Co nowego

Nowy projekt planu dla terenu w Śródmieściu

Fragment ortofotomapy gdyńskiego Śródmieścia, widoczne budynki, ulice i działki, czerwonym kolorem zaznaczony obszar przy ul. 10 Lutego

Projekt planu dotyczy obszaru w Śródmieściu Gdyni - na fragmencie mapy zaznaczonego czerwoną, przerywaną linią

08.12.2022 r.

Nowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trafia do publicznego wglądu. Tym razem nowe zapisy dotyczą terenu w gdyńskim Śródmieściu, u zbiegu ulic 10 Lutego, Abrahama i Batorego.


Od 10 grudnia 2022 roku do 10 stycznia 2023 roku wyłożony jest do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni - rejon ulic 10 Lutego, A. Abrahama i S. Batorego.

Celem sporządzania projektu planu jest umożliwienie realizacji nowego budynku usługowego uzupełniającego pierzeję ulicy 10 Lutego i wpisującego się w istniejącą tkankę miejską. Projekt planu zakłada również zwiększenie ochrony konserwatorskiej budynku przy ul. 10 Lutego 9 w stosunku do ustaleń planu obowiązującego.

Z projektem planu można się zapoznać w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN oraz w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. Projekt planu jest dostępny także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni, na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w dniu 21 grudnia 2022 roku o godzinie 17:00.

Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej będą dostępne na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany w zakładce przedmiotowego planu od dnia 14 grudnia 2022 roku. W przypadku pytań, pomocą służą także pracownicy Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do prezydenta miasta Gdyni. Uwagi można składać do dnia 24 stycznia 2023 roku, w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej projektu planu.

Uwagi do projektu planu zostaną rozpatrzone przez prezydenta miasta Gdyni. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni, na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.