Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów
Co nowego

Przedszkola, oddziały przedszkolne – nabór uzupełniający

// Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

// Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

15.05.2020 r.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021.

Strona do logowania: www.gdynia.pl/rekrutacja 

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnej z wybranych placówek mogą w dniach od 18 maja od godz. 12.00 do 22 maja 2020 r. do godz. 16.00 złożyć wniosek o przyjęcie do placówki, która dysponuje wolnymi miejscami. Tak jak w podstawowej rekrutacji, rodzice mogą wybrać maksymalnie trzy placówki. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń!

                       Lista wolnych miejsc w gdyńskich przedszkolach samorządowych:

l.p. Numer przedszkola Adres Adres e-mail Nr telefonu Liczba wolnych miejsc/rok ur.
1. Przedszkole nr 4 ul. Tatrzańska 18
81-313 Gdynia
przedszkole@p4.edu.gdynia.pl 58 621 63 99 13 (2017-2016)
2. Przedszkole nr 9 ul. Bpa Dominika 5
81-402 Gdynia
przedszkole@p9.edu.gdynia.pl 58 622 26 51 7 (2017)
3. Przedszkole nr 21 „Demptusiowo” ul. Demptowska 42
81-094 Gdynia
przedszkole@p21.edu.gdynia.pl 508 801 520 18 (2017-2016)
4. Przedszkole nr 25 ul. A. Necla 14
81-377 Gdynia
przedszkole@p25.edu.gdynia.pl 699 909 234 9 (2017)
4 (2016)
7 (2015-2014)
5. Przedszkole nr 30 ul. Zielona 53
81-197 Gdynia
przedszkole@p30.edu.gdynia.pl 58 665 82 88 6 (2017)
3 (2015-2016)
5 (2014-2015)
6. Przedszkole nr 42 „Pod Modrzewiem” ul. Płk. Dąbka 199A
81-155 Gdynia
przedszkole@p42.edu.gdynia.pl 58 625 08 96 2 (2016)
3 (2014-2015)
7. Przedszkole nr 52 ul. I. Krasickiego 4
81-385 Gdynia
przedszkole@p52.edu.gdynia.pl 58 661 32 62 3 (2014-2015)


                                           Lista wolnych miejsc w oddziałach   
                                   przedszkolnych w szkołach podstawowych:
                                                   (dla dzieci 6 i 5 letnich)

l.p. Numer szkoły
podstawowej
Adres Adres e-mail Nr telefonu Liczba wolnych  miejsc
1. SP 6 ul. Cechowa 22
81-197 Gdynia
sekretariat@sp6.edu.gdynia.pl 58 625 40 25 18
2. SP 8 ul. Orłowska 27/33
81-522 Gdynia
sekretariat@sp8.edu.gdynia.pl 58 624 84 62 4
3. SP 10 ul. Morska 192
81-006 Gdynia
sekretariat@sp10.edu.gdynia.pl 58 623 06 33 53
4. SP 12 ul. Stawna 4/6
81-629 Gdynia
sekretariat@sp12.edu.gdynia.pl 58 624 23 63 29
5. SP 13 ul. Halicka 8
81-506 Gdynia
sekretariat@sp13.edu.gdynia.pl 58 622 23 43 9
6. SP 16 ul. Chabrowa 43
81-079 Gdynia
sekretariat@sp16.edu.gdynia.pl 58 623 85 67 18
7. SP 17 ul. Grabowo 12
81-265 Gdynia
sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl 58 620 89 78 29
8. SP 21 ul. Jana z Kolna 5
81-351 Gdynia
sekretariat@sp21.edu.gdynia.pl 58 620 88 67 18
9. SP 23 ul. Grottgera 19
81-438 Gdynia
sekretariat@sp23.edu.gdynia.pl 58 622 07 33 35
10. SP 26 ul. Tatrzańska 40
81-313 Gdynia
sekretariat@sp26.edu.gdynia.pl 58 620 66 64 26
11. SP 29 ul. P. Ściegiennego 8
81-257 Gdynia
sekretariat@sp29.edu.gdynia.pl 58 623 12 44 38
12. SP 31 ul. Chylońska 227
81-007 Gdynia
sekretariat@sp31.edu.gdynia.pl 58 782 11 51 60
13. SP 33 ul. Godebskiego 8
81-134 Gdynia
sekretariat@sp33.edu.gdynia.pl 58 625 04 01 7
14. SP 34 ul. L. Cylkowskiego 5
81-465 Gdynia
sekretariat@sp34.edu.gdynia.pl 58 622 14 34 18
15. SP 35 ul. Uczniowska 1
81-647 Gdynia
sekretariat@sp35.edu.gdynia.pl 58 624 09 74 3
16. SP 39 ul. Adm. Unruga 88 
81-153 Gdynia
sekretariat@sp39.edu.gdynia.pl 58 625 09 71 11
17. SP 40 ul. Rozewska 33
81-055 Gdynia
sekretariat@sp40.edu.gdynia.pl 58 623 25 88 41
18. SP 42 ul. L. Staffa 10
81-597 Gdynia
sekretariat@sp42.edu.gdynia.pl 58 629 20 00 8
19. SP 43 ul. Porębskiego 21
81-185 Gdynia
sekretariat@sp43.edu.gdynia.pl 58 625 57 09 25
20. SP 44 ul. Sucharskiego 10
81-157 Gdynia
sekretariat@sp44.edu.gdynia.pl 58 625 48 25 13
21. SP 46 ul. Chwaszczyńska 26
81-571 Gdynia
sekretariat@sp46.edu.gdynia.pl 58 629 12 69 27
22. SP 47 ul. Nagietkowa 73
81-589 Gdynia
sekretariat@sp47.edu.gdynia.pl 58 629 00 37 34
23. SP 51 ul. Słowackiego 53
81-392 Gdynia
sekretariat@sp51.edu.gdynia.pl 58 621 72 24 43


Przebieg rekrutacji uzupełniającej:

 
18 maja o godz. 12.00 – uruchomienie strony internetowej dla rodziców z wnioskiem o przyjęcie i kompletem oświadczeń potwierdzających wybór danego kryterium.
           
Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany:
- wypełnić wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, następnie wydrukować go i podpisać,
- wydrukować i podpisać oświadczenia potwierdzające wybór wskazanych we wniosku  kryteriów, 
następnie przesłać dokumenty w formie skanów na adres e-mail placówki pierwszego wyboru najpóźniej do 22 maja do godz. 16.00. W późniejszym czasie będzie można uzupełnić dokumentację w postaci papierowej.
 
WAŻNE: Rodzice, którzy nie mają możliwości wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych i przesłania ich w formie online powinni bezpośrednio skontaktować się z przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 
28 maja o godz. 15.00 - listy dzieci zakwalifikowanych oraz listy dzieci niezakwalifikowanych.
 
do 2 czerwca do godz. 17.00 rodzice  muszą  potwierdzić (online, telefonicznie) chęć zapisu dziecka w placówce, do której zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia w terminie oznacza rezygnację z miejsca!                                                                                                  
5 czerwca 2020 r. o godz. 15.00 - listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych.  
 
Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzać na dwa następujące sposoby:
    - logując się na stronie internetowej dla rodziców,
    - kontaktując się z placówką pierwszego wyboru (telefon, e-mail).

Procedura odwoławcza:
1. Rodzice  dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować do komisji rekrutacyjnej, w przedszkolu/szkole o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka, do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (tj. od 6 do 12 czerwca włącznie).
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica.
3. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez komisję rekrutacyjną.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania  odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicowi służy skarga do sądu administracyjnego.
 
31 sierpnia ponownie zostanie opublikowana lista wolnych miejsc. Rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2018 możliwa będzie w przypadku wolnych miejsc, od 31 sierpnia 2020 r.
                                                   
                                                                    KRYTERIA USTAWOWE

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Liczba punktów
1. Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór oświadczenia będzie dostępny w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 1) 110 pkt
2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 110 pkt
3. Niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.) Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 110 pkt
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.) Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 110 pkt
6. Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia będzie dostępny w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 2). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 110 pkt
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 110 pkt

                                               
             KRYTERIA SAMORZĄDOWE

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Liczba punktów
1. Dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się - kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się - zał. nr 3 55 pkt
2. Dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się w systemie dziennym Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym - zał. nr 4 20 pkt
3. Dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się
w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja
(kryterium tego nie można zaznaczyć, jeżeli starsze dziecko kończy etap przedszkolny/szkolny i w roku szkolnym na który przeprowadzana jest rekrutacja nie będzie już uczęszczać do przedszkola/oddziału przedszkolnego)
Oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się - zał. nr 5 10 pkt
4. Dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie - kryterium dotyczy tylko przedszkoli Oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej - zał. nr 6 8 pkt
5. Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia - zał. nr 7 5 pkt
6. Przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) Oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – zał. nr 8 2 pkt
Przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę   
zastępczą nad dzieckiem.