Co nowego

Za nami XIII sesja Rady Miasta

XII sesja Rady Miasta // fot. Paweł Kukla

XII sesja Rady Miasta // fot. Paweł Kukla

23.10.2019 r.

W środę, 23 października, odbyła się XIII sesja Rady Miasta. Radni uchwalili m.in. wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gdyni, wybór ławników na kadencję w latach 2020-2023, a także zasady i tryb prowadzenia Budżetu Obywatelskiego.
 
Podczas XIII sesji Rady Miasta zadecydowano m.in. o:
 
- zmianach zasad i trybu przeprowadzenie Budżetu Obywatelskiego
 
Zmiany w zasadach i trybie przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Gdyni, są odpowiedzią na wnioski z ewaluacji procesu BO przeprowadzonego w roku 2019.
 
Zmianie ulega procedura głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego: następuje uproszczenie tego mechanizmu poprzez rezygnację z rangowania wybranych projektów, a projekty małe zgłaszane w dzielnicach zostają oddzielone na liście do głosowania od projektów dużych.
 
Uproszczenie zapisów dotyczących zgłaszania projektów miejskich pozwoli na bardziej elastyczne zaplanowanie tego etapu procesu i ewentualne dostosowywanie go do zmieniających się potrzeb w kolejnych latach. Z kolei zwiększenie wymaganej liczby podpisów poparcia dla projektów miejskich z 15 do 100 podpisów, pozwoli na uzyskanie większej pewności, że zgłaszane projekty są faktycznie ważne i potrzebne z punktu widzenia szerszych grup mieszkańców miasta.
 
Zapisy dające możliwość dofinansowania dodatkowych projektów dzielnicowych ("pierwszych pod kreską") zostają rozszerzone także na projekty miejskie. Ponadto wprowadzony zostaje zapis, który umożliwia dofinansowanie kolejnego projektu, na którego realizację zabraknie pieniędzy w puli dzielnicowej, prywatnemu darczyńcy/darczyńcom. Doprecyzowaniu ulegają zapisy dotyczące definicji projektów miejskich oraz zasady ogólnodostępności projektów.
 

- wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gdyni
 
Radni Miasta przyjęli uchwałę, która określa roczne stawki podatku od nieruchomości w zależności od przedmiotów opodatkowania.
 
- od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,95 zł od 1 m2 powierzchni
 
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,80 zł od 1 ha powierzchni
 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni
 
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,15 zł od 1 m2 powierzchni.
 
- od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej - 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej - 4,87 zł od m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,05 zł od m2 powierzchni użytkowej.
 
- od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 

- wyborze ławników na kadencję w latach 2020-2023
 
W wyniku tajnego głosowania do czterech instytucji wyłoniono następujących ławników:

> do Sądu Rejonowego w Gdyni
- Bednarska, Renata Ewa
- Czarkowska, Sylwia Grazyna
- Jankowska, Małgorzata
- Jastrzębowska, Dorota Jadwiga
- Kapica, Helena Elżbieta
- Nowotna, Elżbieta
- Polaszk, Wanda
- Rusinkiewicz, Ewa Sabina
- Siedlecka-Blaszke, Halina Zdzisława
- Snarska, Maria
- Strzyżewska, Wanda
- Szatko, Teresa 
- Truskolawska, Elżbieta Katarzyna
 
> do Sądu Okręgowego w Gdańsku
- Borek, Wiesława
- Konarczyk, Grażyna
- Mielnik, Krystyna Maria
- Pankiewicz, Maria Elżbieta
- Romiszewska, Bożena Elwira
- Solarz, Bogumiła
- Sosnowska, Anetta Wiktoria
- Szczepański, Sławomir
- Talbierz, Wioletta
- Wdowiszewski, Andrzej
- Żurawka, Małgorzata Lidia

> do Sądu Rejonowego w Gdyni do orzekania w sprawach zakresu prawa pracy 
- Armknecht, Jolanta Irena
- Bełdowska, Ewa Wanda
- Czecholińska, Bożena Maria
- Czecholińska, Marzena Małgorzata
- Gryczan, Aldona Maria
- Królczyk, Tadeusz
- Kwiatkowska-Falkowska, Iwona Katarzyna
- Leszczyńska, Katarzyna Dorota
- Łaga, Andrzej Józef
- Łebkowski, Jan
- Łobodzińska, Krystyna
- Małecka, Ewelina Maria
- Patler, Renata Antonina
- Puckowska, Barbara Irena
- Radwański, Grzegorz Bartłomiej
- Rumel-Czarnowska, Lidia Elżbieta
- Schröder, Michał Aleksander
- Slajkowska, Izydora
- Szeleziński, Adam Robert
- Szymczak, Danuta Krystyna
- Świątek, Lucyna
- Terech, Renata Iza
- Wcisło, Teresa Urszula
- Węcławski, Jan Jerzy
- Zając, Jakub Marcin
 
> do Sądu Okręgowego w Gdańsku do orzekania w sprawach zakresu prawa pracy
- de Tchórzewska, Danuta Krystyna
 
 
- przyjęciu programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni na lata 2019 – 2021”
 
„Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni na lata 2019 – 2021” jest skierowany do mieszkanek Gdyni w wieku powyżej 20 roku życia, nieleczonych z powodu raka piersi, szczególnie gdynianek w wieku 50-69. Program zakłada działania edukacyjne w przestrzeni publicznej, medialnej oraz jednostkach podległych urzędowi miasta i w instytucjach współpracujących. Obejmie on także indywidualne działania edukacyjne realizowane w ramach mobilnych punktów edukacyjnych zlokalizowanych rotacyjnie w różnych punktach miasta, czy na eventach miejskich.

W inicjatywie przewidziano także organizację dużych wydarzeń w przestrzeni miejskiej. Eventy będą punktami kulminacyjnymi i identyfikującymi, łączącymi działania informacyjno-edukacyjne. Wszystkie aktywności w ramach programu mają na celu zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu raka piersi wśród mieszkanek Gdyni poprzez zwiększenie uczestnictwa gdynianek w Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz zwiększenie wiedzy w obszarze profilaktyki raka piersi wśród mieszkanek Gdyni w latach 2019-2021.
 

–  uchwaleniu budżetu miasta Gdyni na rok 2019
 
Ustala się dochody budżetu miasta, na kwotę 1.838.357.781,33 zł, w tym:
- dochody bieżące 1.555.184.229,33 zł,
- dochody majątkowe 283.173.552 zł.
 
Ustala się wydatki budżetu miasta, na kwotę 2.049.903.374,33 zł, w tym:
- wydatki bieżące 1.549.825.770,33 zł,
- wydatki majątkowe 500.077.604 zł.
 
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 211.545.593 zł.
  
W wyniku zmian budżet miasta Gdyni wynosi po stronie:
- dochodów 1.838.357.781,33 zł,
- wydatków 2.049.903.374,33 zł,
- przychodów 304.993.912 zł,
- rozchodów 93.448.319 zł.
 

–  Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019-2034,
 
Radni wprowadzili nowelizacje do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2019-2034. Dotyczą one:
 
- wielkości dochodów i wydatków planowanych na 2019 rok w związku z dokonanymi zmianami w budżecie, w celu doprowadzenia do zgodności z kwotami zmienionego budżetu,

- wielkości limitów wydatków na przedsięwzięcia w latach 2019-2022, w związku ze zmianą harmonogramów ich realizacji oraz wprowadzeniem nowych zadań,

- wielkości dochodów i wydatków ze środków europejskich w latach 2019–2022 w wyniku zmian prognozowanych przepływów pieniężnych na zadania realizowane z udziałem środków UE w związku ze zmianą harmonogramów realizowanych zadań.

- wpisania nowych wieloletnich przedsięwzięć oraz ustalenia limitów wydatków dla nowych i kontynuowanych zadań.