Co nowego

Po XX Sesji Rady Miasta Gdyni

Opis alternatywny

20.04.2016 r.

W środę 20 kwietnia odbyła się XX Sesja Rady Miasta. W sumie przyjęto 41 uchwał, w tym jedną rezolucję. Dzięki niej, Gdynia zapewni czasowe wsparcie i zaspokojenie potrzeb dwóm polskim rodzinom, z dotkniętego konfliktem Donbasu. Ponadto, ponownie, tym razem ostatecznie przyjęto uchwały związane z reformą oświatową.

Wśród przyjętych uchwał znalazły się również:

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej.
Studium określa obszar objęty planem jako strefę miejską oraz tereny leśne w granicach Gdyni. Część obszaru, w rejonie północnej granicy planu, znajduje się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W zakresie struktury funkcjonalnej - Studium wskazuje na obszarze objętym planem następujące kierunki zmian w przeznaczeniu terenów:
1) wzdłuż ulic Chwarznieńskiej i Rolniczej - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny usług (z dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. sprzedaży do 2000 m2),
2) w centralnej części obszaru planu - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oraz tereny usług sportu i rekreacji oraz tereny usług oświaty,
3) we wschodniej i zachodniej części obszaru planu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i małych domów mieszkalnych,
4) w zachodniej części obszaru planu: tereny usług zdrowia.
W zakresie komunikacji Studium wskazuje:
1) droga zbiorcza klasy Z 1/2+1 (1/4) - Chwarznieńska,
2) drogi zbiorcze klasy Z 1/2+1 - Rolnicza, Kielecka,
3) droga zbiorcza klasy Z 1/2 - Witomińska,
5) ważniejsze lokalne trasy rowerowe


W sprawie podjęcia współdziałania z gminami tworzącymi obszar funkcjonalny Dolina Logistyczna w dziedzinie rozwoju gospodarczego, rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami oraz rozwoju transportu.
Wyraża się zgodę na podjęcie współdziałania z: Kosakowem, Liniewem, Redą, Rumią, Wejherowem oraz Gminą Miasta Wejherowa w dziedzinie rozwoju gospodarczego, rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami oraz rozwoju transportu.
Przyjmuje się do realizacji na obszarze Gdyni:
1) Strategię Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050;
2) Program Operacyjny w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050;
3) Program Operacyjny w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050;
4) Program Operacyjny w zakresie rozwoju transportu dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050.


W sprawie podjęcia współdziałania z gminami tworzącymi obszar funkcjonalny Nadmorski Obszar Usługowy NORDA w dziedzinie rozwoju gospodarczego, rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami oraz promocji.
Projekt NORDA - Północny Biegun Wzrostu realizowany jest przez 21 jednostek samorządu
terytorialnego oraz 4 partnerów społeczno-gospodarczych, z wykorzystaniem funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. W ramach Projektu, we współpracy z międzygminnymi zespołami merytorycznymi składającymi się z przedstawicieli gmin tworzących obszary funkcjonalne Nadmorski Obszar Usługowy NORDA i Dolina Logistyczna, opracowano projekty następujących dokumentów:
1) Strategia Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050;
2) Program Operacyjny w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050;
3) Program Operacyjny w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050;
4) Program Operacyjny w zakresie promocji dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050;
5) Strategia Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050;
6) Program Operacyjny w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050;
7) Program Operacyjny w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050;
8) Program Operacyjny w zakresie rozwoju transportu dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050.


W sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz w Miastach i Gminach Objętych Porozumieniami Komunalnymi na lata 2016-2025"
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z 16 grudnia 2010 roku nałożyła na gminy obowiązek uchwalania planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. Jednocześnie określono w ustawie zasadę, iż dla gmin objętych porozumieniem komunalnym - plan taki przyjmuje gmina, której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Zaktualizowany plan transportowy obejmuje wszystkie zagadnienia, które wykazane zostały w wymienionej ustawie oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Aktualizacja Planu Transportowego ma na celu uwzględnienie zmian w zakresie inwestycji, w szczególności infrastrukturalnych i taborowych, planowanych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Projekt został uzgodniony z właściwymi organami sąsiednich gmin oraz poddany został konsultacjom społecznym.


W sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.
W budżecie Gdyni na 2016 r. na dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru, zaplanowane zostały środki w wysokości 1 014 579 zł. Dotacje są kierowane na prace remontowe, które są konieczne ze względu na zły stan techniczny budynków oraz na prace, które są bardzo pilne i mają znaczenie dla wizerunku miasta. Przewidziano dofinansowanie prac wykorzystując dostępne środki, rozdzielając je pomiędzy uprawnionych wnioskodawców. Dla budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków proponuje się przyznać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 70 % kwoty określonej w kosztorysie. Dla wniosku nr 3 dotację określono kwotowo. Dla budynków położonych na obszarach zabytkowych proponuje się przyznać dotacje w wysokości 50 % lub 30 % (w zależności od grupy wg. regulaminu) na zakwalifikowane prace.


Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Miasta Gdyni
Zgodnie z art.17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Rada Miasta, z uwzględnieniem ust. 1 i 2, ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art.58 ust. 2. Zmiana jest spowodowana reorganizacją sieci szkół. Likwidacji ulega Gimnazjum nr 14 przy ul. Płk. Dąbka. Rejon Gimnazjum nr 14 zostaje podzielony między Gimnazjum nr 17 przy ul. Sucharskiego i nowopowstałe Gimnazjum nr 28 przy ul. Dickmana 14.

Projekty uchwał dostępne są pod adresem www.gdynia.pl/wladze/rada/8588_111266.html