Co nowego

Po 41. sesji Rady Miasta Gdyni

Opis alternatywny

24.03.2010 r.

24 marca 2010 r. odbyła się XLI, w bieżącej V kadencji sesja Rady Miasta Gdyni.
Radni przegłosowali 31 uchwał.

Plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejon Mola Rybackiego, obejmujący obszar o powierzchni 18,86 ha - Molo Rybackie oraz tereny u nasady Mola ograniczone ulicami: J. Waszyngtona, św. Piotra, Śledziową i A. Hryniewickiego - to najważniejsza z głosowanych uchwał, mająca priorytetowe znaczenie dla Gdyni.

Jest to bowiem, jak powiedział prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, niezwykły impuls rozwojowy dla naszego Miasta.

Plan zakłada:

- zachowanie ogólnodostępnego, publicznego charakteru ulic, placów, promenad nawodnych, wskazanych w planach przejść publicznych oraz głównych wypoczynkowych wnętrz kwartałów zabudowy. Nie dopuszcza się wygradzania tych terenów;

- w linii równoległej do Nabrzeża Kutrowego w parterach budynków realizowanych wzdłuż ciągów usługowych ograniczenie zakresu dopuszczalnych usług do: gastronomii i usług hotelarskich (południowa ekspozycja zapewnia doskonałe warunki dla realizacji tego typu usług);

- wschodni kraniec molo południowego jest obszarem przeznaczonym na ogólnodostępny park miejski, reprezentacyjne usługi publiczne kulturalno - muzealno - wystawiennicze wraz z usługami towarzyszącymi. W tym właśnie miejscu planowane jest utworzenie muzeum żeglarstwa, jako filii Centralnego Muzeum Morskiego;

- powstanie przystani morskiej z usługami towarzyszącymi obejmującej Nabrzeże Kutrowe, Islandzkie, Angielskie, Rybne oraz Pirs nr 1;

- w planie zagospodarowania przestrzennego znalazł się również zapis dotyczący wysokości zabudowy na tym obszarze. I tak: na terenie tym może powstać drugi po Sea Towers wysoki budynek (do wysokości 90 m, czyli takiej jaką ma niższa wieża Sea Towers), ponadto mogą powstać trzy mniejsze dominanty: jedna 54 m oraz dwie 36 metrowe. Pozostała zabudowa nie może być wyższa niż 4-5 kondygnacji.

Ponadto wśród przegłosowanych uchwał znalazły się m.in.:

- uchwała dotycząca przyjęcia raportu z realizacji w 2009 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Gminny Program opiera się na realizacji zaplanowanych, sukcesywnie prowadzonych działań;

- uchwała dotycząca zatwierdzenia projektu edukacyjnego: "Warsztaty filmowe dla dzieci niesłyszących - obraz filmowy jako sposób komunikacji", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konkurs na dofinansowanie ogłosił Urząd Marszałkowski. Wysokość wnioskowanej w projekcie kwoty dofinansowania wynosi 582 758 zł. Jest to projekt adresowany do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni dla dzieci i młodzieży niedosłyszącej. Dzięki projektowi dzieci i młodzież z tej placówki będą mogły m.in. uczestniczyć w warsztatach filmowych;

- uchwała dotycząca udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytku.

I tak przyznaje się dotacje (w wysokości nie większej niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac) na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy następujących zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, podanym niżej wnioskodawcom:

1. Kamienica,  ul. Abrahama 28, nr w rej. zab. A-1845

dotacja na remont elewacji, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku, w wysokości do 287 773,79 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy i 79/100),

2. Willa "Szczęść Boże", ul. I Armii Wojska Polskiego 6, nr w rej. zab. 1038

dotacja na projekt budowlany rewitalizacji, dla właścicieli budynku, w wysokości do 52 500,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset i 00/100),

3. Willa, ul. Chylońska 112, nr w rej. zab. 1141

dotacja na remont dachu, wymianę i rekonstrukcję stolarki okiennej i restaurację drzwi wejściowych, dla właściciela budynku, w wysokości do 177 600,08 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset i 8/100),

4. Dom Żeglarza Polskiego, ob. Akademia Morska, al. Jana Pawła II 3, nr w rej. zab. 1150

dotacja na remont elewacji zachodniej w części wysokiej i średniej, dla Stowarzyszenia "Zabytkowa Gdynia", w wysokości 103 259,00 zł (słownie złotych: sto trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć i 00/100),

5. Budynek Sądu Rejonowego, pl. Konstytucji 3 Maja 5. nr w rej. zab. 1258

dotacja na remont elewacji i wyminę okien w piwnicy, dla Stowarzyszenia "Zabytkowa Gdynia", w wysokości do 391 587,40 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem i 40/100),

6. Budynek mieszkalny, d. F. E. BGK, ul. 3 Maja 27-31, nr w rej. zab. 1036

dotacja na renowację okna klatki schodowej nr II, dla Wspólnoty Mieszkaniowej "Bankowiec", w wysokości do 43 933,58 zł (słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści trzy i 58/100),

7. Budynek mieszkalny, d. dom podoficerski FKW, ul. Morska 67, nr w rej. zab. 1771

dotacja na rekonstrukcję nawierzchni podwórza zachodniego, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku, w wysokości do 53 510,45 zł, (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć i 45/100),

8. Budynek mieszkalny, dawny dom czynszowy Antoniego i Bronisławy Konopków, ul. Słupecka 9, nr w rej. zab. A-1856

dotacja na remont dachu i dokumentację remontu elewacji, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku, w wysokości do 51 079,59 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt dziewięć i 59/100),

9. Kamienica Hundsdorffów, ul. Starowiejska 7/Abrahama 2, nr w rej. zab. 1160

dotacja na renowację zewnętrznej stolarki drzwiowej i poręczy dla współwłaścicieli budynku, w wysokości do 31 793,86 zł (słownie złotych: trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy i 86/100),

10. Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja, ul. Św. Mikołaja 1, nr w rej. zab. A-1823

dotacja na remont dachu dla parafii p.w. św. Mikołaja w wysokości do 32 281,67 zł (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden i 67/100),

Przyznaje się dotacje (w wysokości nie większej niż 30% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac) na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy następujących budynkach położonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, podanym niżej wnioskodawcom:

1. Budynek mieszkalny, ul. Bema 27A

dotacja na remont balkonów, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku w wysokości do 13 283,94 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy i 94/100),

2. Kamienica, ul. Kilińskiego 9

dotacja na remont elewacji, dla właścicielki budynku w wysokości do 24 445,72 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć i 72/100),

3. Kamienica, ul. Kilińskiego 10

dotacja na remont czterech balkonów dla współwłaścicieli budynku w wysokości do 8 250,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt i 00/100),

4. Kamienica, skwer Kościuszki 22

dotacja na remont dachu stromego, dla współwłaścicieli budynku, w wysokości do 35 859,34 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć i 34/100),

5. Budynek mieszkalny, al. Piłsudskiego 50B

dotacja na renowację elewacji, dla Wspólnoty Mieszkaniowej w wysokości do 119 335,20 zł (słownie złotych: sto dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści pięć i 20/100),

6. Kamienica, ul. Starowiejska 32

dotacja na remont elewacji frontowej, bocznej i tylnej, dla współwłaścicieli budynku w wysokości do 56 474,09 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery i 09/100),

7. Kamienica, ul. Świętojańska 71

dotacja na remont elewacji frontowej, dla współwłaścicieli budynku, w wysokości do 13 729,20 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć i 20/100),

8. Kamienica, ul. Świętojańska 91

dotacja na remont elewacji, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku w wysokości do 20 655,89 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć i 89/100),

9. Budynek mieszkalny, ul. Władysława IV 23

dotacja na renowację elementów klinkierowych elewacji, dla Wspólnoty Mieszkaniowej w wysokości do 13 613,33 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy sześćset trzynaście i 33/100),

10. Kamienica, ul. Wójta Radtkego 43

dotacja na remont elewacji, balkonów, obróbkę blacharską, wymianę rynien i rur spustowych, dla Wspólnoty Mieszkaniowej, w wysokości do 30 021,87 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy dwadzieścia jeden i 87/100).