Co nowego

Koncepcja architektoniczna gdyńskiego Urzędu Bis

Opis alternatywny

22.09.2008 r.

W poniedziałek 22 września 2008 r. na konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Gdyni zaprezentowano, wyłonioną w drodze konkursu, koncepcję architektoniczną nowej siedziby gdyńskiego ratusza.

Urząd Miasta Gdyni, to dziś budynek główny przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 i 11 rozproszonych na dystansie blisko 5 km siedzib wydziałów, referatów i służb, zajmujących z reguły pomieszczenia tylko doraźnie adaptowane do potrzeb biurowych - zatem mało funkcjonalnych i nie spełniających współczesnych standardów i wymagań, gwarantujących należyta obsługę i warunki pracy, takich jak np. parkingi czy udogodnienia dla osób niepełnosprawnych...

Oto adresy:
ul.Władysława IV 37 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
ul. T. Wendy 7/9 - II piętro- Wydział Nadzoru Właścicielskiego, III piętro - Wydział Inżynierii Ruchu, IV piętro - Wydział Budynków;
al. Marsz. Piłsudskiego 18 - Wydział Integracji Europejskiej, Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Partyzantów 42 - Wydział Administracyjny, Referat Współpracy z Zagranicą;
ul. Legionów 130 - Biuro Rozwoju Miasta, Referat Egzekucji Administracyjnej, Referat Promocji, Referat Służby Wojskowej, Samodzielny Referat Analiz Statystycznych, Samodzielny Referat Kontroli Finansowej, Biuro Kontroli, Wydział Zdrowia, BHP, Biuro Audytu Wewnętrznego;
ul. Kołłątaja 8 - Referat Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
ul. Władysława IV 12/14 - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności;
ul. Świętojańska 141 - Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości;
ul.Władysława IV 58 - Wydział Edukacji;
ul. Armii Krajowej 44 - Archiwum
al. Zwycięstwa 291 A - Biuro Ogrodnika Miasta
al. Zwycięstwa 96/98 - Zarząd Dróg i Zieleni

Ta sytuacja dokucza zarówno mieszkańcom jak i pracownikom. Oznacza bowiem w praktyce stratę czasu, nerwów i pieniędzy.
Aby uzmysłowić, jak kłopotliwa jest aktualna sytuacja dla mieszkańców wystarczy posłużyć się tylko jednym z wielu przykładów.
Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym, mieszczącym się w gmachu głównym przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, interesant - zgodnie z ustawową procedurą, w celu uzyskania uzgodnień - musi w Gdyni odwiedzić - Wydział Inżynierii Ruchu (ul. T.Wendy 7/9), Zarząd Dróg i Zieleni (al. Zwycięstwa 96/98) i Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (ul. Władysława IV 37). Na liście koniecznych wizyt jest także Wydział Geodezji i Wydział Urbanistyki , ale one - szczęśliwie są w budynku głównym, tam gdzie Wydział Architektoniczno - Budowlany.

Ta mitręga dotyka bardzo wiele osób i firm rocznie do Urzędu Miasta wpływa ok. 1000 wniosków o pozwolenie na budowę.

Koszty tego rozproszenia ponosi także gmina.
Tylko sam najem pomieszczeń (przy ul. Wendy 7/9 i Legionów 130), to wydatek blisko 32 tys. zł (brutto) miesięcznie. Do tego należy doliczyć koszty i czas dojazdu urzędników do budynku głównego, w którym jest siedziba władz Miasta, w celu konsultacji, udziału w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miasta, zebraniach koordynujących, czy uzyskania podpisów pod decyzjami administracyjnymi.

Warto przy tej okazji także dodać kilka przykładów mówiących o skali pracy urzędu.

Wydział Architektury
wydał 2.590 decyzji administracyjnych, w tym 857 decyzji o warunkach zabudowy, 1.526 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę oraz 215 decyzji o wniesieniu sprzeciwu
od tych decyzji wpłynęły 92 odwołania

Wydział Spraw Obywatelskich
zarejestrował 20.944 pojazdy, wyrejestrował 3.096
wydał 9.058 praw jazdy
wydał 27.102 zaświadczenia potwierdzające zameldowanie/wymeldowanie
wydał 59.575 dowodów osobistych
wydał 1.008 zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wydział Spraw Społecznych w okresie od 1 września 2006 do 31 sierpnia 2007 r.
- przyjął 11.764 wnioskodawców w zakresie świadczeń rodzinnych, wydał 13.192 decyzje administracyjne.
- przyjął 1.327 wnioskodawców w zakresie zaliczki alimentacyjnej, wydał 1606 decyzji adminitracyjnych
od tych decyzji wpłynęły 82 odwołania

Urząd Stanu Cywilnego
sporządził: 2.024 akty urodzenia, 1.752 akty małżeństw, 2.478 akty zgonu.
Przyjął 19.704 podania w sprawie wydania odpisów aktów stanu cywilnego.
W księgach stanu cywilnego naniesiono ok. 2.500 wzmianek dodatkowych oraz wpisano w akty ok. 5.000 przypisków.

Wydział Dochodów
wydał 63.413 decyzje dot. wymiaru podatku

Referat Obsługi Finansowo-Księgowej
przekazał 10.944 przelewy z rachunku budżetu Miasta

To oczywiście nie cały zakres pracy tych komórek i to tylko niektóre z komórek Urzędu Miasta Gdyni.

Trochę historii
Sytuacja narastała w ciągu lat, wraz z przybywaniem kompetencji i zadań samorządu.

Budynek przy al. Marsz. Piłsudskiego powstał pod koniec lat 30-tych XX wieku jako trzecia już siedziba władz błyskawicznie rozwijającego się Miasta. W 1930 r. kiedy pierwszy segment gmachu Komisariatu Rządu został oddany do użytku - Gdynia liczyła ok. 40 tys. mieszkańców, w 1937 r, gdy dobudowano druga jego część - 115 tys. mieszkańców. Dziś jest miastem ćwierć milionowym.

To, co było zarazem świetnym przykładem nowoczesnego projektowania i funkcjonalności 70 lat temu - dziś nie wystarcza.

Ale - przebudowa i rozbudowa dotychczasowej siedziby nie wchodzi w grę - budynek znajduje się w obszarze Śródmieścia, wpisanym do rejestru zabytków. Nie ma także możliwości zabudowy sąsiadującego z nim terenu. Taki gmach o niezbędnych gabarytach zacieniłby sąsiadujące budynki mieszkalne.

Jedyny racjonalny wariant, to budowa Urzędu Miasta BIS, w pobliżu istniejącej siedziby.


Pierwszy budynek magistratu, stan z lat 30. XX wieku
Pierwszy budynek magistratu przy Pl. Kaszubskim, stan z lat 30. XX wieku

Budynek magistratu, l. 1928-1930
Budynek Magistratu przy ul. Starowiejskiej 50 w latach 1928-1930

Budynek Komisariatu Rządu - skrzydło zbudowane w 1930 r.
Budynek Komisariatu Rządu - skrzydło zbudowane w 1930 r.

Komisariat Rządu z nowym skrzydłem zbudowanym w 1937 r.
Komisariat Rządu z nowym skrzydłem zbudowanym w 1937 r.


Dla kogo i jaki ma być Urząd Miasta BIS?

Zgodnie planem przestrzennego zagospodarowania rejonu Skweru Plymouth, al. Marsz. Piłsudskiego, ul. Legionów i Partyzantów (uchwała Rady Miasta Gdyni z 26 marca 2008 r.) Prezydent Miasta ogłosił zarządzeniem z dnia 6 maja 2008 r. konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby Urzędu Miasta, tuż obok Pomnika Ofiar Grudnia 70, jako części planowanego kompleksu, na który składać się będzie również centrum z usługami rekreacyjnymi i handlowymi.

W wytycznych do konkursu znalazło się podstawowe założenie, że budynek Urzędu Bis będzie głównym miejscem przyjęć interesantów i załatwiania ich bieżących spraw, a tym samym siedzibą wydziałów i jednostek organizacyjnych świadczących bezpośrednio usługi na rzecz interesantów - ze stosownym zapleczem (archiwa, magazyny, kasy, obsługa bankowa).

Wszystko ma być podporządkowane wygodzie interesantów z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, a także matek z małymi dziećmi: sala obsługi mieszkańców, poczekalnie, windy, podjazdy, punkty informacyjne, okienka pocztowe, stanowiska ubezpieczycieli, punkt pomocy medycznej, pokój zabaw dla dzieci, ale także szatnia, toalety i oczywiście - podziemny parking.

A co w starym budynku Urzędu?

Dotychczasowy główny budynek Urzędu Miasta pozostanie siedzibą organów Miasta - Rady i Prezydenta, także miejscem obrad Rady Miasta. Znajdą się tu komórki organizacyjne stanowiące zaplecze tych organów, zajmujące się zarządzaniem, organizacją i nadzorem służb komunalnych, kontrolą, inwestycjami, strategią i finansami, współpracą zagraniczną, integracją europejską, a więc praktycznie - te, które przyjmują małą liczbę interesantów.

Tu także będzie zaplecze konferencyjne Urzędu i Rady Miasta.

Co urzekło Sąd Konkursowy?
1) Nowoczesność formy
2) Właściwe wpisanie w krajobraz kulturowy Miasta
3) Symboliczna wymowa dzieła

Bryła budynku ograniczona jest ze wszystkich stron przeźroczystymi szklanymi ścianami o różnym kącie nachylenia względem płaszczyzny otaczających budynek placów. Uzyskano w ten sposób efekt upodobnienia budynku do ogromnego, nieregularnego kryształu albo fantazyjnie oszlifowanego szlachetnego kamienia. Zastosowanie wielkich szklanych elewacji w budynku mieszczącym Urząd Miasta sprawia, iż uzyskana w ten sposób jego transparentność nabiera rangi symbolu. Koncepcja zapewnia nowoczesny wygląd budynku możliwy do uzyskania jedynie dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i materiałów. Czyż nie tak wykonany powinien być Nowy Ratusz Miasta Gdyni, której samorząd wdraża hasło „Gdynia tradycyjnie nowoczesna". Nowoczesność tego budynku nie jest jednak nowoczesnością agresywną, spychającą wszystko co stare do kąta. Nie ma obaw o dysonans z otaczającą zabudową do której się w pewnym sensie upodobni poprzez jej odbicie w lustrzanych taflach elewacji.

Zaproponowana forma obiektu jest wyrazista, niepowtarzalna i niemożliwa do pomylenia z jakimkolwiek innym ratuszem w Polsce czy na świecie. Dzięki jego wzniesieniu miasto zyska nie tylko funkcjonalnie urządzone miejsce załatwiania codziennych spraw swoich mieszkańców ale także kolejny charakterystyczny wyróżnik podtrzymujący reputację Gdyni jako Miasta otwartego na nowe prądy estetyczne.

To opinia dr inż. arch. Marka Stępy wiceprezydenta Gdyni, członka Sądu Konkursowego o propozycji projektowej oznaczonej numerem 481407, która po rozstrzygnięciu o jej zwycięstwie, okazała się być dziełem gdyńskiej pracowni „Arch-Deco".

Założycielami firmy są dwaj architekci: Zbigniew Reszka oraz Michał Baryżewski.

Pracownia ma na swoim koncie wiele sukcesów oraz cieszy się sporym uznaniem wśród także zagranicznego środowiska architektow.
W dorobku "Arch-Deco" znajdują się projekty m.in. budynku Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego czy siedziby grupy LOTOS.
Sporym wyróżnieniem było ostatnio umieszczenie na okładce zagranicznego branżowego magazynu architektów zdjęcia właśnie siedziby Grupy LOTOS.

Arch-Deco znajduje się przy ul. Starowiejskiej 41/43 w Gdyni.


Kiedy i za ile?

Zwycięska koncepcja będzie teraz nabierać kształtu dokumentacji technicznej. Powinna być gotowa w maju 2009r. Po jej zatwierdzeniu rozpocznie się procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy. Od chwili rozpoczęcia budowy do jej zakończenia minie ok. 2 lat.

Koszt szacunkowy tej inwestycji - około 100 mln zł (brutto).koncepcja wielofunkcyjnego centrum usługowo-administracyjnego, wizualizacja nocna

koncepcja wielofunkcyjnego centrum usługowo-administracyjnego, wizualizacja nocna

koncepcja wielofunkcyjnego centrum usługowo-administracyjnego, wizualizacja dzienna

koncepcja wielofunkcyjnego centrum usługowo-administracyjnego, wizualizacja dzienna widok od strony bulwaru

koncepcja wielofunkcyjnego centrum usługowo-administracyjnego, wizualizacja dzienna

koncepcja wielofunkcyjnego centrum usługowo-administracyjnego, wizualizacja z lotu