872 (471) 2008-10-03 - 2008-10-09

Ogłoszenia

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na robotę budowlaną:
„Stadion rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni"
W dniu 23.09.2008r ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 224136 - 2008 oraz na stronie internetowej UM Gdyni. Termin składania ofert - do dnia 14.10.2008r do godz. 9.00 w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 1 200,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 235 - Wydział Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Bartosz Wardencki oraz Elżbieta Wójcicka fax. (058) 66 88 302 - Wydział Inwestycji.

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 € na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej: ,,Modernizacja ul.Szturmanów w Gdyni"
W dniu 26.09.2008r ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 225532 - 2008 oraz na stronie internetowej UM Gdyni
Termin składania ofert - do dnia 08.10.2008r do godz. 9.00 w pokoju nr 230 - Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 70 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/uslugi.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami: Bartosz Wardencki oraz Elżbieta Wójcicka fax. (058) 66 88 302 - Wydział Inwestycji.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr 24/2008 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Komandorska 9/16, Bp. Dominika 21/4, Matejki ¼, Widna 11/26, Przybyszewskiego 10/14, Woj. Wachowiaka 51/1, Woj. Wachowiaka 51/2.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 22.09.2008 r. do dnia 12.10.2008 r.

Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni przy ul. Energetyków 13 A
zatrudni od 13.10.2008r pracownika na stanowisko specjalisty ds. administracji w wymiarze 0,5 etatu.
CV należy składać w recepcji Schroniska.Prezydent Miasta Gdyni 

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

 ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego w budynku przy ul. Śląskiej 51 w Gdyni 

Nieruchomość przy ul. Śląskiej 51 w Gdyni stanowi budynek mieszkalny posadowiony na działce nr 984/9, obszaru 1.659 m2 oznaczonej na karcie mapy nr 58.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miasta Gdyni- KW  GD1Y/00010620/3 i jest wolna od obciążeń.

Lokal położony jest na parterze budynku i składa się z sali sprzedaży i w.c.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 33,96 m2 

Cena wywoławcza wynosi 202.313,- zł

Wysokość wadium 30.000,- zł.

Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu, nie mniejszą jednak niż 1 % ceny wywoławczej, tj. 2.030,- zł.

 

Ustanawia się prawo użytkowania wieczystego  0,0051  niwydzielonej części nieruchomości gruntowej do 11 kwietnia 2104 r. Wartość nieruchomości gruntowej wynosi 2.053.842,- zł

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej:

- pierwsza, w wysokości 25 % ceny gruntu, wynosi 2.618,75 zł i jest płatna przed zawarciem umowy sprzedaży;

- roczne, w wysokości 3 % ceny gruntu, wynoszą  314,25 i są płatne przez cały czas trwania prawa do dnia 31 marca każdego roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2008 r. (środa) o godz. 9.00, w sali nr 105 Urzędu Miasta Gdyni.

 Najpóźniej do dnia 23 października 2008 r.  należy wpłacić wadium w wysokości 30.000,-zł na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037.

Ustalona w wyniku przetargu cena jest wymagalna przed podpisaniem umowy przenoszącej własność lokalu.

Podpisanie umowy sprzedaży lokalu powinno nastąpić do dnia 25 listopada 2008 r.

Uchylenie się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy spowoduje przepadek wadium.

 Lokal można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją Budynków ABK nr 4, Gdynia, ul. Warszawska 67A ( tel . 058-621-02-70,058 620-72-43)

Przetarg zorganizowany jest na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. u. z 2004 r. Nr 207 poz.2108).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni p.425, IV piętro, tel. (058) 66 88 944.

Prezydent Miasta Gdyni może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, niezwłocznie podając
o tym informacje do publicznej wiadomości.
Regulamin do pobraniaGmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na robotę budowlaną:
„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Architektów w Gdyni"
W dniu 25.09.2008r ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 224852 - 2008 oraz na stronie internetowej UM Gdyni. Termin składania ofert - do dnia 17.10.2008r do godz. 11.00 w pokoju nr 230, Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 100,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Bartosz Wardencki oraz Elżbieta Wójcicka fax. (058) 66 88 302 - Wydział Inwestycji.


Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 €
na robotę budowlaną:
„Utwardzenie nawierzchni płytami YOMB w ul. Goska w Gdyni"
W dniu 25.09.2008r ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 224732 - 2008 oraz na stronie internetowej UM Gdyni. Termin składania ofert - do dnia 17.10.2008 r. do godz. 9.00 w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 100,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Bartosz Wardencki oraz Elżbieta Wójcicka fax. (058) 66 88 302 - Wydział Inwestycji.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni, ul. Ściegiennego 8 ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro a poniżej 5.150.000 euro na częściową wymianę stolarki okiennej SP nr 29
Wymagany termin realizacji remontu: od dnia 24.10.2008 r. do dnia 24.11.2008 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.06 r. Nr 164 poz.1163) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.30 - 14.00.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 17.10.2008 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 17.10.2008 r. o godz.10.00. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie : cena oferty 100 %.
Do kontaktu z wykonawcami upoważniony jest : kierownik administracyjny- Beata Jaroszewicz; tel. (058) 623 12 44 wew.6.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Morskiej cz.dz.nr 791/2 k.m.53 o pow.11,5m2 i o pow. 11,5 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 30.09.2009r.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 25.09.2008r. do 15.10.2008r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Morskiej cz.dz.nr 647/371 k.m.53 o pow. 12m2 i o pow. 12 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 30.09.2009r.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 25.09.2008r. do 15.10.2008r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ulicy Płk. Dąbka 165A oznaczonej na karcie mapy NR 40 obręb Gdynia jako działka nr 218/15 o powierzchni 953 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi Kw nr 10831.
Wykaz nr 393/2008/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7667/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 września 2008 roku wywieszony jest na okres 21 dni tj od dnia 24 września 2008 roku do 16 października 2008 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 Euro na
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.:
„Rozbudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ulicy Zakręt do Oksywia o pętlę trolejbusową przy SKM Gdynia Grabówek"
Termin wykonania zamówienia: I Etap- Projekty budowlane dla całości przedmiotu zamówienia: 12 m-cy od daty podpisania umowy, II Etap - Projekty wykonawcze wraz pozostałymi elementami dokumentacji dla całości przedmiotu zamówienia: 15 m-cy od daty podpisania umowy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 30 dni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi
Termin składania ofert - do dnia 16.10.2008 r. do godz. 10.30 w pokoju nr 230 Urzędu Miasta Gdyni - Sekretariat Wydziału Inwestycji.
Otwarcie ofert odbędzie się 16.10.2008 r. godz. 11.00 w pok. 105A w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1) spełniają wymogi określone w SIWZ, tj.
- prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, określoną wpisem do właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektowania układu drogowego z oświetleniem i siecią trakcyjną, o łącznej wartości netto nie mniejszej niż 100.000 zł.;
- wykażą się osobami, które posiadają następujące uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności:
drogowej - 1 osoba;
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba;
i przynależą do odpowiednich Izb Samorządu Zawodowego;
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 200.000 zł.
2) spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Guzińska fax. (058) 668 83 02, Wydział Inwestycji-Referat Przygotowania Inwestycji.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

Prezydent Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 Euro na
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budową pętli trolejbusowej i przebudową oświetlenia w osiedlu Fikakowo w Gdyni"
Termin wykonania zamówienia: I Etap- Projekty budowlane dla całości przedmiotu zamówienia: 12 m-cy od daty podpisania umowy, II Etap - Projekty wykonawcze wraz pozostałymi elementami dokumentacji dla całości przedmiotu zamówienia: 15 m-cy od daty podpisania umowy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 30 dni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi
Termin składania ofert - do dnia 16. 10. 2008 r. do godz. 10.45 w pokoju nr 230 Urzędu Miasta Gdyni - Sekretariat Wydziału Inwestycji.
Otwarcie ofert odbędzie się 16.10.2008 r. godz. 11.15 w pok. 105A w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1) spełniają wymogi określone w SIWZ, tj.
- prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, określoną wpisem do właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektowania układu drogowego z oświetleniem i siecią trakcyjną, o łącznej wartości netto nie mniejszej niż 100.000,00 zł.;
- wykażą się osobami, które posiadają następujące uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności:
drogowej - 1 osoba;
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba;
i przynależą do odpowiednich Izb Samorządu Zawodowego;
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 200.000 zł.
2) spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Guzińska fax. (058) 668 83 02, Wydział Inwestycji - Referat Przygotowania Inwestycji.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro
na roboty budowlane polegające na wykonywaniu napraw i remontów dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni na terenie Miasta Gdyni - Rejon 3.
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej ftp://153.19.91.68/zdiz/drogi3. Termin składania ofert 15.10.2008 o godz.10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Bogusław Moniuszko, tel. (058) 761 20 21 w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. (058) 761 20 88 w godz. 7.30 - 15.30.

Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni przy ul. Energetyków 13 A
zatrudni od 13.10.2008 r pracownika na stanowisko recepcjonisty w wymiarze 1 etat.
Wymagane:
- wykształcenie wyższe o kierunku turystyka lub obsługa ruchu turystycznego,
- znajomośc języka angielskiego,
- obsługa komputera.
CV należy składać w recepcji Schroniska.

ikona