ul. Ujejskiego 40, dotacja na kontynuację prac przy renowacji murów oraz schodów zewnętrznych, w wysokości do 29 992,85 zł, nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,

- Budynek „Polska YMCA”, ul. Żeromskiego 26, dotacja na renowację drzwi wejściowych zewnętrznych, w wysokości do 63 000,00 zł, nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
 
Przyznaje się dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy następujących budynkach położonych na terenach wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną:

- Dom zakonny, al. Piłsudskiego 2, dotacja na naprawę i renowację gzymsu oraz wymianę rynien, rur spustowych i opierzeń blacharskich, w wysokości do 25 961,25 zł, nie więcej jednak niż 50% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,

- Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 57, dotacja na remont elewacji tylnej, w wysokości do 36 181,64 zł, nie więcej jednak niż 50% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,

- Budynek mieszkalny, ul. Zygmunta Augusta 13, dotacja na remont elewacji dziedzińca B oraz wschodniej, w wysokości do 100 635,41 zł, nie więcej jednak niż 50% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
 
Przyznaje się dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy następujących budynkach położonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków:

- Budynek Akwarium Gdyńskiego, al. Jana Pawła II 1, dotacja na remont tarasu zewnętrznego, w wysokości do 68 827,95 zł, nie więcej jednak niż 30% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,

- Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 103, dotacja na remont elewacji frontowej powyżej parteru, w wysokości do 21 503,47 zł, nie więcej jednak niż 30% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
 
W budżecie Miasta Gdyni na 2019 r. na dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru, zaplanowane zostały środki w wysokości 842 024,00 zł.

- rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni,
 
Na podstawie analizy stanu faktycznego ustalono, że w celu poprawy warunków
edukacyjnych oraz zapewnienia odpowiedniej opieki i kształcenia dzieci należy rozwiązać Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1. Na skutek tego działania zostaje wyodrębniona Szkoła Podstawowa nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej oraz Przedszkole nr 53.

– o przekształceniu XVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 10 Lutego 26 oraz Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 i połączeniu ich w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Wiczlińskiej 50A,
 
Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 z siedzibą przy ul. Wiczlińskiej 50A. W jego skład wchodzą:

- Szkoła Podstawowa nr 8 im. Obrońców Kępy Oksywskiej,
- XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
 
W związku z wybudowaniem nowego obiektu szkolnego na ul. Wiczlińskiej 50A dokonano zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej oraz XVII Liceum Ogólnokształcącego na ulicę Wiczlińską 50A. Połączenie obu szkół w zespół podyktowane jest względami organizacyjnymi i finansowymi. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 będzie odpowiedzialny za funkcjonowanie placówki jako całości, co spowoduje efektywniejsze i sprawniejsze administrowanie obiektem.

Nowy obiekt szkolny wyposażony w nowoczesny sprzęt umożliwi podniesienie poziomu
dydaktyczno-wychowawczego uczniów, stworzy nowe perspektywy do podejmowania działalności edukacyjnej.

– połączeniu Przedszkola nr 60 i Szkoły Podstawowej nr 43 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Porębskiego 21,
 
Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 z siedzibą przy ul. Porębskiego 21. W jego skład wchodzą:

- Szkoła Podstawowa nr 43 im. wiceadmirała Kazimierza Porębskiego w Gdyni,
- Przedszkole nr 60 w Gdyni
 
Połączenie Przedszkola nr 60 i Szkoły Podstawowej nr 43 w zespół szkół podyktowane jest względami organizacyjnymi i finansowymi. Dyrektor Zespołu będzie odpowiedzialny za wychowawcze i ekonomiczne funkcjonowanie placówki jako całości.

Utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 zarządzanego przez jednego dyrektora stworzy nowe perspektywy dla podejmowania działalności edukacyjnej, spowoduje efektywniejsze i sprawniejsze administrowanie obiektem oraz usprawni koordynację zadań w zakresie sprawnego zarządzania placówką, umożliwiając racjonalne wykorzystanie bazy i kadry szkoły, lepszą dbałość o bieżące utrzymanie obiektów. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 posiadając kompetencje pracodawcy wobec zatrudnianych w Zespole pracowników: nauczycieli, administracji i obsługi będzie miał możliwość optymalnego wykorzystania ich potencjału intelektualno-organizacyjnego dla podniesienia poziomu dydaktyczno-wychowawczego Zespołu.

– podziału na strefy obszaru administracyjnego Miasta Gdyni na potrzeby ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,

Przedmiotem uchwały jest podział na strefy I, II i III obszaru administracyjnego Gdyni, który ma być podstawą do określenia ogólnych zasad wydzierżawiania odnośnie regulacji wysokości czynszów dzierżawnych, w zależności od lokalizacji nieruchomości.

Obszar I strefy obejmuje dzielnice śródmiejskie oraz położone wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej począwszy od Śródmieścia do granicy z Sopotem, charakteryzujące się najwyższymi cenami transakcyjnymi nieruchomości.

Strefa II, pośrednia, dotyczy dzielnic graniczących ze strefą I, gdzie obserwowane są niższe ceny nieruchomości niż w I strefie.

W strefie III, peryferyjnej znajdują się dzielnice, najbardziej oddalone od centrum Gdyni, charakteryzujące się najniższymi cenami nieruchomości. Są to zarówno dzielnice, gdzie istnieje mała podaż nieruchomości gruntowych jak np. Obłuże, Karwiny, Babie Doły, Pogórze, Pustki Cisowskie oraz takie gdzie istnieją jeszcze rezerwy gruntów niezabudowanych jak np. Chwarzno - Wiczlino, Wielki Kack, Dąbrowa. Stawki czynszu dzierżawnego w odniesieniu do poszczególnych stref obszaru administracyjnego Miasta Gdyni zostaną ustalone zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni.

– o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni,
 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gdyni określa wymagania
utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym warunki utrzymywania pszczół miodnych.

Obecne brzmienie regulaminu poza terenami użytkowanymi rolniczo dopuszcza hodowanie
pszczół w granicach administracyjnych miasta wyłącznie na terenach, na których plan miejscowy dopuścił funkcję rolniczą. Z prawa tego korzystają głównie użytkownicy Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Pszczoły w mieście mają bardzo dobre warunki do życia. Bogata roślinność miasta, obecność parków i zieleńców, w których rosną atrakcyjne dla pszczół lipy, akacje, różne krzewy i kwiaty – jest doskonałym źródłem nektaru i pyłku do ula. Miejskie pszczelarstwo zyskuje coraz więcej zwolenników i proponowana zmiana regulaminu ma im ułatwić zakładanie pasiek oraz realizowanie hobby na terenie całego miasta. Miejskie pasieki, będące źródłem zapylaczy, tak bardzo potrzebnych w miejskim ekosystemie, wzbudzają zainteresowanie przyrodą, promują proekologiczne i prozdrowotne zachowania wśród mieszkańców. Działalność miejskich pszczelarzy przyczynia się do popularyzacji znaczenia pszczół w środowisku naturalnym i oswajania mieszkańców z tymi owadami, a także aktywnej ich ochrony.

Proponowana zmiana regulaminu dopuszcza utrzymywanie w granicach administracyjnych Gdyni do 8 rojów pszczół miodnych na posesji, z zastrzeżeniem, że ule muszą być usytuowane co najmniej 15 m od granicy nieruchomości sąsiedniej. W przypadku usytuowania uli na dachach budynków, musi zostać zachowana odległość co najmniej 15 m od otworów okiennych znajdujących się na poziomie i powyżej posadowienia uli. W takich wypadkach wymagań w zakresie odległości nie stosuje się. Aby zminimalizować obawy i ryzyka związane z użądleniami przez pszczoły, dopuszcza się zasiedlanie uli wyłącznie pszczołami linii, których utrzymywanie zostało dopuszczone na terenie województwa pomorskiego.

– zmianie uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok,
 
Ustala się dochody budżetu miasta na kwotę 1.733.985.495 zł, w tym:
- dochody bieżące 1.461.978.725 zł,
- dochody majątkowe 272.006.770 zł.
 
Ustala się wydatki budżetu miasta, na kwotę 1.920.537.176 zł, w tym:
- wydatki bieżące 1.382.268.443 zł,
- wydatki majątkowe 538.268.733 zł.
 
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 186.551.681 zł.
 
Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:
- kredytu długoterminowego w kwocie 146.551.681 zł,
- wolnych środków w kwocie 40.000.000 zł.
 
Ustala się rozchody budżetu miasta w wysokości 93.448.319 zł z tytułu:
1) spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji w wysokości 92.448.319 zł,
2) udzielania pożyczek w wysokości 1.000.000 zł.
 
Ustala się dochody związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 35.000.000 zł, a wydatki na realizację tego zadania na kwotę 38.495.860 zł.
 
Upoważnia się Prezydenta Miasta do: zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 110.000.000 zł.
 
W wyniku powyższych zmian, budżet miasta Gdyni wynosi po stronie:
- dochodów 1.733.985.495 zł,
- wydatków 1.920.537.176 zł,
- przychodów 280.000.000 zł,
- rozchodów 93.448.319 zł.

- zmianie uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033,
 
Wprowadzane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdyni na lata 2019-2033 dotyczą:

- wielkości dochodów i wydatków planowanych na 2019 rok w związku z dokonanymi
zmianami w budżecie, w celu doprowadzenia do zgodności z kwotami zmienionego
budżetu,
- wielkości dochodów i wydatków majątkowych oraz wielkości limitów wydatków na przedsięwzięcia w latach 2019-2021, w związku ze zmianą harmonogramów ich realizacji,
- wielkości dochodów i wydatków ze środków europejskich w latach 2019–2021 w
wyniku zmian prognozowanych przepływów pieniężnych na zadania realizowane z
udziałem środków UE w związku ze zmianą harmonogramów ich realizacji,
- wielkości obciążeń z tytułu obsługi długu (raty i odsetki) w wyniku ujęcia w
przychodach 2021 roku środków z kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie
planowanych wydatków majątkowych.

Do wykazu przedsięwzięć wpisuje się i ustala limity wydatków dla nowego zadania
realizowanego z udziałem środków UE:

- Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Laboratorium Innowacji Społecznych.

Zmienia się limity wydatków dla kontynuowanych zadań wieloletnich.

- programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2019,
 

Gmina Miasta Gdyni w drodze konkursu powierzyła Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo”, stąd część zadań określonych w programie realizował będzie podmiot prowadzący schronisko.
 
Gmina Miasta Gdyni podpisała umowę z Michałem Michalskim lekarzami weterynarii – prowadzącym Gabinet Weterynaryjny przy ul. Rdestowej 6/2 w celu świadczenia pomocy weterynaryjnej zwierzętom gospodarskim czasowo odebranym lub z innych przyczyn pozbawionym opieki. Przyjmowany program reguluje wyłącznie kwestie dotyczące pomocy zwierzętom bezdomnym. W celu pomocy weterynaryjnej dzikim zwierzętom, które nie są zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu ustawy, w ramach podpisanej umowy z Gabinetem Weterynaryjnym przy ul. Rdestowej 6/2 świadczona jest także pomoc weterynaryjna chorym, dzikim zwierzętom, które zostały uwięzione lub okaleczone w wypadkach komunikacyjnych lub z innych przyczyn wymagają pomocy.

Na mocy umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a prowadzącym gospodarstwo rolne położone przy ul. Sucha 14b zapewni on miejsce opieki zwierzętom gospodarskim czasowo odebranym lub z innych przyczyn pozbawionym opieki. Stosowna umowa obejmować będzie wyłącznie opiekę na zwierzętami bez wynagrodzenia za tzw. gotowość do przyjęcia zwierząt.

Gmina Miasta Gdyni na realizację tych zadań zabezpieczyła środki w budżecie miasta na 2019 rok w wysokości 3 238 370 zł brutto.
 
- zmianie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi,
 
Organizacje pozarządowe, we współpracy z samorządem realizują istotne zadania własne gminy, przyczyniając się do poprawy jakości życia w mieście. Z roku na rok rośnie liczba strategicznych zadań wieloletnich zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym, a same organizacje coraz więcej środków na realizację tych zadań pozyskują z innych niż budżet miasta źródeł – od lat są to kwoty rzędu kilkunastu milionów złotych rocznie. Świadczy to o coraz większej profesjonalizacji tych podmiotów oraz pozytywnie wpływa na skalę i zakres projektów realizowanych przez III sektor na rzecz mieszkańców Gdyni.

W celu utrzymania tego trendu, a także stymulacji większego wzrostu zasadnym jest wykorzystanie dodatkowych, niewykorzystywanych dotychczas możliwości współpracy finansowej, określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na podstawie art. 5 ust. 8 tej ustawy jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać organizacjom pozarządowym pożyczek na realizację zadań publicznych.

Dzięki wykorzystaniu instrumentu pożyczkowego znacznie wzrośnie także efektywność wykorzystania środków budżetowych – pozwoli on realizować pewne zadania publiczne bez wykorzystywania bezzwrotnych instrumentów finansowych (dotacje), zapewniając jednocześnie organizacjom pozarządowym stabilność i bezpieczeństwo finansowe oraz otwierając przed nimi nowe, niedostępne dotychczas możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne.
 
- w sprawie zamiaru likwidacji filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów,
 
Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni (Płyta Redłowska) jest zlokalizowana w
budynku Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Cylkowskiego 5. Lokal, w którym mieści się filia, jest w złym stanie technicznym i nie jest przystosowany do pełnienia funkcji obiektu użyteczności publicznej, między innymi nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych i mających trudności w poruszaniu się. Całkowita powierzchnia lokalu wynosi 49 m kw., co sprawia, że nie można zaoferować w nim czytelnikom żadnych dodatkowych usług poza tradycyjnym wypożyczaniem zbiorów. Filia w obsadzie jednoosobowej rejestrowała w ostatnich latach około 500 czytelników rocznie – jest to najsłabszy wynik w sieci filii gdyńskich.

W sieci Biblioteki Gdynia podobne placówki jednoosobowe znajdujące się w niewielkich lokalach, czyli Biblioteka Cisowa, Biblioteka Pustki Cisowskie i Biblioteka Kamienna Góra, zanotowały w tym samym czasie dwukrotnie większą liczbę rejestracji, a co za tym idzie większą liczbę odwiedzin, wypożyczeń i udostępnień. Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na niską frekwencję w filii nr 17 jest otwarcie w dzielnicy Redłowo w listopadzie 2017 roku nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej – Biblioteki z Pasją. Mieści się ona w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w niewielkiej odległości od filii nr 17 (od około 1,1 km do 1,5 km w zależności od trasy). Jest to miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez mieszkańców Gdyni – w ubiegłym roku zarejestrowano 3098 czytelników. Przestronna, nowocześnie wyposażona i całkowicie dostępna dla niepełnosprawnych placówka jest otwarta w dogodnych dla odwiedzających godzinach (cztery razy w tygodniu jest czynna do godziny 20.00) i obsługiwana przez cztery osoby. Biblioteka z Pasją spełnia wszelkie standardy nowoczesnej i przyjaznej biblioteki, zapewnia mieszkańcom dzielnicy Redłowo kompleksowe usługi biblioteczne, w tym miejsce do samodzielnej lektury, relaksu, spotkań z przyjaciółmi, korzystania z internetu, gier planszowych, organizacji spotkań, a ponadto znajduje się w punkcie doskonale położonym pod względem możliwości skorzystania z komunikacji publicznej, na trasie dojazdowej do Płyty Redłowskiej. Oszczędności związane z zamknięciem filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie środków w innych filiach Biblioteki, przede wszystkim zakupy zbiorów i poszerzenie oferty kulturalnej. Analiza przeprowadzona przez Miejską Bibliotekę Publiczną wskazuje, że dalsze utrzymywanie filii nr 17 na Płycie Redłowskiej jest nieekonomiczne, a jej jedyną funkcję – wypożyczania zbiorów – może całkowicie i z powodzeniem przejąć Biblioteka z Pasją.
 
Podczas sesji Rady Miasta swoje sprawozdanie z działalności przedstawiła Rada Dzielnicy Mały Kack.Pełna lista tematów i projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • ikonaOpublikowano: 27.03.2019 16:17
  • ikona

    Autor: Marta Jaszczerska-Zawadzka (m.jaszczerska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 04.04.2019 13:35
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona