Co nowego

Rozwijaj karierę z programem „30+ na start”

fot. materiały Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

fot. materiały Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

16.04.2021 r.

Masz więcej niż 30 lat i poszukujesz pracy? Weź udział w projekcie „30+ na start” realizowanym także w Gdyni. Rusza właśnie kolejny etap programu, który obejmie działaniami 55 osób z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.


Projekt to odpowiedź na potrzeby i problemy rynku pracy w Trójmieście i okolicach. Jego celem jest zwiększenie efektywności podejmowanych działań za pomocą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

– „30+ na start” to projekt, który proponujemy osobom nadal młodym, poszukującym zmiany w swoim życiu. To kompleksowe rozwiązania polegające na określeniu potencjału, wsparciu i doradztwie w kontekście konkretnej sytuacji zawodowej danego uczestnika. Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gdyni jest dla nas bardzo ważna, niezależnie od ich wieku. Podjęcie pracy zarobkowej to szansa na samorealizację, rozwój osobisty i godne życie. Projekt „30+ na start” odpowiada właśnie na te potrzeby – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Wsparcie będzie się odbywać poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz w zakresie poprawy sytuacji zawodowej już pracujących. W startującym właśnie etapie działaniami objętych zostanie łącznie 55 uczestników - 33 bezrobotnych oraz 22 pracujących, ale znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Udział w programie pomoże beneficjentom zdobyć nowe umiejętności oraz podnieść lub zmienić kwalifikacje zawodowe. To także szansa na poprawę sytuacji na rynku pracy dla tych osób, które są zatrudnione na podstawie umów krótkoterminowych lub cywilnoprawnych.

Kto może wziąć udziałw projekcie?


Projekt „30+ na start”  jest skierowany do mieszkańców Gdyni, Sopotu i Gdańska, a także powiatów puckiego i wejherowskiego.

Biorąc udział w projekcie, uczestnicy otrzymają pomoc w określeniu indywidualnej ścieżki zawodowej poprzez:
  • wsparcie psychologiczno-doradcze,
  • indywidualne poradnictwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • warsztaty w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy.

„30+ na start” to także szansa na zdobycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców poprzez:
  • kursy, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji lub kompetencji zawodowych,
  • staże służące nabywaniu lub uzupełnieniu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu.

Jak zapisać się do projektu?


Rekrutacja składa się z trzech etapów. Na starcie należy złożyć formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Komisja rekrutacyjna dokona następnie oceny formalnej i merytorycznej kandydatury. Ostatni etap to rozmowa rekrutacyjna, podczas której aplikujący będą mieli okazję zaprezentować swoje motywacje i przedstawić predyspozycje zawodowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu – Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, tel. 58 668 20 32 lub 58 668 20 30, e-mail: projektzit@gdynia.pl od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

Całkowita wartość projektu to 1 036 715,33 zł. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w kwocie: 984 879,56 zł. „30+ na start” realizowany jest w partnerstwie z Biurem Projektów Europejskich Wojciech Miłosz.

materiały GCWP

Projekt „30+ na start (III)” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5  - Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.