Co nowego

Ruszyły dotacje i szkolenia dla bezrobotnych

Od 14 stycznia można składać wnioski do programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (IV)”, fot. pixabay.com

Od 14 stycznia można składać wnioski do programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (IV)”, fot. pixabay.com

10.01.2019 r.

Masz mniej niż 30 lat? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Jesteś bezrobotny? Weź udział w programie i zdobądź dotację na założenie własnej działalności gospodarczej lub skorzystaj ze stażu i bezpłatnych szkoleń!

Od 14 stycznia można składać wnioski do programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (IV)”. Do zdobycia bony na szkolenia, środki na podjęcie działalności gospodarczej, staże, zatrudnienie w ramach refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy czy prace interwencyjne.

Kto może się ubiegać?

- Projekt kierowany jest do osób w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym do osób z niepełnosprawnościami – mówi Agnieszka Grec z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni. - Dla wszystkich uczestników projektu zostanie utworzony lub zaktualizowany indywidualny plan działania, który umożliwi identyfikację potrzeb, zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym określenie stopnia oddalenia od rynku pracy. Uczestnicy zostaną objęci usługą pośrednictwa pracy lub doradztwa zawodowego – podkreśla.

Wnioskodawcy muszą spełniać łącznie trzy warunki. Nie pracują (są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni), nie kształcą się (są osobami nieuczestniczącymi w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkolą się (nie uczestniczyli w zajęciach finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Co dokładnie można uzyskać?

PUP ma w ofercie 5 form wsparcia dostosowanych do różnych potrzeb osób bezrobotnych.

Bony szkoleniowe są przeznaczone dla chcących podnieść kwalifikację szkoleniami zawodowymi. W jego ramach może zostać sfinansowane więcej niż jedno szkolenie, koszt dojazdu, badań lekarskich oraz zakwaterowania. Bon jest finansowany do kwoty 4500 zł. Dodatkowo na okres szkolenia uczestnik otrzymuje stypendium.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej są skierowane dla tych, którzy chcą prowadzić firmę, posiadają pomysł i odpowiednie kwalifikacje oraz w ciągu ostatniego roku nie prowadzili własnej działalności gospodarczej. Środki na ten cel mogą wynosić do 20 000 zł. Wymagane jest zabezpieczenie finansowe w postaci np. blokady środków na koncie lub dwóch poręczycieli.

Refundacja środków wydatkowanych na utworzenie lub doposażenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Pracodawca podpisując umowę może otrzymać nawet 20 000 zł na wyposażenie miejsca pracy np. w sprzęt komputerowy lub maszyny. Wystarczy, że zobowiąże się do zatrudnienia skierowanej osoby i utrzymania stanowiska pracy przez 25 miesięcy.

Staże są skierowane do osób młodych, nieposiadających doświadczenia zawodowego. W trakcie stażu (od 3 do 5 miesięcy) stażysta ma możliwość nabycia praktycznych umiejętności do pracy. Pracodawca nie zawiera ze stażystą żadnej umowy i nie wypłaca wynagrodzenia. Jednak osoba bezrobotna otrzymuje stypendium. Jego wysokość wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych tj. 1017,40 zł.

Zatrudnienie w ramach pracy interwencyjnej. Pracodawca, który zatrudni osobę bezrobotną, otrzyma zwrot części kosztów poniesionych na jej wynagrodzenie i składki ZUS. Umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem powinna być zawarta na okres co najmniej 10 miesięcy, na pełen etat. Pracodawca otrzymuje refundację ok. 1000 zł brutto miesięcznie przez okres pierwszych 6 miesięcy.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można składać od 14 stycznia osobiście w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni lub za pomocą poczty tradycyjnej czy kuriera kierowanej na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8 81-332 Gdynia.

Istnieje też możliwość składania wniosków o zorganizowanie staży oraz szkoleń przez platformę www.praca.gov.pl przy użyciu podpisu kwalifikowanego.

Wnioski do pobrania dostępne są na stronie PUP w Gdyni.
Dodatkowe informacje dot. poszczególnych form wsparcia można uzyskać:
  • Szkolenia: tel. (58) 621 11 50 wew. 114, szkolenia@pupgdynia.pl
  • Staże: (58) 621 11 50 wew. 115 lub 125, staz@pupgdynia.pl
  • Środki na podjęcie działalności gospodarczej: (58) 621 11 50 wew. 107 lub 108, dotacje@pupgdynia.pl
  • Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy: (58) 621 11 50 wew. 107 lub 108, dotacje@pupgdynia.pl
  • Prace interwencyjne: (58) 621 11 61 wew. 104, refundacje@pupgdynia.pl
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (IV)” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Koszt programu na 2019 r. dla PUP w Gdyni wynosi 2 228 823,10 zł.