Co nowego

Potok Wiczliński - zaczynamy budowę!

Podpisanie umów na budowę Potoku Wiczlinskiego. Na zdjęciu od lewej: Jakub Ubych, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. dzielnic, Hieronim Szukalski, przedstawiciel Zakładu Projektowo-Wykonawczego H-BUD, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni i Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju // fot. Kamil Złoch

Podpisanie umów na budowę Potoku Wiczlinskiego. Na zdjęciu od lewej: Jakub Ubych, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. dzielnic, Hieronim Szukalski, przedstawiciel Zakładu Projektowo-Wykonawczego H-BUD, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni i Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju // fot. Kamil Złoch

07.10.2019 r.

Woda popłynie znowu korytem Potoku Wiczlińskiego, a nie poza nim. Gdynia rozpoczyna jedną ze strategicznych inwestycji związanych z odprowadzaniem wód opadowych – odtworzenie Potoku Wiczlińskiego. 7 października Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni podpisał umowę z Hieronimem Szukalskim, przedstawicielem wykonawcy inwestycji, jakim jest Zakład Projektowo-Wykonawczy H-BUD. Koszt przedsięwzięcia to 33 miliony złotych.
 
Do przetargu na realizację tej kluczowej dla zachodnich dzielnic Gdyni inwestycji przystąpiło czterech wykonawców, z których wybrana została firma ZPW H-BUD H. Szukalski z Sopotu, specjalizująca się w budowie obiektów hydrotechnicznych.
 
- Bardzo się cieszę, że przystępujemy do kolejnej realizacji niezwykle ważnej i oczekiwanej przez mieszkańców naszego miasta inwestycji. Dynamicznie postępująca urbanizacja musi iść w parze z odpowiedzialną polityką ekologiczną, a do takich należy zagospodarowywanie wód opadowych i roztopowych. Choć inwestycja powstanie na obszarze Chwarzna-Wiczlina, to będzie miała wpływ na jakość życia w całej Gdyni – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
 


Inwestycja będzie realizowana dzięki bardzo wysokiemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przekazanemu za pośrednictwem Ministerstwa Środowiska. Podpisywana umowa na wykonanie jest pierwszym z dwóch zadań realizowanych w obszarze Potoku Wiczlińskiego. Wykonawca po zrealizowaniu zadania otrzyma wynagrodzenie w wysokości 33 milionów złotych. Prace będą trwały dwa lata.
 
- To kolejne postępowanie przetargowe, w którym mogliśmy dokonać wyboru najlepszej oferty z kilku propozycji. Widzimy coraz większe zainteresowanie gdyńskimi inwestycjami wśród wykonawców, a to powoduje korzystniejsze warunki dla miasta, a przede wszystkim Gdynian. Bardzo się cieszę, że po okresie przygotowywania strategicznych projektów przeszliśmy do etapu ich budowy i w przeciągu miesiąca możemy podpisać umowę na kolejną bardzo dużą inwestycję. Przypomnę, że miesiąc temu cieszyliśmy się z oddania jednej z najnowocześniejszych szkół w Polsce, a dwa tygodnie temu podpisaliśmy umowę na budowę Węzła Integracyjnego Chylonia – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
 
Potok Wiczliński to naturalny ciek wodny, który kiedyś odpowiadał za odprowadzanie wód deszczowych. Dzisiaj przez dynamiczny rozwój infrastruktury na terenie Chwarzna-Wiczlina tereny te uległy dużym przekształceniom. Zmiany przyczyniły się do zmniejszenia potencjału retencyjnego.
 
- Inwestycję można opisać z kilku perspektyw – to przede wszystkim zabezpieczenie przed lokalnymi podtopieniami, a związku z tym także możliwość budowy docelowej infrastruktury drogowej. Mieszkańcy będą mogli korzystać z niezwykle urokliwej trasy spacerowej, w ciągu której powstanie 26 progów retencyjnych, które podczas opadów deszczu będą się zamieniały w kaskady rzeczne. To inwestycja, która jest w pełnej harmonii z przyrodą – dodaje Jakub Ubych, pełnomocnik Prezydenta ds. dzielnic i radny miasta.
 
fot. Kamil Złoch

Zakres prac obejmuje:
· roboty przygotowawcze,
· usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym,
· odtworzenie koryta Potoku Wiczlińskiego wraz z regulacją istniejącego koryta na łącznej długości 2994 m oraz budową 26 progów retencyjnych,
· budowę suchego zbiornika retencyjnego „Wiczlino-Zielenisz" o pojemności 60 tys. 300 m3
· budowę suchego zbiornika retencyjnego „Obwodnica" na rzece Kaczej o pojemności 40 tys. 640 m3 sześciennych wraz z regulacją rzeki Kaczej na długości 468 m,
· przebudowę rowu przy ulicy Śliskiej,
· budowę przepustów, w tym przepustu pod obwodnicą Trójmiasta,
· modernizację istniejącej drogi leśnej jako drogi eksploatacyjnej potoku oraz budowę nowych odcinków dróg eksploatacyjnych i oświetlenia budowli przy zbiorniku.
 
Wymienione prace to pierwszy etap tego projektu, w drugim zostanie wybudowany m.in. zbiornik retencyjny „Wiczlino-Szkoła”, wraz z drogą eksploatacyjną i oświetleniem.
 
Zadania, realizowane w ramach dwóch dużych projektów „deszczówkowych” są kontynuacją działań inwestycyjnych, podjętych w ramach projektu pod nazwą „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni”. Wartość tego projektu wyniosła ponad 30 milionów złotych, przy unijnym dofinansowaniu w kwocie 24,8 mln złotych
 
Projekty realizowane są przy wsparciu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. Łączna suma przyznanych Gdyni dotacji na projekty gospodarowania wodami opadowymi to prawie 88 milionów złotych. Nasze miasto pozyskało ok. 9% wszystkich środków rozdysponowanych na obszar całego kraju dla projektów tego typu.