Co nowego

Lepiej przygotowani na zmiany klimatyczne

Gdynia z lotu ptaka, fot. Michał Puszczewicz

Gdynia z lotu ptaka, fot. Michał Puszczewicz

06.09.2019 r.

Zmiany klimatyczne przybierają na sile, a konsekwencje może obserwować każdy z nas. Jest to także wyzwanie dla administracji samorządowej, dlatego Prezydent Miasta Gdyni we współpracy z Ministrem Środowiska przygotował Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Gdyni do roku 2030 zawierający analizę skutków zachodzących zmian i określający działania, mające na celu zmniejszenie ich negatywnych konsekwencji. Został uchwalony przez Radę Miasta Gdyni w kwietniu tego roku, a koordynacją jego wdrażania zajmie się Bartosz Frankowski – nowo powołany pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. adaptacji do zmian klimatu.

Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Gdyni do roku 2030 został przyjęty przez Radę Miasta Gdyni 24 kwietnia 2019 roku. Dokument powstał w ramach projektu Ministerstwa Środowiska, realizowanego we współpracy z Gdynią i innymi 43 polskimi miastami powyżej 100 tys. mieszkańców.
 
- Działania, które podejmujemy, są spójne z polityką Unii Europejskiej i kraju w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Wpisują się także w politykę rozwoju Gdyni wyrażoną w dokumentach strategicznych i planistycznych Miasta. Plan adaptacji ma na celu przystosowanie Miasta do zmian klimatu, zmniejszenie jego podatności na zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk i ich pochodnych - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Plan został opracowany metodą partycypacyjną, czyli przy udziale organizacji pozarządowych, jednostek naukowych i uczelni wyższych, przedstawicieli administracji, w tym urzędów odpowiadających za stan środowiska, policji, straży pożarnej i wreszcie przedsiębiorców – dodaje prezydent. 
 
Michał Guć, wiceprezydent ds. innowacji, który odpowiada m.in. za działania środowiskowe, przybliża założenia Planu: - Oprócz diagnozy i opisu uwarunkowań środowiskowych Gdyni to przede wszystkim katalog działań, mających zapobiegać występowaniu lub ograniczać skutki występowania w Gdyni klęsk żywiołowych, spowodowanych globalnymi zmianami klimatycznymi. Wiele projektów jest już w trakcie realizacji i są to takie działania i projekty miejskie, które mają wpływ na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i te, które zwiększają małą retencję na terenach zabudowanych. Każdy gdynianin posiadający odpowiednie miejsce może otrzymać dotację na założenie własnego ogrodu deszczowego. Suma takich małych działań znakomicie uzupełnia duże miejskie działania inwestycyjne.Mniej dwutlenku węgla

Gdynia już od wielu lat konsekwentnie stawia na projekty, mające na celu ograniczenie emisji do atmosfery tak zwanych gazów cieplarnianych, zwłaszcza dwutlenku węgla (CO2). Transport publiczny jest rozwijany w sposób zrównoważony i oparty w dużej części na taborze, który w ogóle go nie emituje, na trolejbusach. Zakup 30 nowych trolejbusów zmienił oblicze gdyńskiej komunikacji. Temu samemu celowi będzie służyć budowa węzłów przesiadkowych przy stacjach PKP Gdynia Chylonia i Gdynia Karwiny, a w przyszłości także przy stacji Gdynia Główna.

Nowe trolejbusy Trollino 18, fot. Kamil Złoch

Transport zrównoważony to także znaczący udział rowerów w poruszaniu się po mieście. Cały czas rozbudowywana jest infrastruktura rowerowa i promuje się rower także jako pojazd transportowy. W tych dniach Gdynia jest gospodarzem V Ogólnopolskiego Zlotu Rowerów Cargo, a od kilku miesięcy mogą z nich korzystać gdyńskie firmy i to całkowicie za darmo.

Rowery cargo, fot. Lechosław Dzierżak

Wyzwaniem jest zmiana przyzwyczajeń transportowych sporej części mieszkańców. Jeśli uda się ograniczyć emisję spalin z samochodów, to w zestawieniu z opisanymi działaniami będziemy na dobrej drodze, by zmniejszyć tempo zmian klimatycznych.


Buspasy w ul. Morskiej, fot. Kamil Złoch

Ekologia w budynkach

Mniej dostrzegana, ale nie mniej istotna jest termomodernizacja budynków komunalnych, w tym szkół i przedszkoli, a także budynków mieszkalnych w ramach projektów europejskich, w tym w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji.

Jedna z gdyńskich termomodernizacji, fot. gdynia.pl

I wreszcie działanie, które Gdynia zapoczątkowała już dawno temu - od 20 lat mieszkańcy mogą likwidować stare piece na węgiel lub drewno  i przy pomocy finansowej Miasta, OPEC i PGE wymienić je na ekologiczne źródło ciepła lub przyłączyć się do miejskiej  sieci grzewczej.

Duża i mała retencja

Przewiduje się, że do 2050 roku znacząco zwiększy się ilość opadów atmosferycznych i coraz częściej pojawiać się będą deszcze nawalne, mogące powodować powodzie, podtopienia i osuwiska gruntów. Receptą na te groźne dla życia i mienia mieszkańców zjawiska pogodowe jest jednoczesne inwestowanie w budowę i modernizację kanalizacji deszczowej, budowa zbiorników retencyjnych i zwiększanie w mieście tak zwanej małej retencji.

Tej ostatniej służą wszystkie tereny zielone, a w sposób szczególny ogrody deszczowe, zielone dachy i wymiana nieprzepuszczalnych dla wody powierzchni parkingów, boisk szkolnych na powierzchnie, przez które woda może swobodnie wniknąć do gruntu.

Ogród deszczowy przy InfoBoksie, fot. gdynia.pl

Gdynia kontynuuje inwestycje, związane z rozwojem systemu gospodarowania wodami opadowymi - w ramach II i III części projektu „deszczówkowego”, który otrzymał dofinansowanie ze środków UE w wysokości około 63 mln zł. Kolejne boiska szkolne zyskają przepuszczalne nawierzchnie. Powstaje Park Centralny.

Budowa kanalizacji deszczowej w rewitalizowanym obszarze ZOH, fot. gdynia.pl

W dzielnicach sadzone są drzewa i krzewy, a w ramach Budżetu Obywatelskiego powstanie dziewięć parków „kieszonkowych”. Tereny zielone już dawno nie są traktowane w Gdyni wyłącznie jako urozmaicenie miejskiego krajobrazu, ale stanowią ważny składnik systemu, chroniącego przed skutkami zmian klimatu.