Co nowego

Korzystny raport NIK w sprawie lotniska Gdynia-Kosakowo

Opis alternatywny

03.03.2015 r.


14.01.2016

14 stycznia 2016 roku, Najwyższa Izba Kontroli zamieściła na swoich stronach raport pokontrolny dotyczący budowy lotniska. Miasto znało ten dokument od dawna, gdyż procedura przewiduje, że kontrolowany może wnieść do wystąpienia pokontrolnego zastrzeżenia, jeśli nie zgadza się z jego wnioskami. Z tego powodu jeszcze przed upublicznieniem, jesienią 2015 roku, dokument był szczegółowo analizowany przez władze Miasta.

NIK stosuje sztywną skalę ocen, obejmującą oceny pozytywne i negatywne. Ten raport jest pozytywny. Dla Miasta najbardziej wartościowe są te jego części, które jasno wskazują, że lotnisko od początku było budowane w szerokim porozumieniu z władzami krajowymi i samorządowymi regionu, a nie jako samodzielna inicjatywa. Potwierdza to wersję wydarzeń od początku przedstawianą przez Gdynię.

Ponadto, raport wprost przesądza, że lotnisko wpisywało się w regionalne i krajowe cele strategiczne. W ocenie czytamy "Rozbudowa lotniska wpisywała się w strategiczne cele na poziomie krajowym i regionalnym. (...). Przeprowadzono analizy, które uzasadniały realizacje przedsięwzięcia oraz opracowano plan rozwoju lotniska" (strona nr 7 raportu).
 
Władze Gdyni są zdania, że dokument ten ułatwi wykazanie przed Sądem Unii Europejskiej zasadności inwestycji oraz wykaże, że tezy Komisji Europejskiej o braku uzasadnienia są nietrafne i nieprawdziwe. Proces przed Sądem UE, z udziałem Rzeczpospolitej Polskiej po stronie Gdyni, nadal trwa. W ostatnim czasie, Sąd kierując się tzw. zasadą zawinienia, postanowił zasądzić na rzecz Gdyni od Komisji Europejskiej koszty procesu, jakie miasto dotąd poniosło, wskazując, że powstały one wskutek działań Komisji, w tym przede wszystkim zmiany własnej decyzji po ponad roku od wydania pierwotnej. 

Szczegółowy raport NIK dostępny jest na stronie www.nik.gov.pl/.


4.03.2015
Komisja Europejska zmieniła decyzję 2014/883/UE z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie lotniska Gdynia – Kosakowo. Komisja uznała, że niesłusznie nakazała zwrot pewnej części nakładów poniesionych na przebudowę lotniska. Zgodnie z treścią nowej decyzji, nie będą one podlegały zwrotowi, gdyż w ogóle nie stanowią pomocy publicznej.

W nowym dokumencie czytamy: „Podczas postępowania przed Sądem [mowa o postępowaniu przed Sądem Unii Europejskiej wszczętym ze skargi Miasta Gdyni – przyp. red.] stało się oczywiste, że pomoc, którą w decyzji 2014/883/UE uznano za niezgodną z rynkiem wewnętrznym, obejmuje pewne inwestycje, które (…) nie stanowią pomocy państwa. (…) Należy zatem cofnąć decyzję 2014/883/UE i zastąpić ją niniejszą decyzją”. Sprawa dotyczy tzw. wydatków na bezpieczeństwo. Warto przypomnieć, że miasto już od 2013 roku konsekwentnie podnosiło w korespondencji z KE, że wspomniane wydatki nie powinny być uznawane za pomoc; następnie wskazało na tę okoliczność w skardze kierowanej do Sądu Unii Europejskiej i w tym zakresie uzyskało oficjalne poparcie Rządu Rzeczpospolitej Polskiej.

Cofnięcie decyzji nie kończy postępowania w sprawie. Władze miasta wyrażają natomiast zadowolenie, że racjonalne argumenty po długim czasie spotkały się jednak ze zrozumieniem oraz mają nadzieję, że ta pozytywna wiadomość zapowiada dobrą atmosferę do rozmów z Komisją Europejską o rozwiązaniu problemu lotniska Gdynia–Kosakowo.


31.08.2014

Rząd polski poparł skargę Gminy Gdynia do Sądu Unii Europejskiej w sprawie decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej lotniska Gdynia - Kosakowo. Rząd zapoznał się z zarzutami, jakie sformułowała Gdynia i uznając ich słuszność podjął decyzję dotyczącą udziału w procesie i wsparcia miasta, w celu obrony interesu państwa polskiego. Rząd RP, wystąpił do Sądu Unii Europejskiej z wnioskiem o przyjęcie interwencji ubocznej.

Interwencja uboczna to instytucja prawa, która z ważnych powodów umożliwia zainteresowanemu podmiotowi przystąpienie do procesu po jednej ze stron, mimo ze sam ten podmiot stroną nie jest. Ponieważ Sąd Unii Europejskiej wydał w ostatnich dniach orzeczenie wyrażające zgodę, Rzeczpospolita Polska będzie brała udział w luksemburskim procesie, wspierając gminę Gdynia.

W ostatnim czasie Sąd wydał także postanowienie oddalające wniosek Gdyni o tymczasowe wstrzymanie wykonania decyzji Komisji Europejskiej. U podstaw decyzji Sądu legła głęboka niespójność polskiego prawa upadłościowego z prawem unijnym. Postanowienie to niczego nie przesądza i zawsze może zostać zmienione. Gdynia rozważa złożenie kolejnego wniosku o wstrzymanie, w którym podniesie nowe pojawiające się argumenty, co może wpłynąć na wydanie oczekiwanego przez miasto orzeczenia.

7.05.2014.

Oświadczenie wiceprezydenta Gdyni po ogłoszeniu przez sąd upadłości Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.

Ta informacja nie jest dla nas zaskoczeniem, oczekiwaliśmy jej. Przypomnę, że to sama spółka Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo, będąca własnością Gdyni i Kosakowa wystąpiła z wnioskiem o upadłość. Skoro zaś zaistniały przesłanki do ogłoszenia upadłości to oczywiste, że sąd wydał takie postanowienie. Od początku zakładaliśmy, że to się wydarzy. Postanowienie sądu nie burzy naszych planów i nie przeszkadza nam w kontynuowaniu prac nad optymalnym wykorzystaniem infrastruktury lotniska, tak by mogło służyć rozwojowi miasta i regionu.

Bogusław Stasiak
Wiceprezydent Gdyni


13.03.2014

Zarząd Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa złożył w dniu 12 marca 2014 r. w imieniu Spółki do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej.

Podstawą złożenia niniejszego wniosku jest fakt, że majątek Spółki nie jest wystarczający na pokrycie zobowiązań, wynikających z roszczenia wniesionego w dniu 6 marca 2014 r. przez Urząd Miasta Gdyni poprzez pisemne wezwanie do niezwłocznego zwrotu kwoty w wysokości 85.435.000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy zł), stanowiącej wartość nakładów pieniężnych wniesionych do Spółki przez gminę Miasta Gdyni celem sfinansowania realizacji projektu uruchomienia lotniska użytku publicznego, wraz z odsetkami liczonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami - za okres od momentu przekazania danych środków, do dnia ich faktycznego zwrotu przez Spółkę.

Konieczność zwrotu wskazanych środków pieniężnych spowodowana jest wydaniem w dniu 11 lutego 2014 r. negatywnej decyzji Komisji Europejskiej (SA. 35388) w sprawie notyfikacji wsparcia finansowego udzielonego Portowi Lotniczemu Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. ze strony jego udziałowców, tj. gminy Miasta Gdyni i gminy Kosakowo, celem sfinansowania projektu utworzenia portu lotniczego Gdynia-Kosakowo, oraz uznania przez Komisję Europejską udzielonego wsparcia jako niedozwoloną pomoc publiczną.

Dalsze czynności w przedmiotowej sprawie podejmowane będą przez upoważnione organy zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r Prawo upadłościowe i naprawcze [Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535 wraz z późniejszymi zmianami.].

Janusz Stateczny
Prezes Zarządu
Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.
10.03.2014

Miasto Gdynia i Gmina Kosakowo, po zapoznaniu się z uzasadnieniem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie lotniska Gdynia – Kosakowo uznały za konieczne jej zaskarżenie. Skarga zostanie wniesiona do Sądu w Luksemburgu, który jest właściwy w tej sprawie. Poniżej prezentujemy najważniejsze argumenty, które przesądziły o konieczności skorzystania z tego środka odwoławczego. Publikujemy również znaną nam wersję roboczą uzasadnienia.

Władza Komisji Europejskiej obejmuje jej uprawnienie do dokonywania swobodnej oceny faktów. Jednakże nawet ocena swobodna nie może być dowolna. Wnioski Komisji Europejskiej są całkowicie sprzeczne z wnioskami płynącymi z analiz ekonomicznych przedstawionych przez inwestujące samorządy. Podkreślenia wymaga fakt, że analizy te były wykonywane przez wysokiej klasy  specjalistów jednej z największych i najlepszych firm konsultingowych na świecie. Komisja pominęła je i przyjęła własne, nie wskazując, z jakich przyczyn uznała te przedstawione za niewłaściwe. Uważamy, że w tym zakresie mogło dojść do przekroczenia uprawnień przez KE i chcemy, by zbadał to Sąd.

Uważamy także, że bardzo istotną okolicznością, na którą zwracaliśmy uwagę w toku postępowania, a co do której KE nie ustosunkowała się ani jednym słowem, jest fakt, iż decyzja nie jest możliwa do wykonania wprost. Tymczasem celem orzekania przez Komisję winno być skuteczne egzekwowanie prawa. Ponadto Komisja, nie podając argumentów na poparcie swojej tezy, uznała lotnisko za nieistotne dla rozwoju regionalnego. Zadanie formułowania strategii regionalnych jest jednak  kompetencją samorządu województwa, który stanowi je jako prawo miejscowe. Lotnisko Gdynia – Kosakowo jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji zostało ujęte w obowiązującym od 2008 roku akcie prawnym -  Strategii Rozwoju Transportu, uchwalonej przez Sejmik Województwa Pomorskiego.

Podstawą  wyrokowania Komisji była ocena ekonomiczna przedsięwzięcia. Źródłem błędu popełnionego naszym zdaniem w tej ocenie, jest  przyjęte na początku niewłaściwe założenie metodologiczne, które przekreśliło możliwość uzyskania prawidłowych wyników i wniosków  -zgodnie z powszechnie znaną zasadą, że fałszywe założenie zawsze skutkuje fałszywymi wynikami. Komisja Europejska oceniała inwestycję w perspektywie krótko- i średnio- okresowej, a powinna to robić – tak jak czynił inwestor – w perspektywie długookresowej. Przyjęcie takiej perspektywy wynika z wiedzy ekonomicznej i charakterystyki specyficznej inwestycji lotniskowej, ale  przede wszystkim z faktu, że to właściciel gruntu pod lotniskiem – Skarb Państwa – narzucił 30-letni okres trwania umowy użyczenia.

Z powyższych powodów nie możemy postąpić inaczej, niż zaskarżyć decyzję Komisji Europejskiej do Sądu w Luksemburgu.

Komisja Europejska przedstawiła stronie polskiej robocze uzasadnienie decyzji.  W tekście, zgodnie z instrukcją w nim zawartą, zaczernione są fragmenty obejmujące dane stanowiące tajemnicę handlową. Pomimo faktu, że zgodnie z  zasadami logiki, wnioski oparte na błędnych założeniach również muszą być błędne, postanowiliśmy się odnieść do wybranych, najczęściej przywoływanych w tekście uzasadnienia zarzutów Komisji. Po kliknięciu na link można zapoznać się z treścią uzasadnienia (w takim stanie, w jakim znamy je dziś). 

 

 

26.02.2014
Radni Miasta Gdyni przyjęli rezolucję potwierdzającą wolę doprowadzenia do uruchomienia funkcji cywilnych na lotnisku w Gdyni - Kosakowie.

Rada Miasta Gdyni nie podziela stanowiska Komisji Europejskiej, która uznała, że Spółka Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo otrzymała niedozwoloną pomoc publiczną - w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Wspólnot Europejskich i art. 107 ust. 3 lit. c tego Traktatu.

Naszym zdaniem wspólnicy Spółki dołożyli należytej staranności, by zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa unijnego, a także analizami prawnymi i ekonomicznymi rynku lotniczego, opracowanymi przez niezależne międzynarodowe i krajowe firmy doradcze, realizować cel, czyli przekształcić część lotniska wojskowego w lotnisko cywilne.

Wspólnicy Spółki uzyskali wszystkie, wymagane przepisami, decyzje i zgody właściwych urzędów. Został sporządzony Test Prywatnego Inwestora (przygotowany przez renomowanego eksperta, firmę Pwc sp. z o.o.), który wykazał, że budowa lotniska cywilnego Gdynia - Kosakowo jest zasadna oraz że udziałowcy publiczni działają tak, jak racjonalnie postępujący i kierujący się względami ekonomicznymi inwestor.

Miasto Gdynia i Gmina Kosakowo są zdeterminowane, by kontynuować prace nad stworzoną infrastrukturą lotniskową, optymalnie ją wykorzystywać dla dobra regionu, realizując tym samym zapisy strategii rozwoju transportu lotniczego na Pomorzu.

21.02.2014

Dodatek, który ukazał się 21.02. w drukowanym wydaniu Dziennika Bałtyckiego.

Dodatek, który ukazał się 21.02. w drukowanym wydaniu Dziennika Bałtyckiego

Dodatek, który ukazał się 21.02. w drukowanym wydaniu Dziennika Bałtyckiego

Dodatek, który ukazał się 21.02. w drukowanym wydaniu Dziennika Bałtyckiego
12.02.2014 godz. 14.15

Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała oraz Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek na konferencji dotyczącej lotniska Gdynia-Kosakowo- My jesteśmy przekonani i to przekonanie podtrzymujemy, że ten projekt jest uzasadniony ekonomicznie, nie tylko w kategoriach biznesowych, ale także, a może przede wszystkim z punktu widzenia wartości jaką tworzy dla całego regionu, budując nowy potencjał gospodarczy jakości życia w naszym regionie. - powiedział prezydent Gdyni Wojciech Szczurek na konferencji prasowej poświęconej sprawie lotniska Gdynia-Kosakowo.

Konferencja prasowa odbyła się w kontekście wydanej przez Komisję Europejską  i ogłoszonej 11 lutego bm. decyzji nakazującej "odzyskanie od portu lotniczego Gdynia-Kosakowo nienależnie wypłaconej pomocy państwa".
12.02.2014 godz. 13.50
Oświadczenie prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka


Ze zdziwieniem zapoznałem się z dzisiejszym oświadczeniem panów marszałka województwa pomorskiego oraz  prezydentów Gdańska i Sopotu.  Jego treść pozostaje w sprzeczności z treścią samego listu intencyjnego z 29 kwietnia 2005 roku. 

W dzisiejszym oświadczeniu czytamy:
Intencją naszą było nawiązanie bliższej współpracy lotniska wojskowego w Gdyni i Portu Lotniczego Gdańsk, a gdyńskie lotnisko miało w zamierzeniu obsługiwać tylko General Aviation. Z całą stanowczością stwierdzamy, że celem zawarcia listu intencyjnego nie było rozpoczęcie budowy cywilnego lotniska w Gdyni i dlatego też w realizacji niniejszego nie braliśmy udziału.” 

A wcześniej te same osoby deklarowały:

Intencją naszą jest stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania tanich linii lotniczych w tej części naszego kraju. Jednocześnie pragniemy, aby lotnisko Marynarki Wojennej  w Gdyni oraz Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku w awaryjnych sytuacjach współpracowały ze sobą, wzajemnie przyjmując i obsługując pasażerów.

Ja nie zmieniłem zdania i pamiętając o fakcie, że Gdynia jest udziałowcem Portu Lotniczego Gdańsk, nadal wspólnie z gminą Kosakowo zamierzamy  doprowadzić do uruchomienia funkcji cywilnych na lotnisku  w Gdyni-Kosakowie i wierzymy, że warto oba projekty realizować wspólnie. 11.02.2014 godz. 15.20
12 lutego w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa z udziałem prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, poświęcona sprawie lotniska Gdynia-Kosakowo w kontekście wydanej przez Komisję Europejską i ogłoszonej 11 lutego decyzji nakazującej "odzyskanie od portu lotniczego Gdynia-Kosakowo nienależnie wypłaconej pomocy państwa".
11.02.2014 godz. 13.00
Mgła nad lotniskiem w Gdańsku Rębiechowie uniemożliwiła lądowanie samolotu, którym dziś mieli przylecieć z Warszawy artyści Teatru Capitol grający w spektaklu podczas urodzinowej gali z okazji 88 rocznicy Miasta w Gdynia Arenie, zorganizowanej dla 4 tysięcy gdyńskich seniorów. 

Czy dolecą, by zagrać dla gdyńskiej publiczności? Program w Gdynia Arena trwa do godz. 18.00.
A na lotnisku Gdynia-Kosakowo - warunki meteorologiczne są dziś następujące: 

Szczegółowe warunki lotniska Gdynia Oksywie:
Widzialność: 2000 m;
Podstawa  chmur: 120 m;
Wiatr 8 m/s;
Zjawiska pogody: mżawka z deszczem, zachmurzenie pełne.

Szczegółowe warunki  lotniska Gdańsk:
Widzialność: 250 m;
Podstawa chmur: mgła;
Wiatr 3,5 m/s;
Zjawiska pogody: mżawka, zamglenie.

Warunki meteorologiczne pozwalają na normalne wykonywanie operacji lotniczych. Widzialność głównej Drogi Startowej wynosi 2000 m, a podstawa chmur 120 m. Są to warunki, według których na lotnisku mogą być wykonywane operacje lotnicze zarówno  samolotów wojskowych jak i cywilnych. Stan utrzymuje się od godziny 11.00.

Aktualne warunki meteo lotniska Gdynia-Kosakowo można znaleźć na stronie http://www.airport.gdynia.pl/.11.02.2014
Profesor Mirosław Chaberek - kolejny ekspert popiera lotnisko


10.02.2014
Lotnisko w Gdyni jest potrzebne!
wypowiedź europeisty i logistyka prof. Andrzeja Grzelakowskiego

6.02.2014, Godz. 16.07

SPROSTOWANIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ


Wbrew błędnej informacji, która przez pomyłkę pojawiła się na naszej stronie internetowej,

Komisja Europejska nie podjęła żadnej decyzji

w toczącym się postępowaniu dotyczącym  pomocy publicznej dla lotniska w Gdyni.

Ta sprawa nie była do tej pory badana przez Kolegium Komisarzy.

 

Antonie Colombani  

Rzecznik prasowy Wiceprzewodniczącego  Komisji Europejskiej


 

 

* * * * *


6.02.2014, Godz. 14.00
Samorządy Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo uzyskały informację, że Komisja Europejska uznała pomoc publiczną udzieloną spółce Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo za niedozwoloną. Oznacza to, że spółka będzie zobowiązana zwrócić pieniądze miastu Gdynia i gminie Kosakowo, które tej pomocy udzieliły. Pomimo, że proces przekształcania lotniska wojskowego w cywilne wydłuży się z powodu tych trudności, nie przewidujemy, by spowodowało to wzrost kosztów realizacji całego projektu.


Samorządy Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo zdecydowanie nie zgadzają się ze stanowiskiem Komisji. Zdaniem obu samorządów decyzja ta jest całkowicie nieuzasadniona i sprzeczna z interesami rozwojowymi regionu.

Wspólnicy spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo dołożyli wszelkich starań, by przekształcić część lotniska wojskowego w cywilne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa unijnego, a także analizami prawnymi i ekonomicznymi rynku lotniczego, opracowanymi przez renomowane, niezależne międzynarodowe i krajowe firmy doradcze.

Projekt ten jest elementem strategii rozwoju transportu lotniczego na Pomorzu, a powstawał w wyniku uzgodnień i porozumień zawieranych z trzema ministerstwami rządu koalicji PO-PSL. Projekt ma również poparcie zdecydowanej większości mieszkańców Gdyni.

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo uzyskał wszystkie, wymagane przepisami, decyzje i zgody właściwych urzędów. Został sporządzony Test Prywatnego Inwestora, przygotowany przez renomowaną firmę audytorską PriceWaterhouseCoopers, która wykazała, że budowa lotniska cywilnego Gdynia-Kosakowo jest zasadna oraz że udziałowcy publiczni działają tak, jak racjonalnie postępujący i kierujący się względami ekonomicznymi inwestor, a tym samym przepisy o dozwolonej pomocy publicznej nie zostały naruszone.

Miasto Gdynia i Gmina Kosakowo są zdeterminowane, by kontynuować prace nad stworzoną infrastrukturą lotniskową i wykorzystać ją dla rozwoju regionu.


 

Zobacz także:

-> list otwarty prezydenta Gdyni do polskich polityków i dziennikarzy 


odpowiedź posła do Parlamentu Europejskiego Pawła Kowala


List intencyjny w sprawie realizacji projektu zaadoptowania, rozszerzenia oraz wykorzystania bazy Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni na potrzeby działalności lotnictwa cywilnego podpisany piątek 29 kwietnia 2005 r. w Gdyni przez Ministra Obrony Narodowej, Dowódcę Marynarki Wojennej, władze Województwa Pomorskiego, prezydentów Gdyni, Gdańska i Sopotu, Prezesa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy oraz Wójta Gminy Kosakowo 


wybrane przykłady duoportów w aglomeracjach równych lub mniejszych niż trójmiejska