Co nowego

Rozejrzyj się w Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Anna Dobkowska, główny specjalista Referatu ds. Osób z Niepełnosprawnością i Aleksandra Szwaba, kierownik Referatu ds. Wdrażania Dostępności prowadzą szkolenie dla Straży Miejskiej w Gdyni w ramach projektu

Anna Dobkowska, główny specjalista Referatu ds. Osób z Niepełnosprawnością i Aleksandra Szwaba, kierownik Referatu ds. Wdrażania Dostępności prowadzą szkolenie dla Straży Miejskiej w Gdyni w ramach projektu "Urząd dostępny". Fot. Magda Śliżewska

03.12.2022 r.

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Stanowi on okazję do podjęcia tematu ich udziału w życiu społecznym, ich praw oraz problemów, z którymi borykają się na co dzień.


Obchodzone corocznie 3 grudnia święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Prze trzy dekady podejście do problemów osób z niepełnosprawnościami zmieniło się diametralnie, ale wciąż jest wiele do zrobienia.

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami ma przybliżać w pełni sprawnym szczęśliwcom wyzwania, z jakimi borykają się dzień w dzień osoby z bardzo różnymi niepełnosprawnościami; sprowokować, by rozejrzeć się wokół i dostrzec liczne bariery architektoniczne, komunikacyjne czy stereotypy. Jak na przykład za wysokie krawężniki, brak podjazdów, zbyt wąskie drzwi, za małe toalety, niedostosowane windy i niewystarczające komunikaty dźwiękowe czy wizualne. Czy też ograniczenia w dostępie do informacji – wiadomości bez lektora języka migowego, nieczytelne, przeładowane graficznie strony internetowe, zbyt drobną lub niekontrastową czcionkę. A także trudności ze znalezieniem pracy i stereotypowe postrzeganie osób z niepełnosprawnościami jako niezaradnych życiowo czy niezdolnych do podjęcia zatrudnienia.

Święto ma także uzmysławiać, jak ważna jest pomoc we włączaniu tych ludzi w życie społeczne oraz integracja w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. 

- Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami to okazja, by przypomnieć, że z powodu różnego rodzaju barier nie wszyscy w społeczeństwie mają równe szanse na funkcjonowanie. Aby pamiętać o tym na co dzień musimy rozwijać naszą wrażliwość i empatię – mówi prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. - W Gdyni pamiętamy o potrzebach osób z niepełnosprawnościami przez cały rok. Dążąc do tego, by miasto było dostępne dla każdego, wsłuchujemy się w głos tych, którzy znają problem od podszewki – Pełnomocnika Prezydenta Miasta na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz pracowników Wydziału Dostępności. Ponadto, aby lepiej rozumieć potrzeby osób zmagających się z różnymi niepełnosprawnościami oraz wiedzieć, jak je traktować, gdyńscy samorządowcy i pracownicy magistratu przechodzą szkolenia w ramach projektu „Urząd dostępny” – dodaje prezydent.

Również w ten dzień Wydział Dostępności Urzędu Miasta Gdyni ogłasza kolejną edycję konkursu „Gdynia bez barier". W tym roku już po raz 23.

Gala 20. edycji konkursu „Gdynia bez barier”. Na scenie Anna Dobkowska odbiera medal z rąk prezydenta Wojciecha Szczurka oraz Beaty Wachowiak-Zwarry, pełnomocniczki prezydenta miasta Gdyni ds. osób z niepełnosprawnością. Fot. Dawid Linkowski
Gala 20. edycji konkursu „Gdynia bez barier”. Na scenie Anna Dobkowska odbiera medal z rąk prezydenta Wojciecha Szczurka oraz Beaty Wachowiak-Zwarry, pełnomocniczki prezydenta miasta Gdyni ds. osób z niepełnosprawnością. Fot. Dawid Linkowski

MOPS - wsparcie na co dzień


Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w Gdyni to przede wszystkim pomoc w codzienności oraz aktywizacja pozwalająca na pełne i możliwie samodzielne życie.

- Staramy się, aby każdy mieszkaniec naszego miasta mógł jednakowo korzystać z jego zasobów i aktywności, których nie brakuje przez cały rok - zaznacza Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. - Miejska oferta skierowana do osób z niepełnosprawnościami opracowana została tak, aby nie tylko zapewniać wsparcie w wielu różnych aspektach życia codziennego, ale także aktywizować i wspierać wszechstronny rozwój.

Niepełnosprawność ma różne oblicza, a do każdego, kto jest nią w jakikolwiek sposób dotknięty należy podchodzić w sposób indywidualny. W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni znajduje się Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami, który działa w kierunku wspierania ich oraz usamodzielniania tak, aby mogli wieść dobre, aktywne życie i w pełni uczestniczyć w tym, co dzieje się w mieście.

- Nasz zespół od lat współuczestniczy w procesie aktywizowania osób z niepełnosprawnościami w różnych obszarach życia, m.in. poprzez kierowanie do wyspecjalizowanych placówek dziennych: warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowych domów samopomocy. Tutaj dotknięci niepełnosprawnościami mieszkańcy Gdyni mogą kontynuować rehabilitację społeczną i zawodową po zakończonej edukacji szkolnej – mówi Natalia Niemkiewicz-Ławicka, kierownik zespołu. - Dla osób, które oczekują na przyjęcie do wymienionych placówek, funkcjonują także 2 kluby terapii zajęciowej, gdzie przygotowano całodzienny program zajęć terapeutycznych - manualnych, kulinarnych i innych.

Do zadań Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnosciami należy przede wszystkim obsługa dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozwalają one na zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, m.in. poprzez możliwość kontynuowania nauki w szkołach policealnych i wyższych czy wspieranie zatrudnienia przez dofinansowanie do pobytu dzieci w żłobku/przedszkolu, a także zakupu sprzętu komputerowego i szkoleń z jego obsługi. Można także zdobyć wsparcie w uzyskaniu prawa jazdy czy dostosowaniu samochodu do indywidualnych potrzeb.

Ponadto, w ramach dofinansowania do likwidacji barier funkcjonalnych - głównie dla osób z niepełnosprawnościami z ograniczoną sprawnością ruchową - mieszkańcy Gdyni mogą starać się o dostosowanie zamieszkiwanych przestrzeni czy zakup sprzętów, które pomogą pokonać bariery i znacznie ułatwią codzienne funkcjonowanie.

W mieście od wielu lat realizowany jest również program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, w ramach którego zapewniane jest nie tylko wsparcie w czynnościach życia codziennego, takich jak zakupy czy podróż komunikacją miejską, ale także m.in. pomoc w dotarciu na wydarzenia kulturalne czy imprezę rodzinną. 

Wsparcie w Gdyni to nie tylko kwestie związane z powyższymi aspektami, ale także aktywizacja, zarówno w rozumieniu zawodowym jak i społecznym. Osoby z niepełnosprawnościami mogą m.in. uczęszczać na zajęcia Warsztatów Terapii Zajęciowej, do Klubów Terapii Zajęciowej lub do Środowiskowych Domów Samopomocy, które dysponują ofertą ukierunkowaną na wszechstronne wsparcie i rozwój uczestników. 

- W codziennej pracy, zarówno naszej jak i innych instytucji działających w obszarze pomocy społecznej, niezmiennie na pierwszym miejscu pozostaje człowiek - podkreśla Katarzyna Stec, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. - Niezależnie od uwarunkowań czy sytuacji, w jakiej znalazła się dana osoba, zawsze staramy się wypracować rozwiązanie, którego najbardziej potrzebuje. Obszar wsparcia osób dotkniętych niepełnosprawnościami jest bardzo szeroki. Realizujemy je m.in. poprzez usługi opiekuńcze, samopomocowe, a także doradztwo czy mieszkalnictwo chronione i specjalne. 

Szczegółowe informacje na temat wsparcia skierowanego do osób z niepełnosprawnościami uzyskać można kontaktując się z odpowiednim do miejsca zamieszkania Dzielnicowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (Rejonizacja – MOPS Gdynia) lub Zespołem ds. Osób z Niepełnosprawnościami (tel.: 58 728-27-14). 
 
O to, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły się rozwijać i w pełni korzystać z codzienności dba także Centrum Integracja, wspierające w wejściu lub powrocie na otwarty rynek pracy, Stowarzyszenie Cool-awi wspierające osoby o różnym stopniu niepełnosprawności poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz ich bliskich czy też zrzeszające osoby z terenu całego Trójmiasta Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, które zajmuje się integracją i rehabilitacją osób dotkniętych niepełnosprawnością. 

Pełna lista na stronie: Gdyńskie Centrum Zdrowia.
 
                                                   
                                                   Opracowanie: Alicja Choinka / MOPS Gdynia